Bir futbol eksik kalmıştı!

Re­cep Tay­yip Bey, fut­bo­la da ka­rış­tı…
Eko­no­mi, iç si­ya­set, dış si­ya­set, ka­dın­la­rın kaç ço­cuk ya­pa­ca­ğı, açı­lım-sa­çı­lım der­ken sı­ra fut­bo­la gel­di…
Mil­li Ta­kı­m'­ın Bre­zil­ya kar­şı­sın­da 4-0'lık ağır bir ye­nil­gi­ye uğ­ra­ma­sı ne­de­niy­le Tek­nik Di­rek­tör Fa­tih Te­ri­m'­i eleş­ti­ren­le­re ce­vap ve­ren Re­cep Tay­yip Bey:
“B­re­zil­ya'da de­niz ke­na­rın­da kum­da top oy­nu­yor­lar. Bi­zim genç­ler ha­lı sa­ha­da… Fa­tih Ho­ca'nın ha­yal­le­ri­ni gö­rü­yo­rum. Ne yap­sın? Çı­kıp ken­di mi oy­na­sın?” de­di.
Hop­pa­la­a… Ne de­mek ken­di­si mi oy­na­sın?
Tek­nik Di­rek­tör, bir fut­bol ta­kı­mı­nın bey­ni­dir, baş­ko­mu­ta­nı­dır. Tüm iş­ler ko­mu­tan­da bi­ter. Ay­rı­ca, yal­nız Bre­zil­ya de­ğil ki… Kü­çü­cük ül­ke­ler bi­le bi­zi pe­ri­şan edi­yor!
Fut­bol­cu se­çi­mi ve o fut­bol­cu­la­rın ça­lış­tı­rıl­ma­sı, ta­kı­mın ku­ru­lu­şu, oyun stra­te­ji­si, dü­şü­nü­len tak­ti­ğe gö­re oyun­cu­la­ra gö­rev ver­mek hep Tek­nik Di­rek­tö­r'­ün so­rum­lu­lu­ğun­da­dır.
Fa­tih Te­ri­m'­in yan­lış adam­lar­dan yan­lış ta­kım kur­du­ğu, öf­ke­si­ne ye­ni­lip ba­zı ye­te­nek­li fut­bol­cu­la­rı kad­ro dı­şı bı­rak­tı­ğı an­la­şı­lı­yor.
“Ken­di mi çık­sın oy­na­sın?” gi­bi sığ bir sa­vun­ma onu so­rum­lu­luk­tan kur­tar­maz!
Ona ay­da 800 bin li­ra gi­bi as­tro­no­mik ma­aş ni­çin ve­ri­li­yor?
Mil­li Ta­kım, Fa­tih Te­rim hiç ol­ma­sa da 4-0 ye­ni­le­bi­lir! Ye­nil­gi için ona ih­ti­yaç yok ki!

Loading...