Sözcü Plus Giriş
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Böylesi görülmedi!

11 Şubat 2014

Baş­ba­kan, bir­çok AK­P'­li­nin bi­le ka­bul et­ti­ği yol­suz­luk id­di­ala­rı­nı ta­ma­mıy­la red­de­di­yor “O­pe­ras­yo­nu Ce­ma­at yap­tı, fa­iz lo­bi­si yap­tı, pa­ra­lel dev­let yap­tı. Bu dar­be te­şeb­bü­sü­dür.” fi­lan di­yor.
İyi de… Hır­sız­lı­ğı kim yap­tı pe­ki?
Baş­ba­ka­n'­a gö­re, dev­let için­de çe­te­ler, komp­lo­cu­lar, haş­ha­şi­ler var…
Pe­ki, var ka­bul ede­lim… Ede­lim de…
Ayak­ka­bı ku­tu­la­rı için­den fış­kı­ran 4.5 mil­yon do­lar ne ola­cak?
Ya­tak oda­la­rın­da­ki ka­sa­lar­dan çı­kan 1 mil­yon 200 bin do­lar na­sıl izah edi­le­cek?
Ya pa­ra say­ma ma­ki­ne­si? Ona ne de­me­li?
Baş­ba­kan bun­lar­dan söz et­mi­yor!
İn­ter­ne­te sı­zan ses ka­yıt­la­rı­na gö­re Tay­yip Bey, Fa­s'­tan Ha­ber­türk Te­le­viz­yo­nu'na te­le­fon edi­yor:
“Fa­tih, ya­ni siz var ya, ne yap­tı­ğı­nı­zın far­kın­da de­ğil­si­niz… Geç­me­yin o alt ya­zı­yı… Ver­me­yin o ha­be­ri…” di­ye mü­da­ha­le edi­yor.
Son­ra Ha­ber­türk Ga­ze­te­si'ne te­le­fon edi­yor:
“El in­saf edin, böy­le baş­lık na­sıl atı­yor­su­nuz?” di­ye ga­ze­te yö­ne­ti­mi­ne ça­tı­yor.
Ha­ber­tür­k'­ün an­ke­ti­ne de mü­da­ha­le edi­yor, yö­ne­ti­ci­le­ri fır­ça­lı­yor. Ha­ber­türk yet­ki­li­si “Pe­ki efen­dim, MHP'­den iki pu­an alır, BDP'­ye ek­le­rim.” di­yor.
Med­ya­yı bas­kı al­tın­da tu­tan, ken­di­si­ni ra­hat­sız eden ya­yın­la­rı en­gel­le­mek için in­ter­ne­ti ya­sak­la­yan, işi­ne gel­me­yen ya­yın­la­ra mü­da­ha­le eden böy­le bir Baş­ba­kan dün­ya­da gö­rül­müş mü­dür?

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more