Reklamsız Sözcü
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Bü­yük oyun!

14 Kasım 2014

 

Tür­ki­ye üze­rin­de bü­yük bir oyun oy­na­nı­yor. Bu oyu­nu iyi oku­mak ge­rek. So­nuç­ta bu oyun­da kay­be­de­cek ül­ke Tür­ki­ye gi­bi gö­rü­nü­yor.

İs­ra­il'­in Mes­cid-i Ak­sa'da­ki ey­le­miy­le, Ko­ba­ni, IŞİD, PKK, PYD, hep­si bir­bi­ri­ni ta­mam­la­yan fa­ali­yet­ler­dir.
PKK ile iha­net sü­re­ci kul­la­nı­lıp Tür­ki­ye'nin ulus dev­let ya­pı­sı de­ğiş­ti­ri­le­rek, fe­de­ra­tif ya­pı­ya dö­nüş­tü­rül­me­ye ça­lı­şı­lı­yor. Böy­le­ce hem sı­nır­la­rın, hem de si­ya­si re­ji­min de­ğiş­ti­ril­me­si he­def­le­ni­yor.
Söz­de çö­züm sü­re­ci adın­da­ki al­dat­ma­ca­nın al­tın­da Türk ulus dev­le­tin­den vaz­ge­çi­le­rek, fe­de­ral bir ya­pı­ya dö­nüş­tü­rül­me­si ya­tı­yor. Bu şe­kil­de böl­ge­nin ha­ri­ta­la­rı de­ğiş­ti­ril­mek is­te­ni­yor.
PKK ve onun uzan­tı­sı PYD'­yi uzun za­man­dan be­ri Ame­ri­ka'nın özel as­ke­ri şir­ket­le­ri eği­ti­yor. Ay­rı­ca Al­man­ya, İn­gil­te­re ve di­ğer­le­ri gi­bi Av­ru­pa Bir­li­ği ül­ke­le­ri­nin, peş­mer­ge ile di­ğer un­sur­la­rı eğit­ti­ği de bir va­kı­a!”
Bun­la­rı, es­ki İçiş­le­ri Ba­ka­nı, Yurt Par­ti­si Ge­nel Baş­ka­nı Sa­det­tin Tan­tan söy­lü­yor ve di­yor ki:
“Kim­se kim­se­yi al­dat­ma­sın. Bu­ra­da oyu­nun adı şu: Ar­tık açı­ğa çık­mış­tır ki, Tay­yip Er­do­ğan, AKP ve zih­ni­ye­ti, ulus dev­le­ti or­ta­dan kal­dı­rıp, Tür­ki­ye'yi fe­de­ral bir ya­pı­ya
dö­nüş­tür­me yo­lun­da PKK'­yı bir araç ola­rak kul­la­nı­yor!
Kü­re­sel ser­ma­ye­nin ak­tör­le­ri ABD, İn­gil­te­re, İs­ra­il ve di­ğer­le­ri de Tür­ki­ye'nin böl­ge­de, par­ça­lan­mış güç­süz bir ül­ke ola­rak yo­la de­vam et­me­si­ni sağ­la­mak is­ti­yor.”

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more