Reklamsız Sözcü
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Çürüyen toplum!

9 Şubat 2014

Top­lum ola­rak çü­rü­me teh­li­ke­siy­le kar­şı kar­şı­ya­yız!
Doğ­ru yol­dan sap­ma, rüş­vet­çi­lik, ah­lâk­sız­lık, yoz­laş­ma…
Ba­tı­lı­lar bu­na “Cor­rup­ti­on” der­ler ve as­la to­le­rans gös­ter­mez­ler!
Bir top­lum na­sıl yoz­la­şır, na­sıl çü­rür?
Her tür­lü vur­gu­na, soy­gu­na, hır­sız­lık ve rüş­ve­te alı­şan, bü­tün bu ah­lâk­sız­lık­la­rı nor­mal kar­şı­la­ma­ya baş­la­yan top­lum­lar çü­rü­me yo­lun­da de­mek­tir!
Da­ha ön­ce de bah­set­miş­tim. KON­DA'nın yap­tı­ğı ka­mu­oyu araş­tır­ma­sın­da, hal­kın yüz­de 77'si, AK­P'­li ba­kan­la­rın ve oğul­la­rı­nın rüş­vet al­dık­la­rı­na ina­nı­yor ama bun­la­rın ya­rı­sı “Bu du­rum bi­zim si­ya­si ter­ci­hi­mi­zi de­ğiş­tir­mez!” di­yor.
İş­te bu vur­dum­duy­maz dav­ra­nış, va­him bir du­rum­dur ve en bü­yük teh­li­ke olan top­lu­mun çü­rü­me­si­nin işa­re­ti­dir!
Yol­suz­luk olay­la­rı ne­de­niy­le AK­P'­den is­ti­fa eden 9'un­cu ve­kil olan İz­mir Mil­let­ve­ki­li İl­han İş­bi­le­n'­in is­ti­fa eder­ken söy­le­di­ği şu söz­ler, ik­ti­dar par­ti­si­nin ka­ran­lık­ta ka­lan yü­zü­nü ay­dın­lı­ğa çı­ka­rı­yor:
“Zu­lüm­ler, ta­ki­bat­lar, fiş­le­me­ler, ta­sal­lut­lar öy­le bir nok­ta­ya ulaş­tı ki, par­ti­nin bir mil­let­ve­ki­li ol­ma­ma rağ­men, evi­me din­le­me ci­ha­zı ko­nul­du…
Dev­let­te ya­pı­lan hu­kuk­suz ve ağır kı­yım­lar “Gay­re­tul­la­ha do­ku­na­ca­k” (Al­lah ka­tın­da sab­rın taş­ma­sı­na se­bep ola­cak) di­ye cid­di en­di­şe edi­yo­rum. Kor­ka­rım ki iş­te o za­man ya­pı­lan bu ağır zu­lüm­le­re ve if­ti­ra­la­ra Al­la­h'­ın mu­ka­be­le­si ağır ola­cak ve o gün bi­ri­le­ri için ağ­la­ma ve piş­man­lık gü­nü ola­cak­tır!”

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more