Dost kim düşman kim?

ABD Baş­kan Yar­dım­cı­sı (Ame­ri­ka'nın iki nu­ma­ra­lı ada­mı) Jo­e Bi­den, İs­tan­bu­l'­a iner in­mez, Baş­ba­kan Davu­toğ­lu ile bir ara­ya ge­le­rek yap­tı­ğı ba­sın top­lan­tı­sın­da şöy­le de­miş:
“Biz, uzun za­man­dan be­ri dos­tuz. Dost Tür­ki­ye'de bu­lun­ma­nın en bü­yük avan­ta­jı, her za­man di­rekt ola­bil­mek­tir. Dost­lar bir­bir­le­ri­ni, ne dü­şün­dük­le­ri hak­kın­da me­rak­ta bı­rak­maz. ABD Or­du­su, Türk Or­du­su ile or­tak­lı­ğa bü­yük önem ve­ri­yor.”
Bun­lar gü­zel lâf­lar. Pe­ki ger­çek öy­le mi?
Ha­fı­za­la­rı­mı­zı yok­la­yıp, ya­şa­nan olay­la­rı ak­lı­mız­dan ge­çir­di­ği­miz­de Türk Ulu­su ola­rak Ame­ri­ka'dan ye­di­ği­miz ka­zık­la­rı, çek­ti­ği­miz sı­kın­tı­la­rı bir bir ha­tır­lı­yor ve bu “dost­lu­k” söz­cü­ğü­nün ar­dın­la ne­ler yat­tı­ğı­nı an­lı­yo­ruz.
Söz­ler ve ey­lem­ler bir­bi­ri­ni tut­mu­yor!
Siz, Ame­ri­kan çı­kar­la­rı­na hiz­met et­ti­ği­niz sü­re­ce dost­su­nuz…
Ken­di ül­ke­ni­zin çı­kar­la­rı­nı, ken­di mil­le­ti­ni­zin hak­la­rı­nı ön plan­da tu­tu­ğu­nuz va­kit ise (ha­di düş­man de­me­ye­lim ama) bir­den­bi­re Ame­ri­kan kar­şı­tı olu­yor­su­nuz.
O za­man ABD, elin­de bu­lun­dur­du­ğu her tür­lü üs­tün tek­nik ve güç­lü eko­no­mik yap­tı­rım­lar­la si­zi ezi­yor!
Hal böy­le olun­ca “A­me­ri­ka gi­bi dos­tun var­sa, düş­ma­na ih­ti­ya­cın yok!” di­yo­ruz.

Loading...