Reklamsız Sözcü
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Gül, “Büyük yeminine” ne kadar sadık kaldı?

25 Şubat 2014

Dün, Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gü­l'­ün gö­re­vi­ne baş­lar­ken Bü­yük Türk Mil­le­ti ve ta­rih hu­zu­run­da et­ti­ği ye­min­den bah­set­miş­tim.
Bu ye­mi­nin na­sıl ol­du­ğu­nu so­ran okur­la­rım ol­du.
Ana­ya­sa'nın üçün­cü kıs­mı­nın ikin­ci bö­lü­mün­de yer alan Cum­hur­baş­ka­nı Ye­mi­ni'ni be­ra­ber oku­ya­lım ve Ab­dul­lah Be­y'­in ye­mi­ni­ne ne ka­dar sa­dık kal­dı­ğı ko­nu­sun­da ka­ra­rı­mı­zı ve­re­lim:

* * *

“Cum­hur­baş­ka­nı sı­fa­tıy­la, dev­le­tin var­lı­ğı ve ba­ğım­sız­lı­ğı­nı, va­ta­nın ve mil­le­tin bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü­nü, mil­le­tin ka­yıt­sız ve şart­sız ege­men­li­ği­ni ko­ru­ya­ca­ğı­ma,
Ana­ya­sa'ya, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­ne, de­mok­ra­si­ye, Ata­türk il­ke ve in­kı­lap­la­rı­na ve la­ik Cum­hu­ri­yet il­ke­si­ne, bağ­lı ka­la­ca­ğı­ma, Mil­le­tin hu­zur ve re­fa­hı, mil­li da­ya­nış­ma ve ada­let an­la­yı­şı için­de, her­ke­sin in­san hak­la­rın­dan ve te­mel hür­ri­yet­le­rin­den ya­rar­lan­ma­sı ül­kü­sün­den ay­rıl­ma­ya­ca­ğı­ma, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin şan ve şe­re­fi­ni ko­ru­mak, yü­celt­mek ve üze­ri­me al­dı­ğım gö­re­vi ta­raf­sız­lık­la ye­ri­ne ge­tir­mek için bü­tün gü­cüm­le ça­lı­şa­ca­ğı­ma, Bü­yük Türk Mil­le­ti ve ta­rih hu­zu­run­da, na­mu­sum ve şe­re­fim üze­ri­ne and içe­rim.”

* * *

Ab­dul­lah Gül, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ne baş­lar­ken bu ye­mi­ni et­ti…
Pe­ki, bu bü­yük ve kut­sal ye­mi­ni­ni ne de­re­ce­ye ka­dar tut­tu, an­dı­na ne ka­dar sa­dık kal­dı?
Gü­nü­müz­de ya­şa­nan olay­la­ra ba­ka­rak bu­na siz ka­rar ve­rin!

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more