Güneydoğu cephesinde yeni bir şey yok!

Çö­züm ha! Na­sıl bir çö­züm bu?
“Çö­zü­m” de­dik­le­ri, Tür­kiye'nin te­rör çe­te­sin­e tes­lim ol­ma­sı mı?
İk­ti­dar yıl­lar­dır “Çö­züm sü­re­ci­” lâ­fı­nı sa­kız gi­bi ağ­zın­da çiğ­ni­yor.
Gü­ya PKK si­la­hı­nı bı­ra­ka­cak, gü­ya sı­nır dı­şı­na çı­ka­cak­tı…
O dö­nem­de bun­la­rı söy­le­yen­ler ya çok saf, ya da ap­tal­dı!
Biz “Te­rör çe­te­siy­le ma­sa­ya otu­rul­maz. Te­rö­rist­ler as­la si­lah­la­rı­nı bı­rak­maz. Ha­yal kur­ma­yın!” di­yor­duk.
Pe­ki, yıl­lar son­ra ge­li­nen nok­ta ne?
Bu­nu biz söy­le­me­ye­lim de, lâ­fı Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Nec­det Pa­şa'ya bı­ra­ka­lım.
Pa­şa, ba­kı­nız son du­ru­mu na­sıl özet­li­yor?
“Te­rö­rist­ler her za­man yap­tık­la­rı­nı ya­pı­yor­. Hiç­bir de­ği­şik­lik yok. Adam ka­çı­rı­yor, ver­gi, yol kes­me, ka­ra­kol­la­ra sal­dı­rı, pro­pa­gan­da, da­ha ön­ce yap­tık­la­rı­nın ay­nı­sı… Bi­zim için hâ­lâ bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü!”
Böy­le di­yor Nec­det Pa­şa…
De­mek ki ney­miş? “A­çı­lım sü­re­ci­” “Çö­züm sü­re­ci­” de­ni­len şey, ko­ca bir ya­lan­mış!
“Çö­züm sü­re­ci­” di­ye tut­tu­ran­lar, PKK'­lı­la­rı şı­mar­tıp, te­rö­rist­le­ri az­dı­ran­lar, bi­le­rek ya da bil­me­ye­rek Tür­ki­ye'nin bö­lün­me­si­ni ko­lay­laş­tı­rı­yor­lar!

Loading...