Reklamsız Sözcü
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Hangi yüzle?

4 Şubat 2014

Al­lah, in­san­la­ra “hi­ca­p” ya­ni “u­tan­ma­” de­ni­len bir duy­gu ver­miş­tir.
Hâ­lâ han­gi yüz­le top­lu­mun kar­şı­sı­na çı­kı­yor­lar, an­la­mak çok zor!
Ha­ni “Ya­vuz hır­sız, ev sa­hi­bi­ni bas­tı­rı­r” der­ler ya… Onun gi­bi…
Son dö­nem­de ya­şa­nan re­za­let­le­rin sa­vu­nu­la­cak ya­nı yok!
Fa­kat bun­lar “Ya­vuz hır­sı­z” hi­kâ­ye­sin­de­ki gi­bi üs­te çı­kı­yor­lar.
Ayak­ka­bı ku­tu­la­rın­dan 4,5 mil­yon do­lar fış­kır­mış…
Ba­kan oğ­lu­nun evin­de pa­ra say­ma ma­ki­ne­si bu­lun­muş…
Baş­ka bir ba­kan oğ­lu­nun evin­de iç­le­ri pa­ra­lar­la do­lu, çok sa­yı­da çe­lik ka­sa ele geç­miş…
Ba­kan­lar hak­kın­da rüş­vet al­dık­la­rı ge­rek­çe­siy­le fez­le­ke­ler ha­zır­lan­mış…
Üç önem­li ba­ka­nın top­lam 65.5 mil­yon do­lar rüş­vet al­dık­la­rı id­di­asıy­la ra­por­lar ha­zır­lan­mış…
Fez­le­ke­le­rin Mec­li­s'­e gön­de­ril­me­me­si için ya­sal ol­ma­yan en­gel­le­me­ler ya­pıl­mış…
So­ruş­tur­ma sav­cı­la­rı gö­revden alın­mış, yer­le­ri­ne gön­de­ri­len sav­cı­lar da “Suç va­r” de­yin­ce, on­lar da şut­lan­mış…
Ak­la ha­ya­le gel­me­yen uy­gu­la­ma­lar­la yol­suz­luk­la­rın üs­tü ör­tül­me­ye ça­lı­şıl­mış…
Hâ­lâ na­sıl hal­kın önü­ne çı­kıp, han­gi yüz­le ko­nu­şu­yor­lar, an­la­mak müm­kün de­ğil!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more