Reklamsız Sözcü
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Hesap günü, sandık günü!

18 Şubat 2014

AK­P'­nin en bü­yük şan­sı, kar­şı­sın­da­ki par­ti­le­rin et­kin bir mu­ha­le­fet ya­pa­ma­ma­sı­dır.
Ak­si ol­sa, tüm yol­suz­luk, rüş­vet ve hır­sız­lık skan­dal­la­rı­na rağ­men bu ik­ti­dar par­ti­si ayak­ta ka­la­bi­lir miy­di?
Fe­ner­bah­çe'nin pa­zar gü­nü Ka­dı­kö­y'­de dü­zen­le­di­ği ve Baş­kan Aziz Yıl­dı­rı­m'­ın en ön saf­ta yer al­dı­ğı pro­tes­to yü­rü­yü­şü, si­ya­si par­ti­le­rin mi­ting­le­ri­ni kat kat geç­ti…
Biz say­ma­dık ama, bir id­di­aya gö­re 100 bin, di­ğer bir id­di­aya gö­re 200 bin ki­şi, Bağ­dat Cad­de­si'n­den sel gi­bi ak­tı. Mah­şe­ri ka­la­ba­lık­tan da­ha önem­li olan, yü­rü­yen Fe­ner­bah­çe­li ta­raf­tar­la­rın coş­ku­su ve he­ye­ca­nı idi.
El­le­rin­de Türk ve Ata­türk bay­rak­la­rıy­la yü­rü­yen ta­raf­tar­la­rın at­tık­la­rı slo­gan­lar yurt sev­gi­siy­le do­lu olan yü­rek­le­ri­nin se­si­ni yan­sı­tı­yor­du:
“Biz, Ata­tür­k'­ün as­ker­le­ri­yiz.”
“Tür­ki­ye için ada­let, Fe­ner­bah­çe için ada­let!”
“Hır­sız­lar is­ti­fa!”
“A­yak­ka­bı ku­tu­su mil­yon­la do­ldu, suç­lu yi­ne Fe­ner ol­du­”
“Ne Ce­ma­at ne AKP, ba­ğım­sız Fe­ner­bah­çe­”
“Dik dur, eğil­me, bu ta­raf­tar se­nin­le!”
3 sa­at­lik pro­tes­to “He­sap gü­nü, san­dık gü­nü!” pan­kart­la­rı­nın gös­te­ril­me­siy­le son bul­du.
Ka­dı­köy, Ka­dı­köy ola­lı böy­le gör­kem­li bir yü­rü­yüş gör­me­miş­tir.
Fe­ner­bah­çe si­ya­si bir ku­ru­luş de­ğil… Sa­de­ce bir spor ku­lü­bü… Bu­na rağ­men ik­ti­da­rı sil­ke­le­ye­bi­li­yor! Mu­ha­le­fet par­ti­le­ri, Fe­ner­bah­çe ka­dar can­lı ve ar­zu­lu ola­bil­se, ik­ti­da­rın to­zu­nu atar­lar ama ne ya­zık ki top­lum­da o he­ye­ca­nı ya­ra­ta­mı­yor­lar!

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more