Reklamsız Sözcü
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

İktidar hırsı!

14 Ağustos 2014

Tay­yip Er­do­ğan dü­şük yüz­de ile (% 51.8) se­çi­mi ka­zan­dı ama he­nüz Cum­hur­baş­ka­nı de­ğil, “P­re­si­den­t e­lec­t” ya­ni “Se­çil­miş Cum­hur­baş­ka­nı­”…
Se­çil­miş fa­kat he­nüz Cum­hur­baş­ka­nı yet­ki­le­ri­ne sa­hip de­ğil… 28 Ağus­to­s'­ta Mec­lis Baş­ka­nı'n­dan maz­ba­ta­sı­nı al­dık­tan son­ra gö­re­ve baş­la­ya­cak. O za­ma­na ka­dar (14 gün da­ha) Ab­dul­lah Gül Cum­hur­baş­ka­nı.
Şim­di so­run; AKP Ge­nel Baş­ka­nı ve Baş­ba­kan kim ola­cak?
Ab­dul­lah Gü­l'­ün ol­ma­ya­ca­ğı ke­sin!
Çün­kü Tay­yip Er­do­ğan, onun yo­lu­nu ka­pat­tı!
AKP Kon­gre­si, Ab­dul­lah Gü­l'­ün gö­re­vi­nin bi­te­ce­ği 28 Ağus­to­s'­tan bir gün ön­ce (27 Ağus­to­s'­ta) top­la­na­cak ve o gün AK­P'­nin ye­ni Ge­nel Baş­ka­nı se­çi­le­cek. Ab­dul­lah Gül, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı de­vam et­ti­ği için AK­P'­ye üye ola­ma­ya­ca­ğın­dan, ge­nel baş­kan da ola­ma­ya­cak.
Böy­le­ce Gül, Er­do­ğan is­te­me­di­ği için Baş­ba­kan­lı­k'­tan da uzak­laş­tı­rıl­mış olu­yor.
Tay­yip Er­do­ğan, her yap­tı­ğı­na ve her de­di­ği­ne “e­ve­t” de­nil­me­si­ne alış­mış bir si­ya­set ada­mı. Ken­di­sin­den son­ra ba­şı dik, ki­şi­lik­li bir Baş­ba­kan işi­ne gel­mi­yor!
Ye­ni AKP Ge­nel Baş­ka­nı ve Baş­ba­kan yu­mu­şak baş­lı, mu­nis, Tay­yi­p'­in her sö­zü­nü emir sa­ya­cak, her is­te­ği­ni iti­raz­sız ya­pa­cak bi­ri ola­cak!
Pe­ki kim o adam? Bu isim Er­do­ğa­n'­ın ka­fa­sın­da ha­zır ama kon­gre­ye ka­dar açık­la­ma­ya­cak.
Ab­dul­lah Gü­l'­ün, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı sü­re­sin­ce AK­P'­ye yap­tı­ğı bü­tün hiz­met­ler bo­şa git­ti…
Sö­zün kı­sa­sı; İk­ti­dar hır­sı “ar­ka­daş-mar­ka­da­ş” “kar­deş-mar­de­ş” “ve­fa-me­fa­” din­le­mi­yor!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more