Sözcü Plus Giriş
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

İktidarın intikamı!

8 Ocak 2014 Yazarlar

Er­ge­ne­kon da­va­sın­da Sav­cı Ze­ke­ri­ya Öz'­ü baş ta­cı eden­ler, şim­di onu yer­den ye­re vu­ru­yor­lar!
Baş­ba­kan o gün­ler­de, sav­cı­yı ye­re gö­ğe sığ­dı­ra­mı­yor­du. İyi ko­run­ma­sı için ken­di zırh­lı ara­ba­sı­nı bi­le Ze­ke­ri­ya Be­y'­e tah­sis et­miş­ti­…
De­vir de­ğiş­ti. 17 Ara­lık yol­suz­luk ope­ras­yo­nun­dan son­ra Sav­cı Ze­ke­ri­ya Öz, Baş­ba­ka­n'­ın, ber­ta­raf edil­me­si ge­re­ken düş­ma­nı ilan edil­di.
Baş­ba­kan Er­do­ğan, 4 Oca­k'­ta Dol­ma­bah­çe'de­ki ofi­sin­de “Bir yar­gı men­su­bu, yıl­da 20-22 de­fa tu­rist ola­rak yurt dı­şı­na gi­der mi? Bu­nun ge­li­ri ne­dir?” di­yor­du.
Baş­ba­ka­n'­ın yan­da­şı Sa­bah ga­ze­te­sin­de, hü­kü­me­te kar­şı yar­gı dar­be­si yap­mak­la suç­la­nan Ze­ke­ri­ya Öz'­ün “Du­ba­i ge­zi­si” ay­rın­tı­la­rıy­la an­la­tıl­dı.
Sav­cı, be­ra­be­rin­de 8 ki­şi ile Du­ba­i'­ye git­miş, Zaa­bel Sa­ray ad­lı lüks otel­de kal­mış, 6 ge­ce­lik oda ve kar­şı­la­ma üc­re­ti 16 bin 377 do­lar, ye­mek­ler 7 bin 812 do­lar, bü­fe har­ca­ma­la­rı 5 bin 575 do­lar ol­mak üze­re top­lam fa­tu­ra 31 bin 588 do­lar tut­mu­ş… Türk li­ra­sı ola­rak 70 bin li­ra­ya ya­kın bir pa­ra­…
Bu­na, uçak bi­le­ti üc­ret­le­ri­ni de ek­le­mek ge­rek. Âde­ta bir ser­ve­t… Hiç­bir dev­let gö­rev­li­si al­tı gün için böy­le bir pa­ra­yı ken­di ce­bin­den öde­ye­mez!
“17 Ara­lık ope­ras­yo­nun­da gö­zal­tı­na alı­nıp ser­best bı­ra­kı­lan işa­da­mı Ali Ağa­oğ­lu “Sav­cı­nın mas­raf­la­rı­nı biz kar­şı­la­dık!” di­ye açık­la­ma yap­tı. Bu da işin di­ğer il­ginç ya­nı­…
Bir şir­ket tüm bu har­ca­ma­la­rı ba­ba­sı­nın hay­rı­na yap­maz ta­bi­i ki­…
An­ca­k… Bu olay, ik­ti­dar men­sup­la­rı­nın ve Baş­ba­ka­n'­ın oğ­lu Bi­la­l'­in bu­laş­tı­ğı yol­suz­luk id­di­ala­rı­nı ke­sin­lik­le ha­fif­let­mez!
Bu­na sa­de­ce “ik­ti­da­rın sav­cı­dan al­dı­ğı in­ti­kam” de­nir. Bü­tün yol­suz­luk­lar ise ye­rin­de ka­lır!

YAZARIN TÜM YAZILARI