Reklamsız Sözcü
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

İlginç bir sonuç!

7 Şubat 2014

Yol­suz­luk ve rüş­vet her de­vir­de var­dı ama, Tür­ki­ye hiç­bir dö­nem­de böy­le­si­ne yol­suz­luk ve ah­lak­sız­lık ba­tak­lı­ğı­na sap­lan­ma­mış­tı…
İk­ti­dar, soy­gun ve vur­gun olay­la­rı­nı so­ruş­tu­ra­ca­ğı yer­de sa­vuş­tur­ma­ya ça­lı­şı­yor.
Pe­ki, tüm bu hır­sız­lık­lar, va­tan­da­şı na­sıl et­ki­li­yor?
KON­DA Araş­tır­ma Şir­ke­ti'-nin yap­tı­ğı an­ket­te yurt­taş­la­rın yüz­de 77'si, AK­P'­li ba­kan­la­rın ve oğul­la­rı­nın rüş­vet al­dı­ğı gö­rü­şün­de… An­cak, yol­suz­lu­ğu, hır­sız­lı­ğı ka­bul et­me­le­ri­ne rağ­men, bun­la­rın yak­la­şık ya­rı­sı “Oy ter­ci­hi­miz de­ğiş­me­ye­cek!” di­yor.
Ka­dir Has Üni­ver­si­te­si'nin yap­tı­ğı “Tür­ki­ye'de Sos­yal-Si­ya­sal Eği­lim­ler Araş­tır­ma­sı­”na gö­re, ka­tı­lım­cı­la­rın yüz­de 59.7'si yar­gı­nın ba­ğım­sız ol­ma­dı­ğı­nı söy­lü­yor, her dört ki­şi­den sa­de­ce bi­ri yar­gı­ya gü­ve­ni­yor.
Cum­hur­baş­ka­nı'na gü­ven yüz­de 40'a, po­li­se gü­ven yüz­de 35.3'e, si­ya­si par­ti­le­re gü­ven yüz­de 21.7'ye, med­ya­ya gü­ven yüz­de 19'a in­miş…
Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­ı ba­şa­rı­lı bu­lan­la­rın ora­nı 2011'den bu ya­na 6.3 pu­an aza­la­rak yüz­de 38.7'ye düş­müş du­rum­da…
Kı­sa­ca­sı Tür­ki­ye'nin kar­ne­si kö­tü!
Pe­ki, tüm bu olum­suz­luk­lar ara­sın­da hal­kı­mı­zın mut­lu­luk ora­nı ne?
Ka­tı­lım­cı­la­rın yüz­de 67.2'si “Tür­ki­ye'de ya­şa­mak­tan mut­lu­yu­m”, yüz­de 16'sı ise “Mut­su-­zu­m” di­yor.
Ül­ke­de yol­suz­luk do­lu­diz­gin gi­di­yor, ya­şam zor­la­şı­yor, gü­ven aza­lı­yor ama “Mut­lu­luk ar­tı­yor!”
Tam “Te­mel fık­ra­sı­” gi­bi…

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more