İlkel anlayış!

 

 

Her tür­lü hal­tı yi­ye­cek­sin, son­ra da ya­yın ya­sa­ğı­na sı­ğı­na­cak­sın!
Kır­ma­dı­ğın ce­viz bı­rak­ma­ya­cak­sın, son­ra da “Şe­re­fi­me ha­lel gel­me­si­n” di­ye bir Sulh Ce­za hâ­ki­mi­ne baş­vu­rup “ya­yın ya­sa­ğı­” ka­ra­rı al­dı­ra­cak­sın!
İş­te ik­ti­dar par­ti­si AK­P'­nin hu­kuk, ada­let ve öz­gür­lük an­la­yı­şı bu…
Bu de­mok­ra­si dı­şı il­kel an­la­yış, ül­ke­de ne­re­dey­se “suç iş­le­me öz­gür­lü­ğü­” ya­rat­tı!
Son ya­yın ya­sa­ğı, 4 es­ki ba­kan­la il­gi­li rüş­vet ve yol­suz­luk id­di­ala­rı­nın üs­tü­nün ör­tül­me­si an­la­mı­na ge­li­yor! Bu ay­nı za­man­da va­tan­da­şın ha­ber al­ma hak­kı­na kar­şı da bir dar­be!
Rüş­vet ve yol­suz­luk suç­la­ma­la­rı­nı so­ruş­tu­ran Mec­lis Ko­mis­yo­nu'nun AK­P'­li Baş­ka­nı Hak­kı Köy­lü'nün baş­vu­ru­su üze­ri­ne Sulh Ce­za Hâ­ki­mi, es­ki 4 Ba­ka­n'­ın “şöh­ret ve hak­la­rı­nın ko­run­ma­sı, ki­şi­lik hak­la­rı­nın ze­de­len­me­me­si­” ge­rek­çe­siy­le bu ka­ra­rı al­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor.
Ta­bi­i ki yan­lış bir gö­rüş bu…
Tam ter­si­ne, yol­suz­luk id­di­ala­rı­nın üze­ri­ne per­de çe­ken bu ya­sak ka­ra­rı ile es­ki 4 Ba­ka­n'­ın ka­mu vic­da­nın­da ak­lan­ma­sı im­kân­sız ha­le ge­li­yor!
Bu ka­rar, yol­suz­luk söy­lem­le­ri­ni kö­rük­le­ye­cek, sa­nık­lar hak­kın­da­ki de­di­ko­du­lar alev­le­ne­cek, ka­mu­oyun­da hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­ne gü­ven iyi­ce sar­sı­la­cak, de­mok­ra­si­ye da­ha faz­la göl­ge dü­şe­cek­tir!

Loading...