Sözcü Plus Giriş
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

İş­te Ye­ni Tür­ki­ye!

18 Kasım 2014

 

 

 

AKP ik­ti­da­rı “Ye­ni Tür­ki­ye­” de­yip du­ru­yor!
Ne­dir Ye­ni Tür­ki­ye?
Hal­kı­nın ya­rı­sı­nın fu­ka­ra­lık için­de ya­şa­dı­ğı, mil­yon­lar­ca in­sa­nın iş­siz­li­ğin pen­çe­sin­de kıv­ran­dı­ğı, ge­çim sı­kın­tı­sı ne­de­niy­le ocak­la­rın sön­dü­ğü bir ül­ke…
Bü­yük kent­le­rin so­kak­la­rın­da di­len­ci ço­cuk­la­rın yal­va­ra­rak el aç­tı­ğı, genç kız­la­rın ça­re­siz­lik­ten ev­le­rin­den kaç­tı­ğı bir Tür­ki­ye…
Ağaç­la­rın kat­le­dil­di­ği, ye­şil­lik­le­rin hoy­rat­ça yok edil­di­ği, yer­le­ri­ne apart­man­la­rın, fa­kir fu­ka­ra­ya hiç­bir fay­da­sı ol­ma­yan gök­de­len­le­rin ya­pıl­dı­ğı be­ton­la­şan bir ül­ke…
“Bi­ta­raf olan ber­ta­raf olu­r” de­ni­le­rek hal­kın ku­tup­la­ra bö­lün­dü­ğü, “ben­den olan­lar, sen­den olan­la­r” di­ye in­san­la­rın bir­bir­le­ri­ne düş­man edil­di­ği bir Tür­ki­ye…
İş ka­za­la­rı­nın ci­na­ye­te dö­nüş­tü­ğü, ma­den fa­ci­ala­rı­nın ka­der gi­bi tak­dim edil­di­ği, fa­kir fu­ka­ra­nın in­saf­sız­ca ezil­di­ği bir ül­ke…
Hır­sız­lı­ğın, yol­suz­lu­ğun mü­bah sa­yıl­dı­ğı, kü­çük hır­sız­la­rın ce­za­lan­dı­rı­lıp, bü­yük hır­sız­la­rın ödül­len­di­ril­di­ği bir Tür­ki­ye…
Ka­çak sa­ray­la­rın in­şa edil­di­ği, yö­ne­ti­ci­le­rin sü­per lüks uçak­lar­la dün­ya ge­zi­le­ri yap­tı­ğı,
Ha­ru­n'­la­rın zen­gin­le­şip Ka­run gi­bi ol­du­ğu, bay­rak­la­rı­nın yır­tı­lıp ya­kıl­dı­ğı, te­rö­rist­ler­le ül­ke­yi böl­me pa­zar­lık­la­rı­nın ya­pıl­dı­ğı bir ül­ke…
İş­te AKP dö­ne­min­de­ki Ye­ni Tür­ki­ye! He­pi­mi­ze ha­yır­lı ol­sun!

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more