Reklamsız Sözcü
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Nereye?

5 Şubat 2014

Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­a şa­şı­rı­yo­rum…
Bü­tün öf­ke­li hü­cum­la­rı, ger­çek­te için­de­ki de­rin en­di­şe­yi gös­te­ri­yor.
As­lın­da sal­dı­rı­da de­ğil, sa­vun­ma­da… 17 Ara­lık ope­ras­yon­la­rın­dan be­ri ken­di­si­ni ve par­ti­si­ni sa­vu­nu­yor. “En iyi mü­da­fa­a, hü­cum­du­r” de­nir ya… O tak­tik iş­te…
“Fa­iz lo­bi­si­” di­yor, “Dar­be­” di­yor, “Pa­ra­lel dev­le­t” di­yor, “Ha­in­ler, tuz­luk­la­r” fi­lan di­ye hay­kı­rı­yor ama ayak­ka­bı ku­tu­la­rın­dan çı­kan 4.5 mil­yon do­la­rı, ba­kan­la­rın oğul­la­rı­nın ev­le­rin­de bu­lu­nan pa­ra say­ma ma­ki­ne­si ile pa­ra do­lu çe­lik ka­sa­la­rı ve hak­kın­da so­ruş­tur­ma açı­lan oğ­lu Bi­lâ­l'­in ne­den sav­cı­lı­ğa ifa­de ver­me­ye git­me­di­ği­ni inan­dı­rı­cı bir bi­çim­de izah ede­mi­yor.
Sav­cı­la­rın ye­ri­ni de­ğiş­tir­ti­yor, Hâ­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu'nun ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı için Mec­li­s'­ten ka­nun çı­kart­ma­ya ça­lı­şı­yor.
Dav­ra­nış­la­rı, tep­ki­le­ri, de­rin bir en­di­şe­nin dı­şa vu­ru­mu gi­bi…
AK­P'­den mil­let­ve­ki­li olan her ki­şi­yi biz­zat ken­di­si seç­ti­ği hal­de “A­ra­mı­za tuz­luk­lar sız-­mı­ş” di­ye şi­kâ­yet edi­yor. Par­tin­de, eğer ger­çek­ten tuz­luk­lar var­sa, on­lar da se­nin ese­rin de­ğil mi?
17 Ara­lı­k'­tan bu ya­na or­ta­ya dö­kü­len yar­gı skan­dal­la­rı, vur­gun, soy­gun, rüş­vet olay­la­rı, ak­lı ba­şın­da va­tan­daş­la­rı kor­ku­tu­yor, her gün “Tür­ki­ye ne­re­ye gi­di­yor?” so­ru­su­nu gün­de­me ge­ti­ri­yor.
Ül­ke­de her şey o ka­dar hız­lı de­ği­şi­yor ki, biz de bil­mi­yo­ruz ne­re­ye git­ti­ği­mi­zi…
Eğer ne­cip hal­kı­mız içi­ne gö­mül­dü­ğü uy­ku­ya de­vam eder­se gi­de­ce­ği­miz yer her­hal­de iç açı­cı bir yer ol­ma­ya­cak!

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more