Sözcü Plus Giriş
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Para hırsı ve idam korkusu!

Ül­ke­mi­zin mü­te­ah­hit­le­ri pek müt­hiş…
Bu­lut­la­ra mey­dan oku­yan gök­de­len­ler di­ki­yor­lar ama iş­çi­le­rin can gü­ven­li­ği­ni sağ­la­ya­cak asan­sör ya­pamı­yor­lar!
Türk mü­te­ah­hit­ler ya­ban­cı ül­ke­ler­de de dev bi­na­lar in­şa edi­yor fa­kat bir Arap Emir­li­ği olan Bah­rey­n'­de ça­lış­mı­yor­lar! Bu kü­çük ama zen­gin Arap ül­ke­sin­de in­şa­at ya­pan tek Türk mü­te­ah­hit yok.
Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Mev­lût Ça­vu­şoğ­lu Kör­fez ül­ke­le­ri­ne dü­zen­le­di­ği ge­zi sı­ra­sın­da;
“Bah­rey­n'­de her­han­gi bir Türk in­şa­at fir­ma­sı bu­lun­mu­yor. Türk in­şa­at fir­ma­la­rı, Bah­rey­n'­e da­ha faz­la il­gi gös­ter­me­li­ler.” di­ye bir twe­et at­tı.
Post­med­ya'nın ha­be­ri­ne gö­re bu twe­ete il­ginç bir ce­vap gel­di.
İn­şa­at sek­tö­rüy­le il­gi­li ol­du­ğu an­la­şı­lan Ta­lip Do­ğan Kar­lı, Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Mev­lût Ça­vu­şoğ­lu'na:
“Sa­yın Ba­ka­nım, Bah­rey­n'­de in­şa­at yol­suz­lu­ğu­na İDAM CE­ZA­SI var. Onun için Türk mü­te­ah­hit­ler git­mi­yor­dur!” di­ye twe­et at­tı.
Mü­teah­hit ta­kı­mı için ge­çer­li bir se­bep!
De­mek ki ney­miş? Her­han­gi bir yol­suz­luk ha­lin­de kel­le gi­de­bi­lir!
An­la­şı­lan o ki, bi­zim mü­te­ah­hit­ler yol­suz­luk yap­ma­ya­cak­la­rı ko­nu­sun­da ken­di­le­ri­ne gü­ve­ne­mi­yor ve idam kor­ku­su on­la­ra pa­ra hır­sı­nı unut­tu­ru­yor!
Hır­sız­lı­ğın ve yol­suz­lu­ğun re­vaç­ta ol­du­ğu Tür­ki­ye gi­bi ül­ke mi bu­la­cak­lar?