Reklamsız Sözcü
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Sansür yasası!

6 Şubat 2014

Tay­yip Bey, ar­tık her tür­lü eleş­ti­ri­den fe­na hal­de ra­hat­sız olu­yor.
Şim­di de in­ter­net med­ya­sı­na tak­tı ka­fa­yı…
An­la­şı­lan, in­ter­net­te­ki mu­ha­le­fet de onu si­nir­len­di­ri­yor!
Sos­yal med­ya­da he­sa­bı olan her va­tan­daş dü­şün­ce­le­ri­ni öz­gür­ce yan­sı­tı­yor. Ze­kâ kü­pü olan genç­ler, ola­ğa­nüs­tü es­pri­ler­le ik­ti­dar par­ti­si­ni “ti­”ye alıp dal­ga­la­rı­nı ge­çi­yor­lar.
İk­ti­dar bu ne­den­le, dü­şün­ce öz­gür­lü­ğü­nü in­ter­net­ten sil­me­ye ka­rar ver­di!
Na­sıl ola­cak bu? San­sür­le ta­bi­i ki…
AKP, “T­wit­te­r”­ı, “Fa­ce­bo­ok”­u ve yüz­ler­ce in­ter­net ha­ber si­te­si­ni avu­cu­nun içi­ne al­mak için ha­re­ke­te geç­ti.
Mec­lis gün­de­min­de olan “an­ti­de­mok­ra­ti­k” ya­sa ta­sa­rı­sı­na gö­re 36 mil­yon in­ter­net kul­la­nı­cı­sı­nın fa­ali­yet­le­ri TİB (Te­le­ko­müni­kas­yon İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı) ta­ra­fın­dan de­net­le­ne­cek, bu ku­rum is­te­di­ği ha­be­re, is­te­di­ği si­te­de­ki ya­zı­la­ra ve yo­rum­la­ra eri­şi­mi en­gel­le­yip anın­da san­sür ko­ya­bi­le­cek!
Böy­le­ce Baş­ba­kan Tay­yip Bey de, sos­yal med­ya­da AK­P'­yi sar­san eleş­ti­ri­ler­den kur­tul­muş ola­cak!
Rüş­vet, yol­suz­luk, soy­gun, vur­gun olay­la­rı mı ol­du? TİB de­ni­len ku­ru­luş bu tür ha­ber­le­ri he­men ke­se­bi­le­cek ve key­fi iş­lem­ler­le hak­sız ta­sar­ruf­ta bu­lun­sa bi­le, hiç­bir so­rum­lu­lu­ğu ol­ma­ya­cak, hak­la­rın­da da­va açı­la­ma­ya­cak!
Gü­ya de­mok­ra­si ile yö­ne­ti­li­yo­ruz! Bu tür uy­gu­la­ma­lar de­mok­ra­tik re­jim­ler­de de­ğil, an­cak de­mir yum­ruk­la yö­ne­ti­len to­ta­li­ter ül­ke­ler­de gö­rü­le­bi­lir.
Na­sıl bir Tür­ki­ye ya­rat­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar, gö­rü­yor­su­nuz!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more