Sözcü Plus Giriş
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Şeytan ve melek(!)

19 Şubat 2014

Gü­nü­müz Tür­ki­ye'sin­de üç­kâ­ğıt­çı­lık, yol­suz­luk, hır­sız­lık ka­dar, iş­siz­lik, fu­ka­ra­lık ve se­fa­let de diz bo­yu!
Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­miz­de hiç­bir dö­nem bu ka­dar re­za­let bir ara­da ya­şan­ma­mış­tı­…
İk­ti­da­rın id­di­ası­na gö­re mem­le­ket re­fah için­de… Pe­ki ger­çek ne?
Dün, SÖZ­CÜ'nün bi­rin­ci say­fa­sın­da ya­yın­la­nan bü­yük fo­toğ­raf, Tür­ki­ye'nin ger­çek tab­lo­su­nun ay­na­sı gi­biy­di…
Re­fah için­de ol­du­ğu id­di­a edi­len ül­ke­miz­de, Hik­met Çer­çi adın­da­ki Er­zu­rum­lu bir va­tan­daş İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Ala'ya hay­kı­rı­yor­du:
“A­çız aç! Dört ço­cuk var, ge­çi­ne­mi­yo­ruz! ‘Ço­cuk ya­p' di­yor, na­sıl ya­pa­ca­ğız? 800 li­ray­la na­sıl ge­çi­ni­lir? Üç ay ça­lı­şı­yo­ruz, son­ra çı­kış ve­ri­li­yor!”
İçiş­le­ri Ba­ka­nı Efkan Ala ce­vap ve­ri­yor:
“Se­nin bil­di­ğin da­ha iyi iş var­sa söy­le… Ben de baş­ka­sı­na 800 li­ra­ya iş bul­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. Bu ara­da şey­tan taş­la­mak­la uğ­ra­şı­yo­ruz.”
İçiş­le­ri Ba­ka­nı'nın “Şey­tan taş­la­mak­la­” Fet­hul­lah Gü­len Ce­ma­ati'­ni kast eti­ği ve bu ne­den­le eko­no­miy­le ge­rek­ti­ği gi­bi uğ­ra­şa­ma­dık­la­rı­nı an­lat­mak is­te­di­ği an­la­şı­lı­yor.
İçiş­le­ri Ba­ka­nı'nın bu söz­le­ri ma­ze­ret de­ğil, âde­ta bir iti­raf­tır!
Şim­di sor­mak ge­rek­mez mi?
“Şey­tan de­di­ği­niz ki­şi­ler­le 12 yıl na­sıl or­tak­lık yap­tı­nız? On­lar şey­tan­sa, or­tak­la­rı ne olu­yor?”

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more