Reklamsız Sözcü
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Utanç verici!

14 Şubat 2014

Ana­ya­sa ne di­yor?
“Ba­sın hür­dür, san­sür edi­le­mez.”
Gel de sen bu­nu bi­zim Baş­ba­ka­n'­a an­lat!
“A­na­ya­sa ma­na­ya­sa­” din­le­di­ği yok! Ba­sın an­cak onun işi­ne ge­len­le­ri ya­zar­sa öz­gür­dür!
Açar te­le­fo­nu “A­lo Fa­tih, o ha­be­ri at, şu ha­be­ri koy!” der…
MHP'­den iki pua­nı alı­nıp, BDP'­ye ek­len­me­si­ni is­ter.
MHP li­de­ri Dev­let Bah­çe­li'nin TV'­de alt­ya­zı ha­lin­de ge­çen ha­be­ri­ne bo­zu­lur, te­le­fon edip onu da at­tı­rır!
Te­le­fon ka­yıt­la­rı or­ta­ya dö­kü­lün­ce:
“Ha­ka­ret içe­ren alt­ya­zı­nın kal­dı­rıl­ma­sı­nı is­te­dim.” di­ye iti­raf et­mek zo­run­da ka­lır.
Oy­sa, ha­ka­ret ol­du­ğu­nu id­di­a et­ti­ği alt­ya­zı şöy­le­dir:
“Cum­hur­baş­ka­nı, gö­rüş­me­ler ye­ri­ne, Tür­ki­ye'yi hu­zu­ra ka­vuş­tu­ra­cak adım­lar at­sın, bi­rin­ci gö­re­vi bu­dur.”
Bah­çe­li'nin söz­le­ri böy­le…
Ha­ka­ret var mı bu cüm­le­de? Yok! Fa­kat Baş­ba­kan ra­hat­sız ol­muş: “A­tın o ha­be­ri!”
Ulus­la­ra­ra­sı Sı­nır Ta­nı­ma­yan Ga­ze­te­ci­ler Ör­gü­tü'nün son ya­yın­la­dı­ğı “Ba­sın öz­gür­lü­ğü Ra­po­ru­”n­da Tür­ki­ye, 180 ül­ke ara­sın­da 154'ün­cü sı­ra­da…
Ira­k'­tan, Af­ga­nis­ta­n'­dan bi­le ge­ri­de­yiz!
2005 yı­lın­da 98'in­ci sı­ra­day­dık. 2010'da 138'in­ci sı­ra­ya düş­tük… Şim­di ise 154'ün­cü sı­ra­da­yız. Hep ir­ti­fa kay­be­di­yo­ruz. Utanç ve­ri­ci!
İn­ter­ne­t'­e san­sür ya­sa­sı ile Tür­ki­ye'yi so­nun­cu­lu­ğa ka­dar dü­şür­me­ye az kal­dı!

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more