Reklamsız Sözcü
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

“Yeter artık!”

2 Şubat 2014

Ne di­yor İz­mir­li ha­nım?
“Ye­ter ar­tık! Gö­tü­ren­ler az gö­tür­sün!”
Ki­me söy­lü­yor bu­nu? AK­P'­nin es­ki Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı, İz­mir Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı Bi­na­li Yıl­dı­rı­m'­a…
Mil­let yol­suz­luk­tan bık­mış, yıl­mış
hal­de…
Yol­suz­luk ve rüş­vet olay­la­rı yal­nız sı­ra­dan in­san­la­rı de­ğil, ak­lı ba­şın­da olan AK­P'­li­le­ri de şo­ke et­ti!
An­ket­ler­de gö­rü­len oy kay­bı bu yüz­den­dir.
Yol­suz­luk­la­rı eleş­ti­ren AKP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Mu­ham­med Çe­tin, “Fit­ne ya­ra­tan ko­nuş­ma­lar ya­pı­yo­r” di­ye ke­sin ih­raç ta­le­biy­le Di­sip­lin Ku­ru­lu'na sevk edi­lin­ce
AK­P'­den is­ti­fa et­ti. Son bir ay­da AK­P'­den is­ti­fa eden 8'in­ci mil­let­ve­ki­li bu…
Mu­ham­med Çe­tin is­ti­fa eder­ken AK­P'­yi şöy­le bom­ba­la­dı:
“Ka­sa ka­sa, ge­mi ge­mi gi­den pa­ra­lar…
Ayak­ka­bı ku­tu­la­rın­dan fış­kı­ran do­lar­lar…
Alı­nan ha­vuz­lar, vil­la­lar, hep­si var…
O ka­dar de­lil su­nul­muş, oy­sa sen sav­cı­la­rı de­ğiş­ti­ri­yor­sun… O da ol­ma­dı, hu­kuk sis­te­mi­ni de­ğiş­ti­ri­yor­sun…
Öl­me­ye­cek gi­bi, sis­tem de­ğiş­me­ye­cek gi­bi ya­şı­yor­lar!
Hal­kı de­ğil, ken­di men­fa­at­le­ri­ni dü­şü­nü­yor­lar.
İş­te bü­tün me­se­le bu!”
Böy­le di­yen Mu­ham­med Çe­tin “Gö­re­cek­si­niz, ya­kın­da da­ha çok ki­şi is­ti­fa ede­cek ve par­ti çö­ke­cek!” di­ye id­di­a edi­yor… Hay­di ha­yır­lı­sı!

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more