10 yılda 10 milyar lirayı saltanat bütçesine akıttık her yaştan…

Her fır­sat­ta Cum­hu­ri­ye­t'­in ilk 15 yı­lın­da ya­ra­tı­lan mu­ci­ze­yi kü­çüm­sü­yor, ne za­man 10. Yıl Mar­şı gün­de­me gel­se, bı­yık al­tın­dan gü­le­rek ver­yan­sın edi­yor­du:
“A­na­do­lu'yu de­mir ağ­lar­la ör­müş­ler! Ne­re­yi ör­dü­nüz? Asıl biz Ana­do­lu'yu de­mir yol­la­rıy­la ör­dü­k” di­yor­du.
Er­kek nü­fu­su­nun bü­yük bö­lü­mü­nü va­tan sa­vun­ma­sın­da kay­bet­miş sa­vaş yor­gu­nu ulu­sun “10 yıl­da 15 mil­yon genç ya­rat­tık her yaş­ta­n” de­yi­şin­den gu­rur­lan­ma­sı ge­re­kir­ken, dün­ya­nın ayak­ta al­kış­la­dı­ğı muh­te­şem di­ri­li­şi ala­ya alı­yor­du!

* * * *

Bu­nun­la da ye­tin­mi­yor­du…
Ki­bir onu öy­le­si­ne et­ki­si al­tı­na al­mış­tı ki, ba­zen Cum­hu­ri­ye­t'­in ku­ru­cu­su Mus­ta­fa Ke­mal Ata­tür­k'­ten bi­le bü­yük ol­du­ğu­nu ima et­me­ye kal­kı­yor­du.
İki bü­yük kah­ra­man, Ata­türk ve İs­met İnö­nü'den “i­ki ay­ya­ş” di­ye­rek söz et­mek­ten çe­kin­mi­yor­du.
Ata­tür­k'­ün ve Cum­hu­ri­yet kad­ro­la­rı­nın di­ki­li ağaç­la­rı­nı yok pa­ha­sı­na yan­daş­la­rı­na sa­tı­yor, onun mil­le­ti­ne ar­ma­ğan et­ti­ği çift­li­ğin­de bin­ler­ce ağa­cı ke­se­rek, ka­çAK sal­ta­nat sa­ra­yı di­ki­yor­du.
Böy­le­ce onu unut­tur­ma­ya “Ar­tık Ata­türk yok, ben va­rı­m” de­dirt­me­ye ça­lı­şı­yor­du.
Hal­kın bay­ram­la­rı­nı kut­la­mak­tan, Anıt­ka­bi­r'­i zi­ya­ret et­mek­ten kork­ma­sı için elin­den ge­le­ni ya­pı­yor­du.
Bu­na kar­şın halk, her 10 Ka­sı­m'­da kat­la­nan ra­kam­lar­la Ata'sı­na koş­mak­tan as­la vaz­geç­mi­yor­du.

* * * *

Ya­la­ka med­ya­ya ve yan­daş bi­lim (!) in­san­la­rı­na gö­re ar­tık ye­ni bir dün­ya li­de­ri­miz var­dı.
Tür­ki­ye onun sa­ye­sin­de dün­ya­nın en güç­lü si­ya­set ak­tör­le­rin­den bi­ri ha­li­ne gel­miş­ti!
Or­ta­do­ğu'yu bu dün­ya li­de­ri ye­ni­den ku­ra­cak­tı.
Os­man­lı'yı o ve sad­ra­za­mı in­şa ve ih­ya ede­cek­ti.
Sa­de­ce Tür­ki­ye'nin de­ğil, coğ­raf­ya­mı­zın sul­ta­nı ola­cak­tı!
Her şey on­dan so­ru­la­cak­tı!

* * * *

Pe­ki ne ol­du?
Ta­ri­he 20. Yüz­yı­l'­ın en bü­yük li­de­ri ola­rak ge­çen Bü­yük Ön­der
Ata­tür­k'­ün çağ­daş­lı­ğa ve bi­lim­sel­li­ğe da­ya­lı akıl­cı dü­şün­ce sis­te­mi 21. Yüz­yı­l'­da da tüm can­lı­lı­ğıy­la ya­şa­ma­ya de­vam edi­yor.
O ise tüm dün­ya­da ken­di­si­ne oy ver­me­yen­le­re kar­şı bas­kı­cı, hat­ta za­lim, öz­gür dü­şün­ce­ye ka­pa­lı, sır­tı­nı çağ­daş­laş­ma ve ay­dın­lan­ma dev­ri­mi­ne dön­müş, mez­hep­çi an­la­yış­la ül­ke­si­ni Or­ta­do­ğu'da kan­lı ma­ce­ra­la­ra sü­rük­le­yen ve oy uğ­ru­na top­lu­mu­nu ge­rip ku­tup­laş­tı­ran bir si­ya­set­çi ola­rak anı­lı­yor.

* * * *

Dö­ne­lim kü­çüm­se­di­ği 10. Yıl Mar­şı'na.
Ne di­yo­ruz o mar­şı gu­rur­la söy­ler­ken?
“10 yıl­da 15 mil­yon genç ya­rat­tık her yaş­tan!..”
Pe­ki onun ka­çAK Sa­ra­y'­ına ve uçan sa­ra­yı­na akı­tı­lan pa­ra­lar ne de­dir­ti­yor?
“Bu mil­let 10 yıl­da 10 mil­yar li­ra­yı se­nin sal­ta­nat büt­çe­ne akıt­tı her yaş­tan!..”

Loading...