3. havalimanında ısrarın sebebi Atatürk mü?..

Sev­gi­li okur­la­rım,
İs­tan­bu­l'­da de­va­sa bü­yük­lük­te üçün­cü bir ha­va­li­ma­nı­na ger­çek­ten ih­ti­yaç var mı?
Kot far­kı ne­de­niy­le dün­ya ta­ri­hi­nin en bü­yük haf­ri­ya­tı­nı ge­rek­ti­ren ye­ni ha­va­li­ma­nın­da ıs­rar et­mek ye­ri­ne, mev­cut Ata­türk Ha­va­li­ma­nı bü­yü­tü­le­mez miy­di?
Ge­lin bu so­ru­la­rı­mı­za ce­vap ara­ma­ya, Ata­türk Ha­va­li­ma­nı­'nın mev­cut du­ru­mun­dan baş­la­ya­lım:
Bu­gün­kü ka­pa­si­te­siy­le, yıl­da 50-60 mil­yon yol­cu­ya hi­tap eden Ata­tür­k'­te, iniş ve kal­kış­lar (bir­bi­riy­le ke­si­şen) 2 ay­rı pist­ten ger­çek­leş­ti­ri­li­yor.
3. ha­va­li­ma­nın­da ise yıl­da 150 mil­yon­luk bir yol­cu tra­fi­ği ön­gö­rü­lü­yor. Bu amaç­la ye­ni ha­va­li­ma­nın­da bir­bi­rin­den ba­ğım­sız 6 pist ya­pı­la­cak. Bu­na rağ­men bir­bi­riy­le ke­si­şen 2 pis­ti bu­lu­nan Ata­tür­k'­ün iki ka­tın­dan bi­raz faz­la yol­cu ve uçuş ka­pa­si­te­si­ne sa­hip ola­cak!
O hal­de şu so­ru­yu sor­mak ge­re­ki­yor.
Ata­türk Ha­va­li­ma­nı, iç içe ko­num­da­ki As­ke­ri Ha­va Üs­sü'nün kal­dı­rıl­ma­sı, kar­go­nun İz­mit Cen­giz To­pe­l'­e, özel ha­va­cı­lık ter­mi­na­li­nin de Bü­yük­çek­me­ce'de­ki He­zar­fen Çe­le­bi'ye ta­şın­ma­sıy­la, yıl­da 100-150 mil­yon yol­cu ka­pa­si­te­si­ne sa­hip kı­lı­na­maz mı?

* * * *

Yet­ki­li­le­re so­ru­yo­rum:
Ata­türk Ha­va­li­ma­nı'n­da kar­go­nun ne işi var?
Kar­go Ata­türk Ha­va­li­ma­nı'n­dan İz­mi­t'­e alı­na­maz mı? Bu ko­nu yıl­lar­dır gün­dem­de de­ğil mi?
Bu­gün­kü iş­le­yiş­te ha­va yo­luy­la ge­len yü­kün yüz­de 70'i, za­ten Ana­do­lu Ya­ka­sı'na ve di­ğer şe­hir­le­re ka­ra­yo­luy­la ak­ta­rı­lı­yor. Bu du­rum, çe­kil­mez ha­le ge­len İs­tan­bu­l'­un tra­fik yü­kü­nü da­ha da ağır­laş­tı­rı­yor. Ay­rı­ca İz­mi­t'­te ka­ra­yo­lu­nun ya­nı sı­ra, de­mir­yo­lu ve de­niz­yo­lu bağ­lan­tı­la­rı da bu­lu­nu­yor.
Bu ger­çek­leş­ti­ği tak­dir­de yol­cu ter­mi­na­li­nin kar­go­dan bo­şa­la­cak ala­na doğ­ru ge­niş­le­til­me­si im­ka­nı do­ğu­yor.

* * * *

Kar­go­ya pa­ra­lel ola­rak, Ata­tür­k'­te­ki özel ha­va­cı­lık ter­mi­na­li de He­zar­fen Çe­le­bi Ha­va­ala­nı'na kay­dı­rı­la­bi­lir. Böy­le­ce özel ve kü­çük uçak­la­rın tra­fik yü­kü, Ata­tür­k'­ün üze­rin­den kal­kar. Ay­rı­ca He­zar­fe­n'­e, da­ha yük­sek yol­cu ka­pa­si­te­li ye­ni ve mo­dern bir ap­ron­la, iç hat­lar ter­mi­na­li ya­pı­la­bi­lir.

* * * *

Ata­türk Ha­va­li­ma­nı ile Sa­bi­ha Gök­çen ara­sın­da da­ha den­ge­li ve yol­cu ka­pa­si­te­si­ni art­ı­rı­cı bir uyum sağ­la­na­bi­lir.

* * * *

Ge­le­lim Ata­türk Ha­va­li­ma­nı'n­da ye­ni pist ih­ti­ya­cı­nın na­sıl kar­şı­la­na­ca­ğı­na… Ta­raf­sız uz­man­lar, kal­dı­rı­lan As­ke­ri Ha­va Üs­sü'nün ye­ri ile ha­va­li­ma­nı­nı Ata­köy yö­nün­de çev­re­le­yen ta­li yol­la­rın dep­la­se edil­me­siy­le or­ta­ya çı­ka­cak bü­yük ala­na, ye­ni bir pis­tin da­ha in­şa edi­le­bi­le­ce­ği­ni söy­lü­yor.
Uz­man­lar, bu pro­je­nin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­siy­le, bir­bi­rin­den ba­ğım­sız 3 ay­rı pis­te ka­vuş­tu­ru­la­cak Ata­türk Ha­va­li­ma­nı'nın, yıl­da 100-120 mil­yon yol­cu­ya hiz­met ver­me­si­nin sağ­la­na­bi­le­ce­ği­ni öne sü­rü­yor.

* * * *

Di­ye­lim ki, Ata­türk Ha­va­li­ma­nı'nın ge­niş­le­me­si ye­ter­li ka­pa­si­te­yi sağ­la­ya­ma­dı. O du­rum­da İs­tan­bu­l'­un Ana­do­lu ve Av­ru­pa ya­ka­la­rı­na, da­ha az ma­li­yet­le ve da­ha kü­çük bo­yut­lar­da bir ve­ya birkaç ha­va­li­ma­nı da­ha ya­pı­la­bi­lir.
Ni­te­kim Lon­dra'da 6, New Yor­k'­ta ise 3 ha­va­li­ma­nı var. O hal­de İs­tan­bu­l'­da ni­çin 3-4 ha­va­li­ma­nı ol­ma­sın?
Ata­türk Ha­va­li­ma­nı'nın ka­pa­tıl­ma­sı­na; spor te­si­si ya­pa­lım, park ya­pa­lım gi­bi ge­rek­çe­ler­le ça­nak tu­tan yan­daş med­ya­cı­la­ra da şu­nu sor­mak ge­re­ki­yor:
Dün­ya­nın ge­liş­miş ül­ke­le­rin­de­ki met­ro­pol­ler­de bu­lu­nan es­ki ha­va­li­man­la­rı ne­den ka­pa­tıl­mı­yor da tam ter­si­ne, ge­niş­le­ti­li­yor ve mo­der­ni­ze edi­li­yor?

* * * *

Gel­dik can alı­cı so­ru­ya…
Pe­ki en faz­la 2 mil­yar Eu­ro ge­rek­ti­ren bu al­ter­na­tif­ler du­rur­ken, 22 mil­yar Eu­ro'ya mal ola­cak 3. ha­va­li­ma­nın­da ni­çin ıs­rar edi­li­yor?
La­fı uzat­ma­dan he­men söy­le­ye­yim…
Bu­ra­da asıl so­run; ha­va­li­ma­nı­nın is­mi­nin ATA­TÜRK ol­ma­sı­dır.
Ora­sı ka­pa­tı­lın­ca, Ata­türk is­mi de or­ta­dan kal­ka­cak ve AK­P'­nin Ata­tür­k'­ü unut­tur­ma po­li­ti­ka­sı­na uy­gun bir adım da­ha atıl­mış ola­cak.
Böy­le­ce he­nüz is­mi ko­nul­ma­yan 3. ha­va­li­ma­nı­na, en bü­yük Türk dev­let ada­mı (!) dün­ya li­de­ri (!) Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın is­mi ra­hat­lık­la ve­ri­le­bi­le­cek!

Loading...