Direnişin ölümsüzleşmesi için “Yırca” marka olmalıdır!

Ön­ce­ki ge­ce…
Halk Are­na­sı bit­miş, va­kit ge­ce ya­rı­sı­nı çok­tan geç­miş.
Ar­tık bir bu­çuk sa­at­lik yol­cu­luk­la gel­di­ği­miz İz­mi­r'­e dö­nüş za­ma­nı.
Ama zey­tin­lik­te nö­bet bek­le­mek­ten uy­ku­suz­lu­ğa alış­mış köy­lü­ler bi­zi bı­rak­ma­mak­ta karar­lı­lar.
Köy mey­da­nı, az öte­de­ki ter­mik san­tra­lın kül­lü­ğün­den ge­len yo­ğun kö­mür du­man­la­rı­nın ge­niz­le­ri­mi­zi yak­ma­sı­na, göz­le­ri­mi­zi ya­şart­ma­sı­na kar­şın, hın­ca­hınç do­lu.
On­la­rı bı­ra­kıp git­mek bi­zim de içi­mi­ze sin­mi­yor, bir sü­re da­ha ka­lı­yo­ruz.
Yır­ca'da­ki ta­ri­hi zey­tin di­re­ni­şi­nin yi­ğit, ce­sur ama ya­sa­la­ra so­nu­na ka­dar say­gı­lı uy­gar ka­dın­la­rı ve er­kek­le­riy­le bol bol anı fo­toğ­raf­la­rı çek­ti­ri­yo­ruz.
Ka­dın­lar, er­kek­ler ve o saa­te ka­dar uyu­ma­mak­ta di­re­nen ço­cuk­lar, CHP Mil­let­ve­ki­li Ay­kut Er­doğ­du ve Öz­gür Öze­l‘­e, ken­di­le­ri­ne ver­dik­le­ri des­tek ne­de­niy­le te­şek­kür edi­yor, hat­ta yaş­ça baş­ça on­lar­dan ön­de olan ba­zı­la­rı eği­lip el­le­ri­ni öpü­yor.
Fo­toğ­raf çe­ki­mi ta­mam­la­nın­ca dos­tum Atil­la Ser­te­l'­le bir­lik­te her­ke­se ve­da edip ara­ba­la­rı­mı­za gi­der­ken, ka­dın­lar­dan bi­ri ses­siz­ce ya­nı­mı­za yak­la­şı­yor.
“Ne olur git­me­yin. Si­zi evi­miz­de ağır­la­yıp hiç ol­maz­sa bir çor­ba içir­mek is­ti­yo­ruz. Yok­sa ai­le­mi­zin ak­lı siz­de ka­la­ca­k” di­yor.
Öy­le­si­ne sı­cak, öy­le­si­ne iç­ten bir da­vet ki, ne di­ye­ce­ği­mi­zi bi­le­mi­yor, en kı­sa za­man­da ko­nuk ol­ma sö­zü ve­re­rek uzak­la­şı­yo­ruz.
İş­te tam o sı­ra­da gö­züm ağaç al­tın­da­ki bir ka­ral­tı­ya ta­kı­lı­yor.
Dik­kat­li­ce ba­kın­ca, ora­cı­ğa çök­müş ki­şi­nin, can­lı ya­yın­da zey­tin ağaç­la­rı­nın kat­le­dil­di­ği sü­reç­te ya­şa­dık­la­rı­nı içi­mi­zi ür­per­te­rek an­la­tan köy­lü­ler­den Meh­met Ök­süz ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­rum.

* * * *

İş­çi Ök­süz, kö­mür ma­de­nin­de 3 yıl ça­lış­mış.
Şir­ke­ti if­las edin­ce işi bı­rak­mak zo­run­da kal­mış.
Ge­çim umu­du­nu ye­r al­tın­da ge­çen yıl­la­rı­nın kar­şı­lı­ğı ola­rak, 3.500 li­ra tu­tan kı­dem taz­mi­na­tı­na bağ­la­yan ga­ri­ban Ök­süz, tah­si­lat sü­re­cin­de de ağır bir dar­be ye­miş.
Zi­ra müf­lis şir­ket, se­net­le­re bağ­la­dı­ğı öde­me­le­ri ya­pa­ma­mış.
Bir­çok Yır­ca­lı gi­bi, ai­le­si­nin ba­zı bi­rey­le­ri­nin, ter­mik san­tra­liın ya­rat­tı­ğı çev­re kir­len­me­si ne­de­niy­le kan­ser­den öl­dük­le­ri­ni öne sü­ren Meh­met Ök­süz, son umu­du olan zey­tin ağaç­la­rı da ke­si­lin­ce, ken­di­si­ni ya­şa­ma bağ­la­yan her şe­yi­ni yi­tir­miş.
Halk Are­na­sı'n­da ça­re­siz­li­ği­ni ve için­de bu­lun­du­ğu ruh ha­li­ni “Ya in­ti­har ede­ce­ğim, ya da bi­ri­le­ri­ni gö­tü­re­ce­ği­m” di­ye­rek hay­kı­rı­yor­du.
“A­man lüt­fen sa­kin olun, hak­kı­nı­zı hu­kuk yo­luy­la ara­yı­n” de­yip ya­tış­tır­ma­ya ça­lış­tı­ğım ta­lih­siz köy­lü­yü o ağa­cın al­tın­da göz­yaş­la­rı için­de bı­ra­ka­rak, ta­rif­siz ke­der­ler­le yo­la ko­yul­duk.
Kal­bi­mi­zi “İş­te Türk köy­lü­sü bu­du­r” de­dir­ten gü­zel ve ör­nek yurt­taş­lar­la dop­do­lu Yır­ca'da bı­ra­kıp ay­rıl­dık.

* * * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
AKP ik­ti­da­rı IMF po­li­ti­ka­la­rı ve kü­re­sel da­yat­ma­lar doğ­rul­tu­sun­da ta­rım ve hay­van­cı­lı­ğı bü­yük öl­çü­de bi­tir­di.
Böy­le­ce ma­den iş­let­me­le­ri­ne ya­kın yö­re­ler­de ya­şa­yan köy­lü­ler, in­san­lık dı­şı ko­şul­la­rın ha­kim ol­du­ğu bu ocak­lar­da “kö­le­” gi­bi ça­lış­ma­ya zor­lan­dı.
İn­san ha­ya­tı­nın de­ğe­ri ol­ma­dı­ğı için, ocak­lar­da öl­mek bi­le do­ğal kar­şı­lan­ma­ya baş­lan­dı.
Ama bu oyun Yır­ca'da sök­me­di.
Yır­ca­lı­la­ra yö­ne­lik yaf­ta­la­ma­la­rı, “Bun­lar ener­ji düş­ma­nı, bun­lar dış güç­le­rin ma­şa­sı­” gi­bi ar­tık hiç­bir inan­dı­rı­cı­lı­ğı kal­ma­yan ko­mik suç­la­ma­la­rı, Tür­ki­ye yut­ma­dı.
O ne­den­le Yır­ca­lı­la­rın zey­tin­lik di­re­ni­şi ta­ri­hi­dir.
Hiç­bir pro­vo­kas­yo­na gel­me­yen, hu­kuk çiz­gi­sin­den as­la uzak­laş­ma­yan, ama Ana­ya­sal gü­ven­ce al­tın­da­ki hak ve öz­gür­lük­le­ri­ni so­nu­na ka­dar kul­lan­ma ka­rar­lı­lı­ğı­nı gös­te­ren bi­linç­li yurt­taş­la­rın kö­yü Yır­ca'ya, tüm yurt­se­ver­ler sa­hip çık­ma­lı­dır.
Di­re­ni­şin ölüm­süz­leş­me­si için
Yır­ca mut­la­ka mar­ka ol­ma­lı­dır.

Loading...