Reklamsız Sözcü
UĞUR DÜNDAR

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in filmi Türkiye’de gerçek oldu!..

13 Şubat 2014

Fi­liz Uçar, Esin Tol­ga Uçar, Ay­şe Mes­ten ve Ze­ki Mes­ten…
Kim­dir bu dört ki­şi?
On­la­rın ha­yat­la­rı ni­çin baş­rol­le­ri­ni An­ge­li­na Jo­li­e ve Brad Pit­t'­in oy­na­dık­la­rı “Bay ve Ba­yan Smith-Mr.& Mrs. Smit­h” fil­mi­nin hi­ka­ye­si­ne çok ben­zi­yor?
Bu dört ki­şi­nin ya­şa­dık­la­rı ne­den “A­aa Bay ve Ba­yan Smith fil­mi Tür­ki­ye'de ger­çek ol­du!” de­dir­ti­yor?
So­ru­la­ra ce­vap ver­me­den ön­ce si­ze o film­den kı­sa­ca söz et­mem ge­re­ki­yor.

* * *

John ve Ja­ne Smith, sı­ra­dan ha­yat­la­rı olan ev­li bir çift­tir. Ne yap­sa­lar bu sı­kı­cı­lı­ğı bo­za­maz­lar. Hat­ta gün geç­tik­çe ev­li­li­ğin mo­no­ton­lu­ğu da­ha da ar­tar. Çif­tin ha­yat­la­rın­da­ki tekdü­ze­li­ği bo­zan tek şey, bir­bir­le­ri­ne söy­le­dik­le­ri ya­lan­lar­dır. Bir­lik­te­lik­le­ri kar­şı­lık­lı söy­le­nen ya­lan­lar­la sü­rüp gi­der. Ör­ne­ğin ra­kip grup­la­ra te­tik­çi­lik yap­tık­la­rı­nı bir­bi­rin­den giz­ler­ler. An­cak gü­nün bi­rin­de John ve Ja­ne'e, bir­bi­ri­ni öl­dür­me gö­re­vi ve­ri­lir. Fa­kat çift, bu­nu hiç­bir za­man ba­şa­ra­maz! Bu­nun üze­ri­ne şir­ket­le­ri, on­la­rı öl­dür­me­ye kal­kar!..

* * *

Fil­min öy­kü­sü kı­sa­ca böy­le.
Şim­di ge­le­lim biz­de­ki “Bay ve Ba­yan Smit­h”­le­re…
İz­mi­r'­de­ki As­ke­ri Ca­sus­luk Da­va­sı dos­ya­sın­da­ki bil­gi­le­re gö­re; Fi­liz Uçar ile Ay­şe Mes­ten, De­niz Kuv­vet­le­ri Do­nan­ma Ka­rar­ga­hı'n­da ça­lı­şan iki ka­dın me­mur. İd­di­ana­me­ye ba­kı­lır­sa, on­la­rı fiş­le­yen ör­güt yö­ne­ti­ci­le­ri, hak­la­rın­da şu de­ğer­len­dir­me­yi ya­pı­yor:
“Fi­liz Uçar, po­pü­la­ri­te­si yük­sek ve gü­zel bir ka­dın… Bu özel­lik­le­ri ne­de­niy­le ka­dın me­mur­la­rın ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sın­da önem­li gö­rev­ler ve­ri­le­bi­lir!..”
Ge­çe­lim Ay­şe Mes­te­n'­e.
Onun için de şu not­lar dü­şül­müş:
“Ay­şe Mes­te­n'­e, ka­dın gö­rev­li­le­re ulaş­ma ko­nu­sun­da ön­cü rol ve­ri­le­bi­lir. Zi­ra bu gö­re­vi ba­şa­rıy­la ya­pa­bi­le­cek ye­te­nek ve im­ka­na sa­hip!..”

* * *

Ya­ni İz­mi­r'­de­ki ör­güt, ken­di­si­ne üye ya­pa­ca­ğı aday­lar­la il­gi­li de­ğer­len­dir­me ve yo­rum­lar­da bu­lu­nu­yor.
Ama bu ka­dın­la­rın he­sa­ba ka­tıl­ma­yan çok önem­li baş­ka özel­lik­le­ri var.
Zi­ra Fi­liz Uçar ile Ay­şe Mes­ten, İs­tan­bul Ca­sus­lu­luk Da­va­sı'n­da ör­güt üye­si ol­mak­tan yar­gı­la­nan De­niz Yüz­ba­şı Esin Tol­ga Uçar ile ör­güt yö­ne­ti­ci­si As­ke­ri
Ji­ne­ko­log He­kim Ze­ki Mes­te­n'­in eş­le­ri!.

* * *

Tol­ga Uçar ve Ze­ki Mes­ten ise, İs­tan­bu­l'­da Ekim 2010'da tu­tuk­la­nıp, 4 Ağus­tos 2012'de ve­ri­len hü­küm­le tah­li­ye edi­li­yor.
An­cak iki­si de 15 yı­la ya­kın sü­re­le­re mah­kum olu­yor.
“Bay ve Ba­yan Smit­h” fil­mi­ne taş çı­kar­ta­cak ben­zer­lik de bu nok­ta­da baş­lı­yor.
Bu­na gö­re İz­mir Ca­sus­luk Ör­gü­tü, 357 üye­si ile o ka­dar ya­yıl­mış, sız­mış ve giz­li fa­ali­yet­te bu­lun­muş ki, ken­di­si­ne üye se­çer­ken, ra­kip İs­tan­bul Ca­sus­luk Ör­gü­tü'ne yö­ne­ti­ci­lik ya­pan eş­le­ri­nin bi­le ha­be­ri ol­ma­mış!
Ya­ni ev­li çift­ler, ra­kip ca­sus­luk ör­güt­le­ri­ne ça­lış­tık­la­rı­nı bir­bir­le­rin­den giz­le­miş!
Tıp­kı film­de­ki gi­bi!

* * *

Ben­zer­lik şa­şır­tı­cı de­ğil mi?
So­nuç­ta “Bay ve Ba­yan Smit­h”, sey­re­der­ken he­ye­can­lan­dı­ran, yer yer de gül­dü­ren bir film.
Ama As­ke­ri Ca­sus­luk ve Fu­huş Da­va­la­rı film de­ğil, ger­çek!
Hem de in­san­la­rın ha­ya­tı­nı ka­rar­tan, yu­va­la­rı da­ğı­tan, ocak­la­rı sön­dü­ren çok acı bir ger­çek…

Uğur Dündar
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more