Bakan Elvan’a da operasyon gelecek mi?..

Ön­ce­ki gün… Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si…
Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu top­lan­tı­sın­da Ulaş­tır­ma, De­niz­ci­lik ve Ha­ber­leş­me Ba­ka­nı Lüt­fi El­van, hem ba­kan­lı­ğı­nın pro­je­le­ri­ni açık­lı­yor, hem de mu­ha­le­fet tem­sil­ci­le­ri­nin so­ru­la­rı­na ce­vap ve­ri­yor.
Söz sı­ra­sı CHP'­nin rüş­vet ve yol­suz­luk­lar­la mü­ca­de­le­de sim­ge­le­şen Mil­let­ve­ki­li Ay­kut Er­doğ­du'ya ge­li­yor.
Er­doğ­du so­ru­yor, Ba­kan El­van ce­vap­lı­yor:
ER­DOĞ­DU: Ku­zey Or­man­la­rı'na in­şa edi­le­cek olan 3. ha­va­li­ma­nı­nın ko­tu (de­niz se­vi­ye­sin­den yük­sek­li­ği) 30 met­re dü­şü­rül­müş mü­dür? Bu kot dü­şü­rül­me­si so­nu­cun­da 3. ha­va­li­ma­nı ya­pım­cı­la­rı­na 2 mil­yar Euro kay­nak ak­ta­rıl­dı­ğı doğ­ru mu­dur? Bu iş­lem edi­min ifa­sı­na fe­sat ka­rış­tı­rıl­ma­sı an­la­mı­na gel­mek­te mi­dir?
BA­KAN (Özet­le): Evet, kot dü­şü­rü­le­cek.

* * * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
Uz­man­lar, ko­tun dü­şü­rül­me­siy­le ha­va­li­ma­nı iş­let­me­ci­le­ri­ne yak­la­şık 2 mil­yar Euro'luk bir kay­nak ak­ta­rı­mı­nın sağ­la­na­ca­ğı­nı öne sü­rü­yor­lar.
Bu ak­ta­rı­mın na­sıl ola­ca­ğı­na ge­lin­ce:
Baş­lan­gıç­ta 3. Ha­va­li­ma­nı'nın, de­niz se­vi­ye­sin­den or­ta­la­ma 90 met­re yük­sek­lik­te ya­pıl­ma­sı plan­la­nı­yor. Bu du­rum­da kö­mür ocak­la­rın­dan ar­ta ka­lan de­va­sa çu­kur­la­rın dol­du­rul­ma­sı için, dün­ya mü­hen­dis­lik ta­ri­hin­de eşi gö­rül­me­dik mik­tar­da haf­ri­yat ge­re­ki­yor. ÇED ra­po­ru­na gö­re ih­ti­yaç du­yu­lan haf­ri­yat 2,5 mil­yar met­re­kü­pü bu­lu­yor.
Ha­va­li­ma­nı pro­je­si­nin en önem­li ma­li­yet ka­le­mi­ni de, iş­te bu haf­ri­yat oluş­tu­ru­yor.
3. ha­va­li­ma­nı iha­le­si­ne ka­tı­lan şir­ket­ler, bu ko­şul­la­rı bi­le­rek tek­lif ve­ri­yor­lar. Hat­ta ba­zı­la­rı ola­ğa­nüs­tü haf­ri­yat ma­li­ye­ti do­la­yı­sıy­la tek­lif ver­mek­ten vaz­ge­çi­yor.
An­cak, evet an­cak…
İha­le son­ra­sı ha­va­ala­nı­nın or­ta­la­ma 90 met­re olan ko­tu, 30 met­re dü­şü­rü­lüp, 60 met­re­ye in­di­ri­li­yor! Bu du­rum­da 2,5 mil­yar met­re küp ol­ma­sı ge­re­ken dol­gu da yak­la­şık 1 mil­yar met­re kü­pe ine­ce­ğin­den, ta­şı­na­cak haf­ri­yat aza­lı­yor ve böy­le­ce şir­ket­le­re yak­la­şık 2 mil­yar Av­ro'luk kay­nak, dev­let eliy­le ak­ta­rıl­mış olu­yor!
Du­dak uçuk­la­ta­cak bir bal­lı ka­zanç id­di­ası de­ğil mi?

* * * *

Ney­se biz top­lan­tı­nın so­ru-ce­vap kıs­mı­na dö­ne­lim:
ER­DOĞ­DU: 3. ha­va­li­ma­nı iha­le­si son­ra­sı yer tes­li­mi ya­pıl­mış mı­dır?
BA­KAN: Yer tes­li­mi ya­pıl­ma­mış­tır.
(Ba­kan El­va­n'­ın dü­rüst­çe ver­di­ği bu ce­vap kar­şı­sın­da, dos­ya­nın tüm ay­rın­tı­la­rı­na ha­kim olan Ay­kut Er­doğ­du bi­le şo­ke olu­yor. Zi­ra iha­le şart­na­me­sin­de in­şa­atın yer tes­li­min­den 42 ay son­ra ta­mam­lan­ma­sı ve da­ha da önem­li­si, 25 yıl­lık iş­let­me sü­re­si­nin, bu tes­li­mat­tan he­men son­ra baş­la­ma­sı ön gö­rü­lü­yor.
Bu­na gö­re 3 Ma­yıs 2013'te iha­le­si ya­pı­lan ha­va­li­ma­nı için, bu ta­rih­ten 2 ay son­ra yer tes­li­mi­nin ta­mam­lan­ma­sı ge­re­ki­yor­du. An­cak Ba­kan El­va­n'­ın açık­la­ma­sın­dan, yer tes­li­mi­nin he­nüz ya­pıl­ma­dı­ğı or­ta­ya çık­mış olu­yor! Bu du­rum­da, dö­ne­min Baş­ba­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan 7 Ha­zi­ran 2014'te, yer tes­li­mi he­nüz ya­pıl­ma­mış pro­je için te­mel atıl­dı­ğı an­la­şı­lı­yor!
Pe­ki bu ge­cik­me ne ifa­de edi­yor?
25 yıl için 22 mil­yar 152 mil­yon Euro ile alı­nan iha­le­de yer tes­li­mi­nin 16 ay ge­cik­me­si, iş­let­me­ci­nin ce­bi­ne haf­ri­ya­ta ila­ve­ten yak­la­şık 1,5 mil­yar Euro'luk kay­nak ak­ta­rıl­dı­ğı an­la­mı­na ge­li­yor!
Ge­rek ko­tun dü­şü­rül­me­si, ge­rek yer tes­li­mi­nin ya­pıl­ma­ma­sı, söz­leş­me­ye ve do­la­yı­sıy­la Türk Ce­za Ka­nu­nu­'na ay­kı­rı bir du­rum oluş­tu­ru­yor.
İd­di­alar böy­le…)

* * * *

CHP Mil­let­ve­ki­li Er­doğ­du sor­ma­ya de­vam edi­yor:
– 3. ha­va­li­ma­nı­na dev­let­çe fi­nas­man ga­ran­ti­si ve­ril­miş mi­dir? Ha­zi­ne, 3. ha­va­li­ma­nı mü­te­ahhit­le­ri­ne 700 mil­yon Eu­ro'luk köp­rü kre­di­si için ta­ah­hüt­te bu­lun­muş mu­dur? Bu ga­ran­ti iha­le şart­na­me­si­ne ve söz­leş­me­si­ne uy­gun mu­dur?
– TAV Şir­ke­ti'nin Fran­sız­la­ra sa­tıl­ma­sı en stra­ta­te­jik ha­va­li­man­la­rı­mı­zın ya­ban­cı­la­rın eli­ne geç­me­si an­la­mı­na ge­li­yor. Özel­leş­tir­me sı­ra­sın­da bir Türk şir­ke­ti olan TA­V'­ın, iha­le son­ra­sı Fran­sız­la­ra sa­tıl­ma­sı­na na­sıl izin ve­ril­di?
Pe­ki Ba­kan ne di­yor?
Hiç!..
Zi­ra bu so­ru­la­ra ce­vap ver­mi­yor!..

* * * *

Ga­ze­te­ci Fa­tih Al­tay­lı­'ya 3. ha­va­li­ma­nı ile il­gi­li ya­zı­la­rı ne­de­niy­le ope­ras­yon ya­pıl­mış ve kö­şe­si­ni bı­rak­mak zo­run­da kal­mış­tı.
Ba­ka­lım Ba­kan El­van da bu açık­la­ma­la­rı ne­de­niy­le ope­ras­yo­na ma­ruz ka­la­cak mı?