Sözcü Plus Giriş
UĞUR DÜNDAR

Erdoğan asla yalan söylemez!

5 Şubat 2014

Al­man­ya'ya ha­re­ke­tin­den ön­ce Ata­türk Ha­va­li­ma­nı'n­da bir ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­yen Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­a, Za­man ga­ze­te­si mu­ha­bi­ri 17 Ara­lı­k'ta­ki rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yo­nun­dan ay­lar ön­ce, Mil­li İs­tih­ba­rat Teş­ki­la­tı'nın (MİT) Rı­za Sar­raf hak­kın­da ken­di­si­ne sun­du­ğu “u­ya­rı­” ra­po­ru­nu so­ru­yor.
Baş­ba­kan mu­ha­bi­re kı­zıp azar­lı­yor:
“…Pa­ra­lel ya­pı­nın tem­sil­ci­le­ri du­ru­mu­na dü­şü­yor­su­nuz. Mİ­T'­in ra­po­ru­nu bi­le­cek ka­dar pa­ra­lel ça­lı­şı­yor­su­nuz. (…) Mİ­T'­in bu tür bel­ge­le­ri na­sıl ele ge­çi­ri­li­yor? MİT sü­rek­li giz­li­lik kay­dıy­la ça­lı­şır. Bu, ül­ke­yi sev­mek de­ğil­dir. Bu­ra­sı çok teh­li­ke­li. Bu, va­ta­na hiz­met de­ğil, iha­net­tir. İS­Mİ GE­ÇEN ZAT İLE İL­Gİ­Lİ, BA­NA BU­GÜ­NE KA­DAR HİÇ­BİR SUÇ DU­YU­RU­SU GEL­ME­MİŞ­TİR!..”
Baş­ba­ka­n'­ın “za­t” de­di­ği ki­şi, ha­len ka­ra pa­ra ak­la­mak, al­tın ka­çak­çı­lı­ğı yap­mak ve rüş­vet ver­mek suç­la­ma­sıy­la tu­tuk­lu bu­lu­nan İran asıl­lı T.C. va­tan­da­şı Rı­za Sar­raf!..
Baş­ba­kan, ek­ran­lar­dan ken­di­si­ni iz­le­yen mil­yon­lar­ca TV se­yir­ci­si­nin gö­zü­nün içi­ne ba­ka ba­ka “Ba­na Rı­za Sar­raf hak­kın­da hiç­bir suç du­yu­ru­su gel­me­di!” di­yor.
Böy­le­ce bir kez da­ha hal­kı­na ger­çe­ği söy­le­mi­yor!
Doğ­ru ko­nuş­mu­yor!..

* * *

Oy­sa Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­a Rı­za Sar­ra­f'­la il­gi­li ola­rak suç du­yu­ru­su gel­di.
Hem de MİT ra­po­run­dan ay­lar ön­ce…
Ş.D. isim­li ki­şi, Rı­za Sar­ra­f'­ın kur­ye­le­ri adı­na kur­du­ğu pa­ra­van fir­ma­lar üze­rin­den 87 mil­yar Do­lar ve Eu­ro'luk ka­ra pa­ra ak­la­dı­ğı­nı dev­le­te ih­bar et­ti.
Cum­hur­baş­kan­lı­ğı (Dev­let De­net­le­me Ku­ru­lu), Baş­ba­kan­lık, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı'nın MA­SAK (Ma­li Suç­la­rı Araş­tır­ma Ku­ru­lu) baş­ta ol­mak üze­re il­gi­li bi­rim­le­ri­ne, ay­rın­tı­lı bil­gi içe­ren bir mek­tup gön­der­di.
11 Ara­lık 2012 ta­rih­li bu ih­bar mek­tu­bu­na, Sar­ra­f'­ın, ada­mı Adem Gel­ge­ç'­i (tu­tuk­lu) kul­la­na­rak fa­ali­ye­te ge­çir­di­ği pa­ra­van fir­ma­la­rın Ti­ca­ret Si­ci­li'n­de­ki ka­yıt­la­rı­nı ve ka­ra pa­ra tra­fi­ği­ni bel­ge­le­yen ban­ka de­kont­la­rı­nı da ek­le­di.

* * *

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı'n­dan muh­bi­re ge­len ce­va­bi ya­zı­da, ko­nu­nun Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı'na in­ti­kal et­ti­ril­di­ği bil­di­ril­di.
Ni­te­kim Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, ağus­tos ayın­da, Rı­za Sar­ra­f'­la il­gi­li bir so­ruş­tur­ma baş­lat­tı.
Pe­ki ya Baş­ba­kan­lık?
Baş­ba­kan­lı­k'­tan ise ses se­da çık­ma­dı!

* * *

Özet­ler­sek,
Rı­za Sar­ra­f'ın ka­ran­lık iş­le­riy­le il­gi­li suç du­yu­ru­su, 17 Ara­lı­k'­ta­ki rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yo­nun­dan yak­la­şık 1 yıl ön­ce, bel­ge­le­riy­le Baş­ba­kan­lı­k'­a ya­pıl­dı.
Muh­bir da­ha son­ra çe­şit­li ga­ze­te­le­re ve te­le­viz­yon­la­ra ko­nuş­tu.
Bel­ge­le­ri Halk TV'­de­ki Halk Are­na­sı'n­da ilk kez ben ek­ra­na ge­tir­dim, er­te­si gün de SÖZ­CÜ'de ya­yın­la­dık.
Kı­sa­ca­sı olay­dan, bı­ra­kın Baş­ba­kan­lı­k'­ı, ne­re­dey­se ha­va­da uçan kuş­la­rın bi­le ha­be­ri ol­du!..

* * *

Baş­ba­kan şim­di kalk­mış “Bu zat hak­kın­da ba­na bu­gü­ne ka­dar suç du­yu­ru­su ya­pıl­ma­dı!” di­yor.
Bu ka­da­rı­na da pes doğ­ru­su!
“Ya­lan söy­le­yen­den Baş­ba­kan ol­ma­z” di­yen ken­di­si de­ğil
miy­di?

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more