Reklamsız Sözcü
UĞUR DÜNDAR

Başbakan’ı destekliyoruz!..

16 Şubat 2014

Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'ın Ge­zi ey­lem­le­ri­ni iti­bar­sız­laş­tır­mak ve hal­kı kin ve nef­ret duy­gu­la­rıy­la bir­bi­ri­ne dü­şü­re­bil­mek ama­cıy­la di­le ge­tir­di­ği id­di­ala­rın tü­mü­nün, ya­lan ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı.
Dün­kü Söz­cü, bun­la­rı “Ya­lan­dan Kim Öl­müş!” baş­lı­ğı al­tın­da sı­ra­la­mış­tı.
Baş­ba­ka­n'­ın “Ya­kı­nı­mın ge­li­ni­ni Baş­ba­kan­lık Ofi­si'­nin ci­va­rın­da, ya­nın­da al­tı ay­lık ço­cu­ğu (ol­du­ğu hal­de), yer­ler­de sü­rün­dür­dü­ler…” id­di­ası­na da “Kuy­ruk­lu Ya­la­n” man­şe­ti­ni uy­gun gör­müş­tü.
* * * * *

Cum­hu­ri­yet ga­ze­te­si ise, ken­di söy­le­di­ği ya­la­na ina­nan ki­şi an­la­mı­na ge­len “mi­to­ma­n” söz­cü­ğün­den yo­la çı­ka­rak, “Baş­mi­to­ma­n” man­şe­ti­ne yer ver­miş­ti.
* * * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­ın bu­gü­ne ka­dar söy­le­di­ği ya­lan­la­rı yaz­ma­ya kalk­sam, 3 cilt­lik bir di­zi olur, ge­ri­ye de bir mik­tar ya­zıl­ma­yan ya­lan ka­lır!
Zi­ra sü­rek­li ya­lan söy­lü­yor.
Gö­zü­nü kırp­ma­dan sı­kı­yor!
Zor­da mı kal­dı?
O anı kur­ta­ra­bil­mek için he­men atı­yor!
Ge­ri­si­ni hiç dü­şün­me­den sal­lı­yor!
Kon­tro­lü öy­le­si­ne kay­bet­ti ki, atış­la­rı ar­tık des­tek­siz ya­pı­yor!

* * * * *

As­ker­li­ği­ni ya­pan­lar bi­lir.
Des­tek­siz atış çok teh­li­ke­li­dir!
He­def şa­şırt­tı­ğı gi­bi, Al­lah ko­ru­sun in­sa­nın omu­zu da gi­de­bi­lir!

* * * *

Sev­gi­li dos­tum Müj­dat Ge­ze­n'­le otu­rup uzun uzun ko­nuş­tuk.
Baş­ba­ka­n'­ın des­te­ğe ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu dü­şün­dük.
So­nuç­ta, ken­di­si­ni des­tek­le­me­ye ka­rar ver­dik!
“Des­tek­le­ye­lim ki, bun­dan böy­le des­tek­li at­sın!” de­dik.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more