Bu, bir yılın sağlık reformu haberidir!..

Emek­li Ül­ker ve Meh­met Durmu­şoğ­lu Çif­ti, diş­le­rin­den ra­hat­sız­la­nın­ca, ül­ke­mi­zin en bü­yük sağ­lık ku­rum­la­rın­dan bi­ri olan Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­si Diş He­kim­li­ği Bö­lü­mü'ne baş­vur­du­lar.
Uzun sü­re bek­le­dik­ten son­ra ran­de­vu ta­ri­hi al­dı­lar.
Ran­de­vu sa­ba­hı has­ta­ne­ye git­tik­le­rin­de, bir yı­ğın bü­rok­ra­tik iş­le­min ar­dın­dan, mu­aye­ne­yi ya­pa­cak he­ki­min oda­sı­na gir­me­yi ba­şar­dı­lar.
Dok­tor şi­ka­yet­le­ri­ni din­le­di ve “Ne yap­ma­mı­zı is­ti­yor­su­nu­z” di­ye sor­du. On­lar da “Biz he­kim de­ği­liz, bu­na bi­zim de­ğil, si­zin ka­rar ver­me­niz ge­re­ki­r” de­yin­ce, baş­ka bir bö­lü­me sevk edil­di­ler.

* * * *

Yaş­lı çift, hın­ca­hınç do­lu ko­ri­dor­lar­da ya­rım sa­at­lik bir ara­ma­dan son­ra, sevk edil­dik­le­ri ye­ni bö­lü­mü güç­lük­le bu­la­bil­di­ler!
Baş­vu­ru ma­sa­sın­da şi­ka­yet­le­ri­ni bir kez da­ha an­lat­tı­lar.
Yak­la­şık bir sa­at­lik bek­le­yi­şin ar­dın­dan içe­ri­ye alın­dı­lar.
Has­ta­la­rı­nı diş­çi kol­tu­ğun­da mu­aye­ne eden he­kim, Ül­ker Ha­nı­m'­a 2 adet imp­lant diş ya­pıl­ma­sı­na, Meh­met Be­y'­in çü­rük diş­le­ri­nin de te­da­vi edil­me­si­ne ka­rar ver­di. Ay­rı­ca imp­lant diş­le­rin her bi­ri­nin 1.300 li­ra ol­du­ğu­nu söy­le­me­yi de ih­mal et­me­di!
Dok­to­run im­za­la­dı­ğı ev­rak­la­rı uzun uzun in­ce­le­yen sek­re­ter, bil­gi­sa­ya­ra ba­zı şey­ler yaz­dı ve ba­şı­nı bi­le kal­dır­ma­dan “ta­mam gi­de­bi­lir­si­ni­z” de­di.
Meh­met Bey sek­re­te­rin ia­de et­ti­ği ev­rak­la­ra şöy­le bir göz atın­ca, te­da­vi için ran­de­vu ve­ril­me­miş ol­du­ğu­nu fark et­ti!
Bu­nun ne­de­ni­ni sor­du­ğu sek­re­ter ga­yet sa­kin bir şe­kil­de “Za­ma­nı ge­lin­ce biz si­zi ça­ğı­ra­ca­ğız. Şim­di lüt­fen so­ru sor­ma­yın ve gi­di­n” de­mek­le ye­tin­di!

* * * *

Ar­tık ev­le­ri­nin yo­lu­nu tu­tup, ran­de­vu ta­ri­hi­ni bek­le­mek­ten baş­ka ya­pa­cak bir şey kal­ma­mış­tı.
Ara­dan bir haf­ta geç­ti, ara­yan ol­ma­dı!..
O sü­reç­te te­le­fon ne za­man çal­sa “Ta­mam has­ta­ne­den arı­yor­lar­dı­r” di­ye­rek he­ye­can­la aç­tı­lar ama kar­şı­la­rın­da has­ta­ne gö­rev­li­si ye­ri­ne, bir ya­kın­la­rı­nın se­si­ni bul­du­lar!
Bir ay geç­ti yi­ne aran­ma­dı­lar.
İki ay… Üç ay… Has­ta­ne­den me­rak­la bek­le­dik­le­ri “a­lo­” bir tür­lü gel­mi­yor­du!..
Dör­dün­cü ay… Be­şin­ci ay… Al­tın­cı ay da bek­le­mey­le geç­ti… Ama has­ta­ne­den “tı­k” çık­ma­dı!
Ye­din­ci­ye gel­dik­le­rin­de Meh­met Be­y'­in sı­kın­tı­la­rı da­ya­nıl­maz hal al­mış, ke­mik eri­me­sin­den mus­ta­rip eşi­ne imp­lant ya­pıl­ma­sı ka­çı­nıl­maz ol­muş­tu.
Bu­nun üze­ri­ne mad­di sı­kın­tı­la­rı gö­ze ala­rak özel bir kli­nik­te te­da­vi­le­ri­ni yap­tır­dı­lar.

* * * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
Bu sa­tır­la­rı, emek­li çif­tin uzun bek­le­yiş­le­ri­nin do­ku­zun­cu ayın­da yaz­mış ve gü­nün bi­rin­de ara­na­cak­la­rı­na da­ir olan umut­la­rı­nı (!) ko­ru­duk­la­rı­nı be­lirt­miş­tim.
Hak­lıy­mış­lar.
Ni­te­kim aran­dı­lar.
Ama ne za­man bi­li­yor mu­su­nuz?
Ara­dan tam 23 ay geç­tik­ten son­ra!..
Evet yan­lış oku­ma­dı­nız, tam 23 ay son­ra aran­dı­lar!
Te­le­fo­na çı­kan Meh­met Bey çok şa­şır­mış­tı!
Di­li­nin ucu­na bir sü­rü laf gel­di ama söy­le­mek­ten son an­da vaz­geç­ti.
Sa­de­ce “Sağ­lık­ta re­form de­di­ğin iş­te böy­le olu­r” de­mek­le ye­tin­di!..

Loading...