Reklamsız Sözcü
UĞUR DÜNDAR

Bu yiğidi tanıdınız mı?

21 Şubat 2014

Hey­bet­li­dir,
Yü­rü­yü­şü, du­ru­şu, ba­kı­şı mey­dan oku­yu­cu­dur,
Ka­ba­da­yı­dır!

* * *

Çev­re­si yağ­cı do­lu­dur…
Yağ­cı­lar,
Yağ­lar da yağ­lar…
Öy­le ki,
Her ta­raf­tan yağ akar!..
Sa­ğa ba­kar,
Al­kış…
So­la ba­kar,
Al­kış…
Ağ­zı­nı açar,
Al­kış…
Hiç ko­nuş­ma­sa bi­le,
Ko­par bir al­kış!..

* * *

Hay­kır­dı mı yer gök in­ler.
Edir­ne'den ba­ğır­dı mı, Ar­da­ha­n'­da­ki­ler bi­le te­le­fon­suz din­ler!
Kar­şı­sı­na çık­mak yü­rek is­ter!

* * *

Acı­ma­sız­lı­ğı sı­nır ta­nı­maz.
“Ben et­tim, sen et­me!” di­ye­ne al­dır­maz.
Diz çök­tü­rür,
Tuş eder, ezip ge­çer!
Kar­şı­sın­da­ki ile işi, an­cak o za­man bi­ter!
“Dur­mak yok, ez­me­ye de­va­m” de­yip, baş­ka­la­rı­nın üs­tü­ne gi­der.

* * *

O tek güç­tür!
Ge­ri­si hiç­tir!

* * *

At­ma­ya doy­maz,
Ya­la­na kan­maz,
Ra­kip­le­ri­ne hiç şans ta­nı­maz!

* * *

Bi­len­ler için,
At­ma­lar, tut­ma­lar,
Esip gür­le­me­ler,
Kük­re­me­ler,
Mey­dan oku­ma­lar,
Oyun­dur, şov­dur!
Tü­mü rol­dür!

* * *

O hal­de Tür­ki­ye'ye so­ra­lım,
Bu yi­ği­din adı­nı ko­ya­lım.
Ge­re­kir­se “A­lo Fa­tih Sa­raç…” hat­tın­dan yar­dım ala­lım!..
Ya­nıl­dı­ğı­nı­zı du­yar gi­bi­yim.
Si­zi da­ha faz­la yor­ma­yıp, doğ­ru ce­va­bı ben ve­re­yim:
Kırk­pı­na­r'­da bun­lar­dan çok var­dır!
Adı ‘Ya­lan­cı Peh­li­va­n'­dır!..
Söz­lük­le­re gö­re, ya­lan­cı peh­li­van; “Ya­pa­ma­ya­ca­ğı bir işi, san­ki ya­pa­bi­le­cek­miş gi­bi su­nan­dır!”

 

Uğur Dündar
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more