Sözcü Plus Giriş
UĞUR DÜNDAR

CHP neden kaybediyor?..

28 Ağustos 2014

CHP Ku­rul­ta­yı ön­ce­sin­de ba­zı CHP'­li mil­let­ve­kil­le­ri­nin TV ek­ran­la­rın­da­ki ko­nuş­ma­la­rı­nı din­li­yo­rum.
Ör­ne­ğin vak­tiy­le sağ par­ti­ler­de si­ya­set yap­mış bir ve­kil, CHP'­nin sa­ğa kay­ma­dı­ğı­nı, ik­ti­dar ola­bil­mek için sağ seç­men­den oy al­mak zo­run­da ol­duk­la­rı­nı söy­lü­yor.
Bu amaç­la da sağ seç­me­nin ya­kın­dan ta­nı­dı­ğı ba­zı “ye­ni isim­le­ri­n” par­ti vit­ri­nin­de yer al­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni sa­vu­nu­yor.

* * * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
He­men be­lir­te­yim, CHP ik­ti­dar ola­bil­mek için ger­çek­ten de sağ seç­men­den oy al­mak zo­run­da.
Ama şaş­kın­lık için­de din­le­di­ğim bu tür “sı­ğ” de­ğer­len­dir­me­ler, bı­ra­kın se­çim ka­zan­dır­ma­yı, par­ti­yi kim­lik­siz­leş­ti­rip özün­den ko­par­mak­tan baş­ka hiç­bir so­nuç ge­tir­mi­yor.
Bu yan­lış teş­his­te ıs­rar, CHP'­nin sü­rek­li se­çim kay­bet­me­si­nin en önem­li ne­den­le­rin­den bi­ri olu­yor.

* * * *

Si­ze dün­den bir ör­nek su­na­yım:
Tür­ki­ye Öğ­ret­men­ler Sen­di­ka­sı'nın araş­tır­ma­sı­na gö­re; Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı'nın ders ki­tap­la­rı­nı ver­me­si­ne ve bir­çok okul­da ser­best kı­ya­fet uy­gu­la­ma­sı ol­ma­sı­na rağ­men, bu yıl oku­la baş­la­yan bir öğ­ren­ci­nin kır­ta­si­ye, çan­ta ve okul kı­ya­fet­le­ri için, en az 760 TL tu­ta­rın­da bir har­ca­ma ge­re­ki­yor.
Bu ra­kam ai­le içi mas­raf­la­rın bu yıl da­ha da ar­ta­ca­ğı­nı, ge­niş kit­le­le­rin sos­yal yar­dım ih­ti­ya­cı­nın da­ha da bü­yü­ye­ce­ği­ni gös­te­ri­yor.

* * * *

O hal­de la­fı eve­le­yip ge­ve­le­me­den ve bir “AKP ni­çin ka­za­nı­yor?” ana­li­zi yap­ma id­di­asın­da bu­lun­ma­dan söy­le­ye­yim:
Tüm dün­ya­da seç­men, oyu­nu kul­la­nır­ken çı­ka­rı­nı dü­şü­nür. Ver­di­ği oyun ya­şa­mın­da sağ­la­ya­ca­ğı olum­lu ge­liş­me­le­ri, ala­ca­ğı hiz­met­le­ri ve ki­şi­sel ka­za­nım­la­rı­nı he­sap­la­ma­ya ça­lı­şır.
Hür­ri­yet Ga­ze­te­si'n­den Ne­şe Ka­ran­fi­l'­in ha­be­ri­ne gö­re, AKP ik­ti­dar ol­duk­tan son­ra sos­yal yar­dım­lar 11 yıl­da tam 15 mis­li art­mış!
Ha­len bu yar­dım­lar­dan 3 mil­yon 96 bin 489 ai­le ya­rar­la­nı­yor­muş!
2002 yı­lın­da 1 mil­yar 376 mil­yon li­ra olan sos­yal yar­dım­lar 2013 yı­lın­da 20 mil­yar li­ra­yı aş­mış!
Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, sos­yal yar­dım­lar için 2014 büt­çe­sin­de ise 30.4 mil­yar TL ayır­mış!.
An­cak sos­yal yar­dım­lar 15 kart art­ma­sı­na rağ­men ha­len Av­ru­pa Bir­li­ği'nin or­ta­la­ma­sı olan yüz­de 2.5'i ya­ka­la­ya­ma­mış!
2014 yı­lın­da bu se­vi­ye­ye yak­la­şıl­ma­sı bek­le­ni­yor­muş!
Du­run da­ha bit­me­di…
Fark­lı ba­kan­lık­la­rın çe­şit­li isim­ler al­tın­da yap­tı­ğı yar­dım­lar­dan ya­rar­la­nan ai­le sa­yı­sı, yak­la­şık 3 mil­yon 100 bi­ni bu­lu­yor­muş!
Bu da 6.2 mil­yon seç­men an­la­mı­na ge­li­yor­muş!

* * * *

Sos­yal yar­dım­la­rı kü­çüm­se­mek, “sa­da­ka­” vs. gi­bi söz­cük­ler­le ge­çiş­ti­rip dik­ka­te al­ma­mak, bu­nu söy­le­yen­ler için ger­çe­ğe sır­tı­nı dön­mek­ten baş­ka bir an­lam ifa­de et­mez.
Sa­de­ce bu tab­lo bi­le “seç­men­den na­sıl oy alı­nır?” so­ru­su­na kıs­men de ol­sa bir ce­vap ver­mi­yor mu?
Ve­ri­yor ver­me­si­ne de ki­me?
CHP'­nin ba­zı akıl ho­ca­la­rı ha­la, sağ seç­me­nin oyu­nun vit­ri­ne “sağ­cı yüz­le­r” yer­leş­tir­mek­le de­ğil, o he­def kit­le­nin ya­şam­sal ge­rek­si­nim­le­ri­ni be­lir­le­yip “sa­na on­lar­dan da­ha iyi hiz­met ve da­ha gü­zel bir ya­şam va­at edi­yo­ru­m” de­mek­ten geç­ti­ği­ni bir tür­lü gö­re­mi­yor.
Bu­nu gör­mek de yet­mi­yor.
Sos­yal de­mok­rat, öz­gür­lük­çü, ya­şam bi­çim­le­ri­ne say­gı­lı, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­nü sa­vu­nan prog­ram ve pro­je­ler­le ge­niş kit­le­le­re ula­şa­cak, in­san­la­rın el­le­ri­ni tu­tup din­le­ye­cek, on­lar­dan bi­ri gi­bi his­set­ti­re­cek güç­lü ve arı gi­bi ça­lı­şan bir ör­güt ge­re­ki­yor.
O ör­güt­se or­ta­lık­ta gö­rün­mü­yor.
CHP de bu ne­den­le “Dim­ya­t'­a pi­rin­ce gi­der­ken, ev­de­ki bul­gur­dan ol­ma­” teh­li­ke­si ya­şı­yor.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more