Din sömürücüleri bu hadislerin birine bile uymuyorlar!..

Sev­gi­li okur­la­rım,
Aşa­ğı­da yü­ce Pey­gam­be­ri­miz Hz. Mu­ham­me­d'­in, in­san­lık ta­ri­hi­nin gör­dü­ğü en bü­yük ya­zar­lar­dan bi­ri ta­ra­fın­dan ki­tap ha­li­ne ge­ti­ri­len ba­zı ha­dis­le­ri­ni oku­ya­cak­sı­nız.
He­men be­lir­te­yim, on­la­rı oku­duk­ça, Müs­lü­man ge­çi­nen, sa­bah ak­şam dil­le­rin­den din, iman, Al­lah söz­cük­le­ri­ni dü­şür­me­yen ül­ke yö­ne­ti­ci­le­ri­nin bu muh­te­şem ha­dis­ler­den bi­ri­ne bi­le uy­ma­dık­la­rı­nı fark ede­cek­si­niz.

* * * *

İş­te o ha­dis­ler:
– Al­lah akıl ve ze­ka­dan da­ha iyi, da­ha gü­zel bir şey ya­rat­ma­mış­tır.
– Ger­çek, in­san­lar için ne ka­dar acı ol­sa da ger­çe­ği söy­le­yin.
– Al­la­h'­ım be­ni fa­kir ola­rak ya­şat, kı­ya­met gü­nü de fa­kir­ler­le bir­lik­te ey­le.
– Fa­kir­li­ğim övünç kay­na­ğım­dır.
– Al­lah ken­di ka­zan­cıy­la ya­şa­yan­la­rı ken­di­si­ne dost eder.
– Al­la­h'­ın en ho­şu­na gi­den şey, in­sa­nın, ken­di ka­zan­cı ile gü­cü yet­me­yen­le­re yar­dım et­me­si­dir.
– Hiç kim­se öf­ke­si­ni yut­mak­tan da­ha iyi bir iç­ki iç­me­miş­tir.
– Öf­ke­si­ni açı­ğa vur­ma­yan­la­rı Al­lah ödül­len­di­rir.
– Mü­la­yim­lik ve ita­at ima­nın ala­met­le­ri­dir. Boş­bo­ğaz­lık ve cer­be­ze­li ko­nuş­ma­lar iki yüz­lü­lük­tür.
– Al­lah ha­lim, se­lim, al­çak gö­nül­lü ve say­gı­lı ol­ma­yı em­re­di­yor ki, kim­se baş­ka­sı­na zul­met­me­sin.
– Zul­me ça­ğı­ran biz­den de­ğil­dir.
Hal­kı­nı ce­ha­let ve ya­lan için­de bı­ra­kan da biz­den de­ğil­dir.
Hal­kı­nı zor­lu­ğa ve sı­kın­tı­ya so­kan­lar da biz­den de­ğil­dir.
– Güç­lü, aza­met­li in­san­lar ki­şi­li­ği­ni ko­ru­mak için öf­ke­den çe­ki­nir.
– Hük­mün­de olan­la­rın eleş­ti­ri, es­pri, alay­cı, tah­kir­ci yak­la­şım­la­rı­na kız­ma­yan, Al­lah ta­ra­fın­dan faz­la de­re­ce­de de­ğer­len­di­ri­lir.
– Kim­se­yi kır­ma. Bi­ri­le­ri se­ni kır­sa da, sen onu kır­ma.
– Di­liy­le in­san­la­rı kı­ran­la­rı, iba­det­le­ri te­miz­le­mez.
– Al­çak gö­nül­lü ve an­la­yış­lı ol­ma­dan iman ol­maz.
– Siz­den bi­ri­niz, ken­di­si için is­te­di­ği şe­yi din kar­deş­le­ri için de is­te­me­dik­çe, ger­çek an­lam­da ima­nı ola­maz.
– Sa­da­ka sağ el­le ve­ri­lir­ken sol elin ha­be­ri ol­maz­sa mak­bul­dür.
– Kim Al­la­h'­ın ya­rat­tık­la­rı­na (in­san, hay­van, ağaç… UD) mer­ha­met­li olur­sa, Al­lah da ona mer­ha­met­li olur.
– Al­la­h'­ın en bü­yük düş­man­la­rı, mü­min ol­duk­la­rı hal­de ca­na kı­yan­lar­dır.
– En kut­sal sa­vaş in­sa­nın ken­di­ni yen­me­si­dir.
– Her­kes için ya­ra­tı­la­nı/ola­nı ken­di he­sa­bı­na kul­la­nan kim­se, so­rum­lu­dur, en bü­yük gü­nah­kar­dır, ya­sa kar­şı­sın­da suç­lu­dur.
– Al­la­h'­ın en sev­me­di­ği şey gös­te­riş için ta­pın­ma ya­pan­lar­dır.
– Doğ­ru­lu­ğa sı­ğı­nın ya­lan­dan ka­çı­nın.
– Ko­nu­şun­ca doğ­ru söy­le­yin, söz ve­rin­ce ye­ri­ne ge­ti­rin, dü­şün­ce ve iş­le­ri­niz­de sa­pık­lı­ğa düş­me­yin, is­raf­tan ve kö­tü şey­ler­den ko­ru­nun.
– Ka­dın, er­ke­ğin ikin­ci par­ça­sı­dır.

* * * *

Oku­du­ğu­nuz ha­dis­le­ri, dün­ya ede­bi­ya­tın­da bü­yük say­gın­lı­ğa sa­hip Lev Ni­ko­la­ye­viç Tols­to­y'­un ül­ke­miz­de “Hz. Mu­ham­me­d” adıy­la ya­yım­la­nan ki­tap­çı­ğın­dan alın­tı­la­dım.
Ne­de­ni­ne ge­lin­ce;
Ger­çek din­dar­lar­la din be­zir­gan­la­rı ara­sın­da­ki fark, bun­dan da­ha gü­zel an­la­tı­la­maz da on­dan…

(UĞUR DÜN­DA­R'­IN NO­TU: Ki­ta­bın edi­tör­lü­ğü­nü Aze­ri Prof. Tel­man Hur­şi­doğ­lu Ali­yev yap­mış. Aze­ri­ce'den Türk­çe'ye ise Arif Ars­lan çe­vir­miş. İlk kez Ka­ra­ku­tu Ya­yın­la­rı ta­ra­fın­dan 2005 yı­lın­da ba­sıl­mış.)

Loading...