Gezi’nin ardındaki gücün gizli talimatını açıklıyorum!..

 

Gör­dü­nüz mü?
“Ge­zi'nin ar­dın­da Ba­tı­lı güç­ler var” di­yen dö­ne­min baş­ba­ka­nı “po­lis fez­le­ke­siy­le” hak­lı çık­tı!..
Zi­ra o ta­rih­ler­de Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Şuç­lar­la Mü­ca­de­le (KOM) Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı'n­da gö­rev ya­pan po­lis­ler­ce ha­zır­la­nan fez­le­ke­ye gö­re, Ge­zi'yi OT­POR ad­lı ör­güt or­ga­ni­ze et­miş!
Pe­ki bu müt­hiş (!) or­ga­ni­zas­yon na­sıl ger­çek­leş­miş?

* * * *

So­ru­nun ce­va­bı fez­le­ke­de şöy­le ve­ril­miş:
“Bir si­vil ita­at­siz­lik ör­gü­tü olan Ot­po­r'­un li­de­ri İvan Ma­ro­viç, bu amaç­la ti­yat­ro­cu Meh­met Ali Ala­bo­ra ve eki­biy­le Mı­sı­r'­da bu­luş­muş! Ma­ro­vi­ç'­in ora­da eğit­ti­ği ekip Tür­ki­ye'ye dö­nüş­te, Ge­zi ey­lem­le­ri­nin pro­va­sı ma­hi­ye­tin­de­ki “Mi Mi­nör” ad­lı oyu­nu sah­ne­ye koy­muş. Böy­le­ce ey­lem­ler için işa­ret fi­şe­ği ve­ril­miş!”
Fez­le­ke­de ör­gü­tün ulus­lar ara­sı bağ­lan­tı­la­rıy­la il­gi­li şu fev­ka­la­de isa­bet­li (!) tes­pit de yer al­mış:
“A­dı spe­kü­las­yon­lar­la anı­lan Ge­or­ge So­ros isim­li şa­hıs ta­ra­fın­dan ku­ru­lan Açık Top­lum Da­nış­ma Ku­ru­lu Üye­si olan Os­man Ka­va­la da Ala­bo­ra ve ar­ka­daş­la­rı­nı fi­nan­se ve or­ga­ni­ze et­miş­tir!..”

* * * *

Ot­por, Ge­zi'den ön­ce de Tür­ki­ye'ye kar­şı ben­zer ha­in­lik­ler­de bu­lun­muş!
Ör­ne­ğin Ot­por, 2012'de gün­ler­ce sü­ren OD­TÜ'de­ki öğ­ren­ci ey­lem­le­ri­ne de yön ver­miş. OD­TÜ­‘lü öğ­ren­ci­ler de Ge­zi ey­lem­le­rin­de “Oc­cupy Tur­key” ad­lı Fa­ce­bo­ok say­fa­sı ve “Di­ren­Ge­zi­Par­kı” has­ta­g'­i üze­rin­den olay­la­rı yön­len­dir­miş!
Fez­le­ke­de Ot­por de­ne­ti­min­de ger­çek­leş­ti­ril­me­ye ça­lı­şı­lan halk ha­re­ke­ti­nin ak­tör­le­ri­nin mu­ha­lif kim­lik­ler­le ta­nı­nan sa­nat­çı­lar, rek­lam­cı­lar, ajans sa­hip­le­ri ile sos­yal med­ya ve bi­li­şim uz­man­la­rı­nın ol­du­ğu ya­zıl­mış.
Du­run da­ha bit­me­di…
Bu ki­şi­ler de Ot­por Li­de­ri İvan Mo­ro­viç ta­ra­fın­dan eği­til­miş ve olay­lar ön­ce­sin­de çe­şit­li oyun, et­kin­lik ve ey­lem­ler­de pro­va edil­miş!

* * * *

Her sa­tı­rı ün­lem işa­re­tiy­le bit­me­si ge­re­ken tra­ji­ko­mik fez­le­ke­de adı ge­çen­ler, id­di­ala­rın ha­yal mah­su­lü ol­du­ğu­nu be­lirt­miş­ler.
Meh­met Ali Ala­bo­ra “So­ruş­tur­ma ha­be­rin­de yer alan id­di­ala­rı yap­tı­ğım so­mut açık­la­ma­lar­la de­fa­lar­ca ya­lan­la­dım. Bu­gün bir kez da­ha ya­lan­la­mak zo­run­da bı­ra­kıl­dı­ğım için çok üz­gü­nüm” de­miş.
Ge­zi'nin fi­nan­sö­rü (!) Os­man Ka­va­la ise “Mi Mi­nör” oyu­nu­na bir des­te­ği­nin ol­ma­dı­ğı­nı ve Ot­po­r'­u ta­nı­ma­dı­ğı­nı söy­le­miş.
En bü­yük mi­zah ya­zar­la­rı­nın bi­le ha­yal ede­me­ye­cek­le­ri bu se­nar­yo kar­şı­sın­da baş­ka ne di­ye­bi­lir­ler­di ki?

* * * *

Ön­ce­ki gün ba­zı ay­maz­lar İs­ra­il'­in, Ya­hu­di ağa­cı olan (!) zey­tin­le­rin ke­sil­me­si­ni en­gel­le­mek ama­cıy­la So­ma'da­ki ter­mik san­tra­lin ya­pı­mı­nı dur­dur­ma­ya ça­lış­tı­ğı ve Da­nış­tay va­sı­ta­sıy­la bu­nu ba­şar­dı­ğı­nı id­di­a et­miş­ler­di.
Böy­le­ce Da­nış­ta­y'­ın, İs­ra­il'­in ta­li­ma­tıy­la ka­rar ver­di­ği if­ti­ra­sı­nı yay­ma­ya ça­lış­mış­lar­dı.
Dün de AKP düş­ma­nı Kor­kunç İva­n'­ın fez­le­ke­si (!) or­ta­ya çık­tı!
Ya­rın ba­kar­sı­nız, bun­la­rı bi­le unut­tu­ran bir akıl tu­tul­ma­sıy­la kar­şı­la­şa­bi­li­riz.
Ör­ne­ğin İva­n'­dan ge­len ta­li­ma­tın şu bel­ge­si­ne ne der­si­niz:
Meh­met Ali, ben İvan, bi­raz da­ha da­yan!..”

Loading...