Reklamsız Sözcü
UĞUR DÜNDAR

İstanbul sermayesi cepçilikten kurtulamadı!..

28 Eylül 2014

Yıl­lar ön­ce…
Mer­hum Sa­kıp Sa­ban­cı ha­yat­ta ve son de­re­ce sağ­lık­lı…
Bir ödül tö­re­nin­de ay­nı ma­sa­da yan ya­na otu­ru­yo­ruz.
Soh­bet eder­ken o ken­di­ne öz­gü es­pri­le­ri peş pe­şe pat­la­tı­yor, kar­şı­lık­lı kah­ka­ha­lar ara­sın­da ko­nu­dan ko­nu­ya at­lı­yo­ruz.
Bir ara “A­ğam Tür­ki­ye'nin en bü­yük ek­sik­li­ği ne­dir, bi­li­yor mu­sun?” di­ye so­ru­yor.
Ben “Bir­çok ek­sik­lik var, aca­ba han­gi­si­ni so­ru­yor­su­nu­z” de­yin­ce, ce­va­bı da ken­di­si ve­ri­yor:
– “Bur­ju­va­zi­nin ol­ma­yı­şı!”
– “Pe­ki, siz­ler yok mu­su­nuz? Siz bur­ju­va de­ğil mi­si­niz?..”
– “A­ğam biz bur­ju­va fa­lan de­ği­liz! Biz cep­çi­yiz, cep­çi!”
Söyledikleri tabii ki latifeydi.

* * * *

Dün­ya­ca say­gın şe­hir­ci­lik uz­man­la­rın­dan, çok de­ğer­li Ho­cam Pro­fe­sör Dr. Gün­düz Öz­deş, Bo­ğa­zi­çi'nin do­ğa­sı­na iha­net eden ya­pı­lar­dan bi­ri­nin Ta­rab­ya Ote­li ol­du­ğu­nu söy­ler, bu be­ton yı­ğı­nı­nın önün­den ge­çer­ken, ba­şı­nı de­ni­ze doğ­ru çe­vir­di­ği­ni an­la­tır­dı.
Devr-i AK­P'­de İs­tan­bul, rant yağ­ma­sı­nın he­de­fi ol­du.
Peş pe­şe cam giy­di­ril­miş gök­de­len­ler, ucu­be re­zi­dans­lar, sa­yı­sız AVM ya­pıl­dı.
Ta­rab­ya Ote­li on­la­rın ya­nın­da mi­ni­cik ve çok ma­sum kal­dı!
Bu­gün dün­ya ça­pın­da “cam giy­di­ril­miş çir­kin gök­de­len­ler ken­ti­” ya­rış­ma­sı ya­pıl­sa, İs­tan­bul açık ara bi­rin­ci olur, “Sap­hi­re (Se­fa­yır)” ve “Zor­lu Cen­te­r” da “rant yağ­ma­sı­nın çir­kin­lik sim­ge­le­ri­” se­çi­lir­ler!
İnan­ma­yan git­sin, gü­neş ba­tı­mın­da Bo­ğa­z'­ın Ana­do­lu Ya­ka­sı'n­dan şöy­le bir bak­sın.
Üs­kü­da­r'­dan, Bey­ler­be­yi'n­den, Ana­do­lu­hi­sa­rı'n­dan, Kan­lı­ca'dan, Bey­ko­z'­dan… Ca­nı ne­re­den çe­ker­se, ora­dan bak­sın.
Göz ka­maş­tı­ran gü­zel­lik­te­ki “ha­yal ağaç­lar ve hül­ya te­pe­le­ri­n” ye­rin­de yel­ler es­ti­ği­ni, gü­ze­lim si­lu­ete o cam han­çer­le­rin acı­ma­sız­ca sap­lan­mış ol­du­ğu­nu gö­re­cek­ler!

* * * *

Sa­na­yi­ci bir­kaç kök­lü ai­le bir ke­na­ra bı­ra­kı­lır­sa, ül­ke­miz­de bü­yük zen­gin­lik­le­rin ara­zi ve ya­pı yağ­ma­cı­lı­ğın­dan kay­nak­lan­dı­ğı an­la­şı­lır.
Geç­miş­te de var­dı ama AKP dö­ne­min­de rant yağ­ma­sı vah­şi bir bo­yut al­dı.
Es­ki Ba­kan Er­do­ğan Bay­rak­ta­r'­ın da iti­raf et­ti­ği gi­bi ne Bo­ğa­zi­çi ön­gö­rü­nüm ala­nı­na çi­vi ça­kıl­ma­sı­nı bi­le ya­sak­la­yan Bo­ğa­zi­çi İmar Ya­sa­sı dik­ka­te alın­dı, ne de be­ton­laş­ma­yı ön­le­mek ama­cıy­la ha­zır­la­nan imar plan­la­rı uy­gu­lan­dı.
Muk­te­di­rin em­riy­le rant ge­ti­ren her yer yan­daş ta­la­nı­na açıl­dı.
Bir­leş­miş Mil­let­ler'­de boş sa­lo­na ko­nu­şan dün­ya li­de­ri­nin (!) emir­le­riy­le İs­tan­bul, hak edil­me­miş ka­zanç­la­rın baş­ken­ti ol­du.
Rant yağ­ma­sı so­nu­cun­da ev­ler pa­ra dağ­la­rıy­la dol­du!..

* * * *

Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın son TÜ­Sİ­AD top­lan­tı­sın­da göz­le­ri­nin içi­ne ba­ka­rak ver­yan­sın et­ti­ği an­lı şan­lı işa­dam­la­rı­nı sus pus onu din­ler­ken gö­rün­ce, ak­lı­ma mer­hum Sa­ban­cı'nın “A­ğam biz bur­ju­va de­ği­liz, cep­çi­yiz cep­çi­” de­yi­şi gel­di.
O fo­toğ­raf Tür­ki­ye'ye, İs­tan­bul ser­ma­ye­si­nin -ba­zı is­tis­na­lar dı­şın­da- cep­çi­lik­ten bur­ju­va­zi­ye ge­çe­me­di­ği­ni ha­ber ver­di.
Zi­ra bur­ju­va­lar o ha­ka­ret­le­re ta­ham­mül ede­mez, ta­vır ser­gi­ler­di…

Uğur Dündar
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more