Reklamsız Sözcü
UĞUR DÜNDAR

Kemal Film sunar: Başçalan’la Milyonali Zihniyeti Dolar Peşinde!..

6 Şubat 2014

“Bu baş­lık da ne­re­den çık­tı?” de­di­ği­ni­zi du­yar gi­bi­yim.
O hal­de he­men söy­le­ye­yim:
Ya­zı­mın baş­lı­ğı CHP Li­de­ri Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu'nun ön­ce­ki gün yap­tı­ğı Mec­lis ko­nuş­ma­sın­dan çık­tı.
Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, ta­pe­le­ri­ni oku­du­ğu bü­yük yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nun­dan söz eder­ken, mil­yar­lar­ca do­lar­lık bu “yü­rüt­me­ni­n” ile­ri­de film­le­re, ro­man­la­ra ko­nu ola­ca­ğı­nı söy­le­di.
O ko­nu­şur­ken ak­lı­ma unu­tul­maz bir Ke­mal Film ya­pı­mı olan, Ömer Lüt­fü Aka­d'­ın yö­ne­ti­min­de baş­ro­lü­nü Ay­han Işı­k'­ın oy­na­dı­ğı “Ka­nun Na­mı­na­” fil­mi gel­di.
Zi­ra fil­min çe­kil­di­ği yıl­la­rın gü­zel Tür­ki­ye'sin­de “Ka­nun na­mı­na­” den­di­ği za­man, akan su­lar du­rur­du.
En azı­lı ka­til­ler bi­le, ka­nun­dan ka­çı­la­ma­ya­ca­ğı­nı bi­lir­di.
Şim­di öy­le mi?
İk­ti­dar bı­ra­kın ya­sa­la­rı, Ana­ya­sa'yı bi­le tak­mı­yor.
Ka­nun­dan kaç­mak için elin­den ge­len her şe­yi ya­pı­yor.
Kı­lıç­da­roğ­lu'nun ıs­rar­la ya­sa­la­rın uy­gu­lan­ma­sı­nı is­te­yen tav­rı, ba­na hem “Ka­nun Na­mı­na­”yı, hem de Ke­mal Fil­m'­i ha­tır­lat­tı.
İş­te ya­zı­nın baş­lı­ğı­nı bu dü­şün­ce­ler­le at­tım.

* * *

CHP Ge­nel Baş­ka­nı, “Baş­ça­la­n” ol­du­ğu­nu öne sür­dü­ğü Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'la, “Mil­yo­na­li­” di­ye­rek ses­len­di­ği Bi­na­li Yıl­dı­rı­m'­la il­gi­li yol­suz­luk id­di­ala­rı­nı, ta­pe­le­ri oku­ya­rak sür­dür­dü.
Kı­lıç­da­roğ­lu'nun ka­mu­oyu­na du­yur­du­ğu bel­ge­ler­de­ki yol­suz­luk ra­kam­la­rı du­dak uçuk­la­ta­cak tür­den.
Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin gel­miş geç­miş tüm yol­suz­luk ra­kam­la­rı­nı alt al­ta ya­zıp top­la­sa­nız, onun di­le ge­tir­di­ği bo­yu­tun ya­nı­na bi­le yak­la­şa­maz!..
Bak­sa­nı­za, bir ga­ze­te ve bün­ye­sin­de­ki te­le­viz­yon­la­rı al­ma­la­rı için 6 işa­da­mı­na 630 mil­yon do­lar­lık sal­ma çı­ka­rıl­mış.
Yüz­ler­ce mil­yon do­la­rı zırh­lı araç­lar ta­şı­mış!
AKP dö­ne­min­de bu 6 mü­te­ah­hi­de yak­la­şık 100 mil­yar do­lar­lık iş yap­tı­rıl­mış.
İl­ke­le­ri­miz ge­re­ği sa­tır sa­tır ya­yın­la­ma­dı­ğı­mız ta­pe­le­re ve ses ka­yıt­la­rı­na ba­kı­lır­sa, bir­çok iş­ten yüz­de 10 ko­mis­yon alın­mış!
Pa­ra­la­rın bir bö­lü­mü de oğ­lu­nun ku­ru­cu­la­rı ara­sın­da yer al­dı­ğı TÜR­GEV vak­fı­na ak­mış.

* * *

Ay­nı gü­nün ak­şa­mı, Halk TV'­de, Şa­ban Se­vin­ç'­in ba­şa­rıy­la yö­net­ti­ği “Ba­sın Ko­ri­do­ru­” prog­ra­mı­nı iz­li­yo­rum.
AKP ku­ru­cu­la­rın­dan, es­ki Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ab­dül­la­tif Şe­ner, Baş­ba­ka­n'­ın Ke­mal Abi'si Ke­mal Una­kı­ta­n'­ın, Ma­li­ye Ba­ka­nı ol­du­ğu sü­reç­te ya­şa­dı­ğı bir ola­yı an­la­tı­yor:
Bi­li­yor­su­nuz Ab­dül­la­tif Şe­ner de geç­miş­te Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı yap­mış­tı.
O yıl­lar­da gö­re­ve ge­tir­di­ği ve dü­rüst­lü­ğü­ne gü­ven­di­ği def­ter­dar­lar­dan bi­ri, ken­di­si­ne baş­vu­ra­rak çok sı­kın­tı­da ol­du­ğu­nu söy­le­miş ve yar­dım ri­ca et­miş. Ab­dül­la­tif Bey de sı­kın­tı­sı­nın ne ol­du­ğu­nu so­run­ca def­ter­dar baş­la­mış an­lat­ma­ya:
“E­fen­dim Ba­kan Bey (Una­kı­tan) ben­den bir ka­mu ara­zi­si­ni oğ­lu­na ver­me­mi is­te­di. Bu ne­ta­me­li işi ya­pa­ma­ya­ca­ğı­mı söy­le­yin­ce, gö­rev­den al­mak­la teh­dit et­ti. Yap­ma­mak­ta ıs­rar edin­ce, bu kez be­ni Ge­nel Mü­dür ya­pa­ca­ğı­nı söy­le­di. Yi­ne red­det­tim. Bu­nun üze­ri­ne ma­ka­ma ça­ğır­dı ve rüş­vet tek­li­fin­de bu­lun­du!”
Ab­dül­la­tif Şe­ner dü­rüst si­ya­set­çi­dir. Al­la­h'­tan kor­kar, kul ve ye­tim hak­kı ye­mez, kim­se­ye if­ti­ra at­maz, ya­lan söy­le­mez. Di­ni ve­ci­be­le­ri­ni ek­sik­siz ye­ri­ne ge­ti­ren, ama bu­nun şo­vu­nu hiç­bir za­man yap­ma­yan ger­çek ve ör­nek bir Müs­lü­ma­n'­dır.
An­lat­tık­la­rı­nı hay­ret­ler için­de ka­la­rak din­ler­ken, ak­lı­ma es­ki AKP Mil­let­ve­ki­li Dok­tor Tur­han Çö­me­z'­in ya­şa­dık­la­rı gel­di.
Una­kı­ta­n'­ın Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı dö­ne­min­de An­ka­ra'da bü­yük bir has­ta­ne yap­ma gi­ri­şi­min­de bu­lu­nan ya­tı­rım­cı­dan ara­zi tah­si­si kar­şı­lı­ğın­da is­te­nen rüş­ve­ti Baş­ba­kan Er­do-­ğa­n'­a ih­bar eden Tur­han Çö­mez, eğer so­lu­ğu İn­gil­te­re'de al­ma­mış ol­say­dı, şim­di yok ye­re Er­ge­ne­ko­n'­dan zin­dan­da çü­rü­yor ola­cak­tı!

* * *

Sa­lı gü­nü mil­yon­lar­ca te­le­viz­yon iz­le­yi­ci­si­ne “Baş­ça­la­n'­la Mil­yo­na­li Zihniyeti Do­lar Pe­şin­de­”yi sey­ret­ti­ren Ke­mal Film, ba­ka­lım haf­ta­ya han­gi se­rü­ve­ni gös­te­ri­me su­na­cak?

Uğur Dündar
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more