Madem beleş, hemen yerleş!..

Chris­ti­an Wulff, Al­man­ya de­mok­ra­si ta­ri­hi­nin en genç cum­hur­baş­ka­nı idi.
2010 yı­lın­da cum­hur­baş­ka­nı se­çil­di­ğin­de 51 ya­şın­da olan Wulf­f'­un geç­mi­şi, ba­şa­rı­lar­la do­luy­du…
Da­ha ön­ce Aşa­ğı Sak­son­ya Eya­let Baş­ba­kan­lı­ğı ya­par­ken bir­çok re­for­ma im­za at­mış, il­köğ­re­tim sis­te­mi­ni ye­ni­le­yip, büt­çe den­ge­siz­li­ği­ni gi­der­miş­ti.
An­cak baş­ba­kan­lık dö­ne­min­de eşi Bet­ti­na Wulf­f'­la bir­lik­te ka­tıl­dı­ğı Mü­ni­h'­te­ki ge­le­nek­sel Ekim Şen­li­ği sı­ra­sın­da, 720 Eu­ro tu­tan ko­nak­la­ma ve ye­mek mas­ra­fı­nı bir ar­ka­da­şı­nın öde­di­ği or­ta­ya çı­kın­ca kol­tu­ğu sal­lan­ma­ya baş­la­dı.
Ar­dın­dan bir işa­da­mın­dan dü­şük fa­iz­li kre­di al­dı­ğı­nı be­lir­le­yen Bild Ga­ze­te­si'nin Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni'ni ara­yıp “bu­nu ha­ber yap­ma­yı­n” de­me­si, bar­da­ğı ta­şı­ran dam­la ol­du.
İs­ti­fa­sı­nın ar­dın­dan 4 ya­şın­da bir ço­cuk­la­rı­nın ol­du­ğu, ikin­ci eşi Bet­ti­na'dan da ay­rıl­dı.
Ama otel har­ca­ma­la­rı skan­da­lıy­la il­gi­li yar­gı­la­ma Wulf­f'­un be­ra­atiy­le so­nuç­lan­dı.

* * * *

Özet­ler­sek ne yap­mış Wulff?
Ya­kın ar­ka­da­şı film ya­pım­cı­sı, onun ve eşi­nin 720 Eu­ro­luk otel fa­tu­ra­sı­nı öde­miş.
Yi­ne bir işa­da­mı ar­ka­da­şı da, dü­şük fa­iz­li kre­di ver­miş!
Pe­ki bu ki­şi­ler Al­man Dev­le­ti'y­le iş yap­mış­lar, ka­mu­dan bal­lı iha­le­ler al­mış­lar mı?
Ha­yır, as­la!..

* * * *

Dö­ne­lim cen­net va­ta­nı­mı­za:
Tür­ki­ye'de ba­zı ba­kan­la­rın iha­le ver­dik­le­ri ki­şi­le­rin uçak­la­rı­nı sık sık kul­lan­ma­la­rı, bı­ra­kın is­ti­fa­yı ve yar­gı­lan­ma­yı, ha­ber de­ğe­ri bi­le ta­şı­maz.
Bak­sa­nı­za, baş­ta es­ki Eko­no­mi Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan ol­mak üze­re ba­zı ba­kan­lar, Rı­za Sar­ra­f'­ın özel uça­ğı­na ade­ta dol­muş gi­bi bin­miş­ler.
Uçak mas­raf­la­rı için beş ku­ruş öde­me­dik­le­ri gi­bi, Çağ­la­yan ile es­ki AB Ba­ka­nı Ege­men Ba­ğış, um­re se­ya­hat­le­ri­nin har­ca­ma­la­rı­nı, 17-25 Ara­lı­k'­ta­ki bü­yük yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nun­da bir nu­ma­ra­lı şüp­he­li ola­rak gö­zal­tı­na alı­nan Sar­ra­f'­a “se­va­bı­na­” yap­tır­mış­lar.
“Ha­yır­se­ver işa­da­mı­” Rı­za Sar­raf dev­le­ti­ne bu iyi­lik­le­ri yap­mak­la ye­tin­me­miş, her yıl 1 mil­yon Eu­ro'ya sa­tın al­dı­ğı sa­at­le­ri de “ha­yır iş­le­ri kap­sa­mın­da (!) ağa­bey­le­ri­ne­” da­ğıt­mış!
Hak­sız­lık yap­ma­ya­lım.
Sa­de­ce Sar­raf mı? Sa­de­ce Za­fer Çağ­la­yan mı?
Kuş­ku­suz ha­yır!
“Ma­dem ki be­leş, o uça­ğa yer­le­ş” dü­şün­ce­si ne­re­dey­se si­ya­si bir kül­tür ha­li­ne gel­miş.
Ta­rım Ba­ka­nı Meh­di Eke­r'­i da­ha ön­ce yaz­dım.
Bu­rak ve Bi­lal Er­do­ğan bi­ra­der­le­re, “i­şa­dam­la­rı­na ait özel uçak­lar­la sık sık İs­viç­re'ye uçup uç­ma­dık­la­rı­nı­” sor­dum.
Şim­di iki ba­ka­na da­ha, hiç­bir suç­la­ma­da bu­lun­ma­dan, ger­çe­ğe ulaş­mak için so­ru­yo­rum.
Bi­ri Tu­rizm Ba­ka­nı Ömer Çe­lik…
So­rum şu:
“Sa­yın Çe­lik 2013 yı­lın­da Mar­ma­ris-Dat­ça yo­lu üze­rin­de­ki D-Ho­tel Ma­ri­s'­e, Za­fer Çağ­la­yan ve ai­le­si ile bir­lik­te he­li­kop­ter­le git­ti­niz mi? Bu yol­cu­lu­ğu­nuz ve ora­da­ki mas­raf­la­rı­nız için bir öde­me yap­tı­nız mı? Yap­tıy­sa­nız bel­ge­si var mı? Baş­ka işa­dam­la­rı­nın tu­ris­tik otel­le­rin­de be­da­va ta­til­le­ri­niz ol­du mu?”
Di­ğer so­rum Ener­ji Ba­ka­nı Ta­ner Yıl­dı­z'­a:
“Sa­yın Yıl­dız, siz de ba­kan­lı­ğı­nız­la yo­ğun iş­le­ri olan bir işa­da­mı­nın özel uça­ğı­nı sık sık kul­lan­dı­nız mı?”

* * * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
Fark or­ta­da.
Bi­zim­ki­le­rin ya­nın­da Wul­f'­un is­ti­fa ge­rek­çe­si ne ka­dar ma­sum ka­lı­yor de­ğil mi?
Bir yan­da etik de­ğer­le­rin ya­sa hük­mü gi­bi ege­men­li­ği­ni sür­dür­dü­ğü bir si­ya­set an­la­yı­şı, di­ğer yan­da ya­sa­la­rı bi­le ip­le­me­yen, etik de­ğer­ler­le hiç ta­nış­ma­mış bir ik­ti­dar zih­ni­ye­ti…
Faz­la sö­ze ge­rek var mı?

Loading...