Reklamsız Sözcü
UĞUR DÜNDAR

Bakan Mehdi Eker de beleşçi çıktı!..

20 Şubat 2014

Sev­gi­li okur­la­rım,
İşa­dam­la­rı­nın özel uçak­la­rıy­la be­leş se­ya­hat­ler ya­pan, sa­de­ce es­ki Eko­no­mi Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan de­ğil­miş.
Me­ğer Gı­da Ta­rım ve Hay­van­cı­lık Ba­ka­nı Meh­di Eker de be­leş­çi ba­kan­lar­dan­mış!
Onun be­leş­çi­li­ği­ne geç­me­den ön­ce, ba­kan­lı­ğın ye­ni bir uy­gu­la­ma­sı­nı an­lat­ma­lı­yım:

* * *

Ha­kan Bi­lal Kut­lu­alp, Tür­ki­ye'nin tek “çi­ki­ta­” (Chi­qu­ita) muz it­ha­lat­çı­sı.
Ay­rı­ca ala­nın­da yi­ne “te­k” ola­ca­ğı bir baş­ka işi, Gı­da Ta­rım ve Hay­van­cı­lık Ba­kan­lı­ğı'n­dan al­mış du­rum­da.
Ba­kan­lık, ağus­tos ayın­da baş­la­ya­cak olan “gı­da­lar­da ka­re­kod uy­gu­la­ma­sı­” işi­ni, Ha­kan Bi­lal Kut­lu­al­p'­in sa­hi­bi ol­du­ğu Ve­ri­so Da­ta Sis­tem­le­ri ad­lı şir­ke­te ver­miş bu­lu­nu­yor.
Hem de iha­le­ye çık­ma­dan, pa­zar­lık yön­te­miy­le!..
İha­le ya­sa­sı­na gö­re pa­zar­lık yön­te­mi­ne, çok acil du­rum­lar­da, ör­ne­ğin bir fe­la­ket sı­ra­sın­da ve­ya pi­ya­sa­da ay­nı işi ya­pa­bi­le­cek de­ği­şik fir­ma­la­rın bu­lun­ma­ma­sı ha­lin­de baş­vu­rul­ma­sı ge­re­ki­yor.
Oy­sa uz­man­lar ka­re­kod uy­gu­la­ma­sıy­la Kut­lu­al­p'­e ait fir­ma­nın yıl­da 1 mil­yar do­lar­lık (yak­la­şık 2.2 mil­yar li­ra) eti­ket sa­tı­şı ya­pa­ca­ğı­nı öne sü­rü­yor­lar.
Bu ne­den­le 7 ürün gru­bun­da 272 fir­ma­yı il­gi­len­di­ren bu ge­liş­me son­ra­sın­da sek­tör tem­sil­ci­le­ri ayak­la­nı­yor ve Da­nış­ta­y'­a baş­vu­ru­yor.
Da­nış­tay da ba­kan­lı­ğa “İ­ha­le­ye çık­tın mı?” di­ye so­ru­yor.
Ba­kan Eker ise ba­sı­na yap­tı­ğı açık­la­ma­da “Tek fir­ma­ya ve­ril­di ama pa­ten­ti olan fir­ma sa­de­ce o fir­may­dı. Özel se­çil­miş bir du­rum yok. Şu an­da bu uy­gu­la­ma­nın ye­tiş­me­ye­ce­ği­ne yö­ne­lik bir du­rum var. Bu yüz­den ağus­tos ayı­na er­te­len­di. Ağus­to­sa ka­dar ye­ni bir dü­zen­le­me de ya­pı­la­bi­lir. Ay­rı­ca pa­tent alan ya da ala­cak her fir­ma­ya ka­pı­mız açık. Kaç ki­şi var­sa gi­re­bi­lir! Üs­te­lik bu uy­gu­la­ma için dev­le­tin ka­sa­sın­dan çı­ka­cak bir öde­me de yo­k” di­yor.
Dev­let pa­ra har­ca­ma­ya­cak ama bu uy­gu­la­may­la bir­lik­te tü­ke­ti­ci eks­tra öde­me yap­mak zo­run­da ka­la­cak.
Ör­ne­ğin al­kol­lü iç­ki­ler­de 3,9 ku­ruş­luk eti­ket ma­li­ye­ti fi­ya­ta ek­le­ne­cek.
Kı­sa­ca­sı gı­da­lar zam­la­na­cak, tü­ke­ti­ci da­ha faz­la pa­ra har­ca­ya­cak.
Pe­ki Ba­kan Eker, pa­ten­ti alın­mış bir alan­da ye­ni bir pa­tent ve­ril­me­si­nin im­kan­sız­lı­ğı­nı, ya da de­ği­şik pa­tent­le­rin dev­re­ye gir­me­si ha­lin­de sis­te­min ça­lış­ma­ya­ca­ğı­nı bil­mi­yor mu?
Ben bu­nu bi­le­mem!..

* * *

Ko­nu­yu böy­le özet­le­dik­ten son­ra ge­le­lim Ba­kan Eke­r'­in be­leş­çi­li­ği­ne!
MHP Ada­na Mil­let­ve­ki­li Sey­fet­tin Yıl­maz, dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sıy­la Ba­kan Eke­r'­e, “Ka­re­kod işi­ni iha­le­siz ver­di­ğin hem­şe­ri­nin uça­ğıy­la şim­di­ye ka­dar kaç kez se­ya­hat yap­tın?” di­ye so­ru­yor.
Ce­vap yok!
Bu­nun üze­ri­ne hem Ba­kan Eke­r'­in Özel Ka­lem Mü­dü­rü Vol­kan Mut­lu Coş­ku­n'­a, hem de Kut­lu­al­p'­in avu­ka­tı Hü­se­yin Öz'­e ula­şıp, şu so­ru­la­rı ce­vap­la­ma­la­rı­nı ri­ca et­tim:
1- Gı­da, Ta­rım ve Hay­van­cı­lık Ba­ka­nı Sa­yın Meh­di Eker, Ha­kan Be­y'­in özel uça­ğıy­la bu­gü­ne ka­dar kaç kez se­ya­hat et­miş­tir?
2- Bu uçuş­la­rın ta­rih­le­ri ne­dir ve han­gi par­kur­lar ara­sın­da ger­çek­leş­miş­tir?
3- Uçuş­lar için Ba­kan­lık ve­ya Sa­yın Eke­r'­in ken­di­si bir öde­me yap­mış mı­dır?
4- Öde­me­le­rin geç­mi­şe dö­nük mak­buz­la­rı mev­cut mu­dur?

* * *

Tah­min ede­ce­ği­niz gi­bi ba­kan­lık­tan ge­ri dö­nüş ol­ma­dı!..
Ama Avu­kat Öz he­men ce­vap ver­di.
O ce­va­bı vir­gü­lü­ne do­kun­ma­dan ya­yın­lı­yo­rum:
“Ha­kan Bey özel uça­ğı­nı yak­la­şık 2 yıl ön­ce (Ni­san 2012'de) sat­mış­tır. Özel uça­ğı­nın ol­du­ğu dö­nem­de Sa­yın Ba­kan Meh­di Eke­r'­le mü­te­ad­dit (bir­çok) kez se­ya­hat et­miş­tir. An­cak par­kur bil­gi­si­ne ve bu ko­nu­da her­han­gi bir is­ta­ti­ğe sa­hip de­ği­lim.”
Hü­se­yin Öz'­e te­şek­kür edi­yo­rum.

* * *

Gel­dik sö­zün özü­ne.
Ba­kan Eker, Ha­kan Bi­lal Kut­lu­al­p'­in özel uça­ğı­nı ade­ta ma­kam ara­cı gi­bi kul­la­nıp, bir­çok kez be­leş se­ya­hat ya­pı­yor.
Son­ra da kal­kıp 1 mil­yar do­lar ci­ro ya­pı­la­cak işi, iha­le­ye fa­lan çık­ma­dan, pa­zar­lık usu­lüy­le Kut­lu­al­p'­e ve­ri­yor.
Al­lah aş­kı­nı­za söy­le­yin.
Meh­di Eke­r'­in yap­tı­ğı etik mi?
Ge­liş­miş de­mok­ra­tik hu­kuk dev­let­le­ri­nin her­han­gi bi­rin­de “ba­kan­lı­ğın­dan bü­yük iş alan ki­şi­nin uça­ğıy­la bir­çok kez be­leş se­ya­hat yap­tı­ğı or­ta­ya çı­ka­n” ba­kan, o kol­tuk­ta bir sa­at bi­le otu­ra­bi­lir mi?

Uğur Dündar
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more