Reklamsız Sözcü
UĞUR DÜNDAR

Paraları sıfırlarken aslında kendilerini sıfırladılar!..

27 Şubat 2014

Tür­ki­ye'yi ve dün­ya­yı sar­san ses bom­ba­sı­na de­ğin­me­den ön­ce “Kaç gün­dür ni­çin yaz­ma­dı­nız?” so­ru­su­na ce­vap ver­me­li­yim.
Yak­la­şık 5 yıl­dır İn­gil­te­re'de ya­şa­yan es­ki AKP Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Dr. Tur­han Çö­me­z'­le rö­por­taj yap­ma­ya git­tim.
Er­ge­ne­kon Da­va­sı'n­da mü­eb­bet ha­pis is­te­miy­le yar­gı­la­nan Dr. Çö­mez, Tür­ki­ye'den ay­rıl­dık­tan son­ra ilk kez ko­nuş­tu.
Bu çar­pı­cı rö­por­ta­jı HALK TV'­de­ki “Halk Are­na­sı­” ve “SÖZ­CÜ­”de ge­niş bi­çim­de ya­yın­la­ya­ca­ğım.
Şu ka­da­rı­nı söy­le­ye­yim,
AK­P'­nin ku­ru­lu­şun­da Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın özel ka­lem mü­dür­lü­ğü­nü ya­pa­cak ka­dar ona ya­kın olan Tur­han Çö­me­z'­in an­lat­tık­la­rın­dan, gi­şe re­ko­ru kı­ra­cak bir­kaç Holl­ywo­od fil­mi çı­kar.
O hal­de “Her şey bir ba­kan ço­cu­ğu­nun ya­tı­rım ya­pa­cak bir işa­da­mın­dan otel oda­sın­da is­te­di­ği 5 mil­yon do­lar­lık rüş­vet­le baş­la­dı…” di­ye­lim ve şim­di­lik nok­ta­yı ko­ya­lım.
Ge­ri­si çok ya­kın­da…
Tay­yip Er­do­ğa­n'­la oğ­lu Bi­lal ara­sın­da­ki ko­nuş­ma ka­yıt­la­rı­nı içe­ren ses bom­ba­sı pat­la­dı­ğın­da ön­ce ku­lak­la­rı­ma ina­na­ma­dım.
Kos­ko­ca Tür­ki­ye'yi yö­ne­ten Baş­ba­ka­n'­ın yol­suz­luk ve rüş­vet ba­ta­ğı­na gırt­la­ğı­na ka­dar sap­lan­mış ola­bi­le­ce­ği­ne ih­ti­mal ve­re­me­dim.
Her fır­sat­ta gu­rur­la “Hor­tum­la­rı kes­tik, yol­suz­luk­la­ra da­mar­dan gir­di­k” di­yen Baş­ba­ka­n'­ın da­mar­la­rı­na yol­suz­lu­ğun böy­le­si­ne gi­re­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­ne­me­dim.
Ko­nuş­ma­la­rı din­le­dik­çe ters yum­ruk al­mış bir bok­sör gi­bi ser­sem­le­dim.
Ama Baş­ba­ka­n'­ın “Ben as­la yol­suz­luk yap­ma­dım! Hak­kım ol­ma­yan tek kör ku­ru­şa da­hi eli­mi uzat­ma­dı­m” de­mek ye­ri­ne “Dev­le­tin krip­to­lu te­le­fo­nu­nu bi­le din­le­miş­le­r” de­di­ği­ni du­yun­ca, ken­di­me gel­dim.
Tür­ki­ye'yi geç­tim, dün­ya de­mok­ra­si ta­ri­hi­nin en bü­yük rüş­vet ve yol­suz­luk
ola­yıy­la kar­şı kar­şı­ya ol­du­ğu­mu­za ka­rar ver­dim.

* * *

Pe­ki bun­dan son­ra ne olur?
So­ru­nun ce­va­bı­nı ver­me­den ön­ce de­ğer­li bir oku­rum­dan ge­len şu de­ne­me­yi pay­laş­mak is­ti­yo­rum:
Kim­se­siz­le­rin ki­mi,
Ses­siz yı­ğın­la­rın se­si,
Pe­ki….
Pa­ra yı­ğın­la­rı­nın ne­si?
Ne­si ola­cak,
Ta­pe­si!..
Par­don te­pe­si!..

* * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
Bun­ca pa­ra yı­ğın­la­rı na­sıl sı­fır­la­nır?
Sı­fır­lan­maz!
Ama ba­zı­la­rı sı­fır­la­dık­la­rı­nı dü­şü­ne­bi­lir­ler.
Ya­lan, in­kar ve if­ti­ray­la gün ka­za­na­cak­la­rı­nı, böy­le­ce ik­ti­dar­la­rı­nı sür­dü­re­bi­le­cek­le­ri­ni he­sap ede­bi­lir­ler.
Ama ay­na­ya her ba­kış­ta as­lın­da sı­fır­la­na­nın ken­di­le­ri ol­duk­la­rı­nı gö­rür­ler!

Halk Are­na­sı bu ak­şam İz­mi­r'­de…

Ne bü­yü­le­yi­ci kent şu İz­mir.
İz­mi­r'­e gi­de­ce­ği­mi dü­şün­mek bi­le et­ki­li­yor be­ni.
Se­vinç­ten uyu­ya­mı­yo­rum.
Bir an ön­ce git­mek için uya­nı­yo­rum.
Bir ak­si­lik ol­maz­sa bu ak­şam Halk Are­na­sı için gü­zel İz­mi­r'­de­yiz.
Tür­ki­ye'nin en çok oku­nan ve se­vi­len kö­şe ya­za­rı Yıl­maz Öz­dil kar­de­şim­le, Eko­no­mi Üni­ver­si­te­si'nin mi­sa­fir­le­ri­yiz.
Genç­ler so­ra­cak, biz ce­vap ve­re­ce­ğiz.
La­ik, de­mok­ra­tik Cum­hu­ri­ye­t'­in ge­le­ce­ği için genç­le­re gü­ven­me­miz ge­rek­ti­ği­ni, bir kez da­ha gö­re­ce­ğiz…

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more