Safir taşının hiç bilinmeyen müthiş gücü!..

Müj­de­ler ol­sun!
Dün­ya­nın en çir­kin cam giy­di­ril­miş gök­de­len­le­ri­nin bu­lun­du­ğu İs­tan­bu­l'­a, 2 gök­de­len da­ha ge­li­yor!
AKP Bit­lis Mil­let­ve­ki­li Va­hit Ki­le­r'­in or­ta­ğı ol­du­ğu şir­ke­tin, İs­tan­bul Kar­ta­l'­da dik­me­ye ha­zır­lan­dı­ğı gök­de­len­ler için, tüm ya­sal en­gel­le­ri aş­tı­ğı ya­zı­lı­yor.
Cum­hu­ri­ye­t'­ten Öz­lem Gü­vemli'nin ha­be­ri­ne gö­re; İl­ler Ban­kası'na ait 13 bin met­re­ka­re­lik ara­zi, ka­mu­dan “Ar­sa sa­tı­şı kar­şı­lı­ğı ge­lir pay­la­şı­mı­” söz­leş­me­siy­le 92 mil­yon li­ra­ya alın­mış.
Fa­kat imar pla­nın­da park ala­nı ola­rak ay­rı­lan ar­sa­nın ko­nut ve ti­ca­ret ala­nı­na dö­nüş­tü­rül­me­si­ne Da­nış­tay kar­şı çık­mış.
Plan ip­tal edil­miş.
An­cak bu­ra­sı Tür­ki­ye… Bu­ra­da yan­da­şa rant ya­rat­ma­nın ça­re­le­ri tü­ke­nir mi?
Ta­bi­i ki tü­ken­mez!
Ni­te­kim bu bal­lı ara­zi için de he­men bir ça­re üre­til­miş!
Da­va de­vam eder­ken plan de­ği­şik­li­ği­ne gi­dil­miş!
Böy­le­ce mah­ke­me­nin ip­tal ka­ra­rı ge­çer­siz kı­lın­mış.
Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı'n­dan da jet hı­zıy­la “ÇED ra­po­ru ge­rek­li de­ğil­di­r” ka­ra­rı alın­mış.
Baş­vu­ru 17 Ka­sı­m'­da ya­pıl­mış, 19 Ka­sım gü­nü de ka­rar çık­mış.
Böy­le­ce 382 ko­nut ve 4 dük­kan­dan olu­şa­cak 386 ba­ğım­sız bö­lü­mün in­şa­sı için hiç­bir en­gel kal­ma­mış.
Ka­ğıt üze­rin­de ya­pı­lan bir de­ği­şik­lik­le ya­ra­tı­lan mu­az­zam ran­tı dü­şü­ne­bi­li­yor mu­su­nuz?

* * * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
Ha­tır­la­ya­cak­sı­nız AKP Mil­let­ve­ki­li Ki­ler, bir sü­re ön­ce du­rup du­rur­ken, Pi­yer (Pi­er­re) Lo­ti Te­pe­si tar­tış­ma­sı baş­lat­mış­tı.
“Bu te­pe­nin adı 1934 yı­lı­na ka­dar, İd­ris-i Bit­li­si idi. Da­ha son­ra de­ğiş­ti­ri­lip, Pi­yer Lo­ti de­nil­di. Bu du­rum Bit­lis­li­le­r'­in ka­nı­na do­ku­nu­yor, ağ­rı­mı­za gi­di­yor!” de­miş­ti!..

* * * *

Bil­me­yen­ler için söy­le­ye­yim, Ki­ler Ai­le­si mar­ket­çiy­di, “Devr-i AK­P”­de mar­ket­çi­lik­ten gök­de­len­ci­li­ğe di­key ge­çiş yap­tı!..
Bo­ğa­zi­çi te­pe­le­rin­den bi­ri­ne, mat ye­şil renk­li cam­lar­la kap­lı Av­ru­pa'nın en yük­sek ve (ba­na gö­re) en çir­kin gök­de­le­ni­ni dik­ti.
Ana­do­lu Ya­ka­sı'n­dan, gün ba­tım­la­rın­da ba­kıl­dı­ğın­da Bo­ğa­zi­çi sırt­la­rı­na sap­lan­mış dev bir han­çe­ri an­dı­ran ve dar alan­da en bü­yük ran­tı sağ­la­mak ama­cıy­la in­şa edil­di­ği or­ta­da olan gök­de­le­ne, Sapp­hi­re (Se­fa­yır oku­nu­yor) adı ve­ril­di.
Oy­sa her­kes “Pi­yer Lo­ti­” de­nil­me­si­nin ka­nı­na do­kun­du­ğu­nu söy­le­yen Va­hit Be­y'­den ora­ya, Sapp­hi­re ye­ri­ne, İd­ris-i Bit­li­si adı­nı ko­ya­rak ölüm­süz­leş­tir­me­si­ni bek­li­yor­du!

* * * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
Bi­li­nen en de­ğer­li taş­lar­dan bi­ri olan “sa­fi­r”­e, “gök­ya­ku­t” da de­ni­li­yor.
Pa­ha bi­çi­le­me­yen sa­fir­ler Hin­dis­ta­n'­da çı­kı­yor. Baş­ka renk­te olan­la­rı da var ama, kıy­met­li sa­fir taş­la­rı mo­rum­su ma­vi renk­te olu­yor. New Yor­k'­ta­ki bir mü­ze­de teş­hir edi­len 563 ka­rat bü­yük­lü­ğün­de­ki sa­fir, Hin­dis­ta­n'­da bu­lun­du­ğu için “Hin­dis­tan Yıl­dı­zı­” ola­rak anı­lı­yor.
Bu ta­şın ay­rı­ca kalp ve böb­rek­le­ri güç­len­dir­di­ği­ne, ruh­sal ra­hat­la­ma sağ­la­dı­ğı­na ina­nı­lı­yor.

* * * *

Şim­di an­la­şı­lı­yor ki sa­de­ce kalp ve böb­rek­le­ri de­ğil, ay­nı za­man­da cüz­da­nı da güç­len­di­rip, müt­hiş bir pa­ra­sal ra­hat­la­ma sağ­lı­yor­muş!
Se­fa­yı­r'­dan son­ra iki rant gök­de­le­ninin da­ha di­ki­le­cek ol­ma­sı siz­de de ay­nı ka­nı­yı ya­rat­mı­yor mu?
İd­ris-i Bit­li­si tar­tış­ma­sı mı de­di­niz?
Sa­fi­rin bi­lin­me­yen özel­lik­le­rin­den bi­ri de sa­kın “ba­zı ko­nu­la­rı unutturmak” ol­ma­sın!..

Loading...