Sarraf’ın özel uçağıyla beleş VIP yolculuk baldan tatlıdır!..

Ta­rih, 2 Ağus­tos 2013…
Yak­la­şık 4.5 ay son­ra ya­pı­la­cak “Bü­yük yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu­”nun bir nu­ma­ra­lı şüp­he­li­si ola­rak gö­zal­tı­na alı­na­cak olan Rı­za Sar­ra­f'­ın özel uça­ğı, Bod­ru­m'­dan yo­la çı­kıp İs­tan­bu­l'­a gi­di­yor. Bu­ra­dan yol­cu­la­rı­nı alı­yor ve Du­ba­i'­ye ha­re­ket edi­yor. Dö­nüş­te ön­ce Ada­na'ya, son­ra da An­ka­ra'ya ini­yor. Uça­ğın o gün­kü uçuş­la­rı Bod­ru­m'­da son bu­lu­yor. İçe­ri­sin­de­ki yol­cu­la­ra ge­lin­ce… Dö­ne­min Eko­no­mi Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan, Mus­ta­fa Şe­nel, Beh­çet Kay­nar, Cev­det Ka­le­li, Adil Dir­lik­tu­tan, İb­ra­him As­lan, Em­rah Sa­rı­yü­ce, Yu­suf Açı­köz… Sar­raf bu yol­cu­luk­ta mi­sa­fir­le­ri için ya­pı­lan 52 bin do­lar­lık har­ca­ma­yı bir ke­na­ra not edi­yor.

* * *

Ta­rih, 25 Ekim 2013…
Ope­ras­yon gü­nü yak­la­şır­ken Rı­za Sar­ra­f'­ın uça­ğı bu kez, çok sa­yı­da AK­P'­li si­ya­set­çi­yi ağır­lı­yor. Za­fer Çağ­la­yan, Ta­rım Ba­ka­nı Meh­di Eker, Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Na­bi Av­cı, Muş Mil­let­ve­ki­li Mu­zaf­fer Ça­kar, Nev­zat Say­gı­lı­oğ­lu, işa­da­mı Ce­lal Ko­loğ­lu, Is­par­ta Mil­let­ve­ki­li Sa­it Di­lek, iş ada­mı Se­lim Acar, Beh­çet Kay­nar ve Ka­ğan Çağ­la­ya­n'­ın ko­nuk ol­duk­la­rı uçak, İs­tan­bu­l'­dan kal­kıp An­ka­ra'ya, ora­dan da sı­ra­sıy­la Muş ve An­tal­ya'ya uğ­ra­dık­tan son­ra tek­rar ay­nı gü­zer­gah­tan ge­ri dö­nü­yor. Sar­ra­f'­ın not­la­rı­na gö­re bu yol­cu­lu­ğun ma­li­ye­ti de 40 bin do­lar.

* * *

Bu bil­gi­le­ri ka­mu­oyu­na açık­la­yan Gri Hat ad­lı ha­ber si­te­si­nin id­di­ası­na gö­re, es­ki Ba­kan Za­fer Çağ­la­yan, Sar­ra­f'­ın uça­ğı­na en çok bi­nen si­ya­set­çi!… Çağ­la­yan, Sar­ra­f'­ın uça­ğıy­la sa­de­ce 2013 yı­lın­da 16 kez se­ya­hat et­miş. Bun­la­rın en dik­kat çe­ki­ci ola­nı Mart 2013'te ya­pı­lan yol­cu­luk. Çün­kü o gün İs­tan­bu­l'­dan
Du­ba­i'­ye, ora­dan tek­rar İs­tan­bu­l'­a dö­nen uçak­ta ba­kan Za­fer Çağ­la­ya­n'­ın ya­nı sı­ra Meh­met Sa­rı, Em­rah Sa­rı­yü­ce, Mus­ta­fa Beh­çet Ka­nar, İb­ra­him Ars­lan, Ahad Saa­mad, Rı­za Sar­raf, Ah­met Ça­ğan Çağ­la­yan ve Ali Çe­len de yer al­mış.
Du­run da­ha bit­me­di…
4 Mar­t'­ta Tür­ki­ye'ye dö­nen uçak, he­men er­te­si gün Ce­nev-­re'ye ha­re­ket et­miş. Bu kez yol­cu­lar Ali Çe­len, Meh­met Sa­rı, Za­fer Çağ­la­yan, Em­rah Sa­rı­yü­ce, İb­ra­him Ars­lan, ve Mus­ta­fa Beh­çet Kay­na­r'­dan oluş­muş. Du­ba­i se­fe­ri­nin mas­raf­la­rı da 49 bin do­lar ola­rak bir ke­na­ra not edil­miş.

* * *

Ta­rih 22 Mart 2013…
Ro­ta bu kez Suu­di Ara­bis­tan…
Za­fer Çağ­la­yan, İb­ra­him Ars­lan, Em­rah Sa­rı­yü­ce, Ah­met Çağ­la­yan, Küb­ra Ece, Gül Çağ­la­yan, şar­kı­cı Eb­ru Gün­deş ve eşi Rı­za Sar­ra­f'­ı ta­şı­yan uçak ön­ce Cid­de'ye, ora­dan da Me­di­ne'ye uç­muş. Um­re iba­de­ti ye­ri­ne ge­ti­ril­dik­ten son­ra Tür­ki­ye'ye dö­nül­müş. Gi­diş-dö­nüş Sar­ra­f'­a 43 bin do­la­ra mal ol­muş. Sar­raf, es­ki AB Ba­ka­nı Ege­men Ba­ğı­ş'­ı da 23 Ma­yıs 2013 ta­ri­hin­de um­re­ye yol­la­mış. Ken­di­si­nin ka­tıl­ma­dı­ğı bu yol­cuk için Sar­raf 47 bin do­lar har­ca­mış.
Za­fer Çağ­la­yan ta­ra­fın­dan ade­ta dol­muş gi­bi kul­la­nı­lan uçak­la İçiş­le­ri es­ki Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­le­r'­in oğ­lu Ba­rış Gü­ler de bir kez Bod­ru­m'­a uç­muş.

* * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
Dün­ya­nın en güç­lü ül­ke­si AB­D'­nin Baş­kan­la­rı, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ma­kam uça­ğı olan Air For­ce One'da uçar­ken, yan­la­rı­na bir ya­kın­la­rı­nı al­dık­la­rın­da, o ki­şi­nin bi­let üc­re­ti­ni öde­mek zo­run­da ka­lı­yor­lar. Bu­nun için ay­nı gü­zer­gah­ta se­fer ya­pan yol­cu uçak­la­rı­nın “first class-bi­rin­ci mev­ki­” bi­let üc­ret­le­ri baz alı­nı­yor.
Tüm ge­liş­miş de­mok­ra­tik hu­kuk dev­let­le­rin­de ba­kan­la­rın, si­ya­set­çi­le­rin, bü­rok­rat­la­rın ve ya­kın­la­rı­nın ba­zı işa­dam­la­rı­nın araç­la­rıy­la be­da­va se­ya­hat et­me­le­ri, be­leş ta­til yap­ma­la­rı “s­kan­da­l” ola­rak gö­rü­lü­yor ve o ki­şi­le­rin is­ti­fa­sıy­la so­nuç­la­nı­yor. Eğer bu işa­dam­la­rı dev­let­le iş ya­pı­yor­sa “be­leş se­ya­hat skan­da­lı­” hü­kü­met­le­ri bi­le dü­şü­re­bi­li­yor.
Bi­ze ge­lin­ce…
Da­ha ön­ce bu kö­şe­de yaz­mış­tım.
Za­fer Çağ­la­yan sa­de­ce Rı­za Sar­ra­f'­ın uça­ğı­nı kul­lan­ma­mış. Baş­ka işa­dam­la­rı­nın uçak­la­rıy­la da yol­cu­luk­lar yap­mış. Ta Ame­ri­ka'ya ka­dar git­miş.
Ta­rım Ba­ka­nı Meh­di Eker de öy­le…
Eker Tür­ki­ye'nin en bü­yük muz ih­ra­cat­çı­sı, Ha­kan Bi­lal Kut­lu­al­p'­in özel uça­ğı­nı birçok kez kullanmış. Son­ra­dan askıya alınan mil­yar­lık ka­re­kod işi­ni pazarlık usulü Ta­rım Ba­kan­lı­ğı'n­dan kazandığı öne sü­rü­len Kut­lu­al­p'­in fir­ma­sın­da­ki yet­ki­li­ler yol­cu­luk id­di­ala­rı­nı doğ­ru­la­dı­lar.
Ancak hem Za­fer Çağ­la­yan, hem de Meh­di Eker, halkın gerçekleri öğrenme hakkı adına, hiçbir suçlama yapmaksızın ken­di­le­ri­ne yö­nelt­ti­ğim şu sorulara cevap vermediler: “İ­şa­dam­la­rı­nın uçak­la­rıy­la kaç kez uç­tu­nuz? Bu uçuş­la­rın pa­ra­sı­nı öde­di­niz mi? Öde­me­le­rin res­mi bel­ge­si­ni gös­te­re­bi­lir mi­si­niz?”

* * * *

Ha­a yi­ne de hak­sız­lık yap­ma­ya­lım, Ta­rım Ba­kan­lı­ğı yet­ki­li­le­rin­den şöy­le bir ce­vap al­dım:
“He­le siz bir ya­zın, biz ona gö­re mah­ke­me­de ge­re­ken ce­va­bı ve­ri­riz!..”
Tam da bu dö­ne­me uy­gun dört dört­lük bir ce­vap (!) de­ğil mi?
İstifa edecek değil ya, işi gereği soru soran gazeteciden hesap soracak!..

Loading...