Sözcü Plus Giriş
UĞUR DÜNDAR

Şok tapeleri yayınlıyorum

12 Şubat 2014

Flaş… Flaş… Şok ses kaydının tapelerini yayınlıyorum!..
– Alo Fa­lih!..
Bu­yu­run Baş­ka­nım!..
– Fa­lih ne­dir bu yap­tı­ğı­nız ya­hu?
Ne yap­mı­şız efen­dim?
– Ga­ze­te önün­de de­ğil mi? Kör mü­sün yok­sa?
Çok şü­kür de­ği­lim ama ne­yi kas­tet­ti­ği­ni­zi an­la­ya­ma­dım efen­dim?
– O hal­de bi­rin­ci say­fa­nın man­şe­ti­ne bak, ora­da ne var?
El­bet­te siz var­sı­nız! Her za­man ol­du­ğu gi­bi Mec­li­s'­te yap­tı­ğı­nız ko­nuş­ma var Baş­ka­nım!
– Alt ta­ra­fa doğ­ru gel, al­ta gel!..
Gel­dim ama si­zi ra­hat­sız ede­cek bir şey gö­re­me­dim efen­dim!
– Ya­hu sa­na al­ta gel di­yo­rum! Ne var sağ alt kö­şe­de?
Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu'nun Mec­li­s'­te­ki ko­nuş­ma­sı den­ge ol­sun di­ye tek sü­tun­la ve­ril­miş. Siz de fark et­miş­si­niz­dir, kü­çü­cük gö­rül­müş!
– Fa­lih ne de­mek kü­çük gö­rül­müş? Si­nek de ufak­tır ama mi­de bu­lan­dı­rır! Ne arı­yor Kı­lıç­da­roğ­lu bi­rin­ci say­fa­da? Biz se­ni bu­nun için mi oturt­tuk o kol­tu­ğa? İçe­ri­de­ki say­fa­la­ra ne­den at­ma­dı­nız?
Hak­lı­sı­nız Baş­ka­nım, gö­zü­müz­den kaç­mış, ben he­men…
– Evet, bi­ze kar­şı bu tez­ga­hı ku­ran­la­rı he­men at Fa­lih!
He­men baş­ka­nım he­men! Der­hal ata­ca­ğım efen­dim, hat­ta bi­rin­ci say­fa­yı ya­pan­la­rın tü­mü­nü ko­va­ca­ğım!
– Hah şim­di ol­du!..

* * *

– Dur, da­ha bit­me­di Fa­lih!
Baş­ka ne var ki efen­dim?
– Ne­ler yok ki? Han­gi­si­ni an­la­ta­yım? Bak sa­na çok kı­zı­yo­rum Fa­lih!
Aman lüt­fen kız­ma­yın Baş­ka­nım! Söz ve­ri­yo­rum bir da­ha as­la ol­ma­ya­cak. Siz yan­lış­la­rı­mı­zı söy­le­yin, ge­ri­si­ni ba­na bı­ra­kın. Bi­ze iha­net eden­le­rin hep­si­ni ka­pı­nın dı­şı­na ko­ya­rım!
– Eko­no­mi say­fa­sın­da­ki o ha­ber ne öy­le?
Han­gi ha­ber Baş­ka­nım?
– Han­gi­si ola­cak “Pi­ya­sa­lar Mer­kez Ban­ka­sı'nın fa­iz­le­ri yük­selt­me­si­ni olum­lu kar­şı­la­dı!” ha­be­ri… Ya­hu be­nim­le dal­ga mı ge­çi­yor­sun sen Fa­lih?
Had­di­mi­ze mi efen­dim. As­la… Al­lah be­la­mı ver­sin, ek­mek pey­nir çarp­sın ki as­la! Sa­dık ku­lu­nuz Fa­lih hak­kın­da böy­le dü­şün­me­yin, na­sıl dü­zel­te­bi­li­riz sa­de­ce onu em­re­din Baş­ka­nım.
– Fai­zin art­ı­rıl­ma­sı­na kar­şı ol­du­ğu­mu bil­mi­yor mu­sun sen? Pi­ya­sa­lar olum­lu kar­şı­la­sa ne olur, kar­şı­la­ma­sa ne olur?.. Fa­iz fa­iz­dir ve fai­zin art­ma­sı fa­iz lo­bi­si­ne ya­rar! Fa­iz lo­bi­si se­nin ga­ze­te­ni sa­tın al­mış, sen ha­la uyu­yor­sun Fa­lih… Uyan ey fa­iz lo­bi­si, par­don ey Fa­lih uyan!..
Şim­di uyan­dım Baş­ka­nım!.. Fa­iz lo­bi­si­ne ça­lı­şan eko­no­mi ser­vi­sin­de­ki ar­ka­daş­la­rı da ata­ca­ğım! Hat­ta tüm ser­vi­si ka­pı dı­şa­rı ede­ce­ğim. Çay­cı bi­le bı­rak­ma­ya­ca­ğım! Bun­dan böy­le o say­fa­lar­da si­zi ra­hat­sız ede­cek hiç­bir ha­ber çık­ma­ya­cak, söz ve­ri­yo­rum efen­dim.
– Hah şöy­le! Uya­nık ol Fa­lih, uya­nık!

* * *

– Dur, da­ha bit­me­di! Spor say­fa­la­rı­nı aç ba­ka­lım!.. Aç­tın mı?
Aç­tım ama bir şey gö­re­me­dim efen­dim.
– Ya­zık­lar ol­sun sa­na be Fa­lih! Fe­ner­bah­çe ha­be­ri­nin man­şe­ti­ni oku da sa­na gös­te­re­yim!
Oku­yo­rum baş­ka­nım: “Fe­ner­bah­çe Ku­lü­bü pro­je­le­ri­ni ha­ya­ta ge­çir­mek için ilk adı­mı at­tı…”
– Ne yap­mış, ne yap­mış?
İlk adı­mı at­mış!
– Ne adı­mı ya­hu? Hâ­lâ ba­na ka­zık at­tık­la­rı­nı an­la­ma­dın mı be Fa­lih? Ne de­dim ben? “Fe­ner­bah­çe'nin o pro­je­ler için ön­ce biz­den izin al­ma­sı ge­re­kir!” de­me­dim mi?
De­di­niz Baş­ka­nım, val­la­hi bil­la­hi de­di­niz!
– Ee­e o izin­ler alı­na­ma­dı­ğı hal­de bu ha­be­ri ver­mek ne an­la­ma ge­li­yor Fa­lih?
Hak­lı­sı­nız efen­dim. Ma­ale­sef si­ze ka­zık at­mak an­la­mı­na ge­li­yor!
– Pe­ki onun kar­şı­sın­da­ki Ka­sım­pa­şa ha­be­ri­nin man­şe­ti­ni oku­dun mu?
İti­raf ede­yim ki oku­ma­dım efen­dim!
– O hal­de şim­di oku da ku­lak­la­rın duy­sun!
Oku­yo­rum baş­ka­nım: “Ka­sım­pa­şa'nın şam­pi­yon­luk şan­sı azal­dı…”
– Bu­ra­da­ki me­sa­jı an­la­ma­dın mı?
Han­gi me­sa­jı kas­te­di­yor­su­nuz Baş­ka­nım?
– Hay­ret ya­hu!.. Ka­sım­pa­şa de­ni­lin­ce kim ak­la ge­li­yor?
Siz ge­li­yor­su­nuz efen­dim.
– Ma­dem ben ge­li­yo­rum. “Ka­sım­pa­şa'nın şam­pi­yon­luk şan­sı azal­dı!” de­ni­le­rek, be­nim Cum­hur­baş­ka­nı ola­ma­ya­ca­ğı­mın ima edil­di­ği­ni na­sıl an­la­ya­mı­yor­sun. Ben de se­ni akıl­lı bi­ri sa­nır­dım Fa­lih!
Ya­zık­lar ol­sun ba­na! Na­sıl da an­la­ya­ma­dım bu me­sa­jın ve­ril­di­ği­ni! Ne yap­ma­mı is­ter­si­niz?
– Spor ser­vi­sin­de ça­lı­şan­la­rın tü­mü­nü iş­ten çı­kar! Çün­kü on­lar spor ha­be­ri ya­pı­yor gi­bi gö­rü­nüp, Fe­ner­bah­çe lo­bi­si­ne hiz­met edi­yor­lar.
Hak­lı­sı­nız Baş­ka­nım, tüm söy­le­dik­le­ri­ni­zi not al­dım. İş­ten atı­la­cak­lar­la bir­lik­te he­men Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni Sa­li­h'­e ve­re­ce­ğim. Gö­re­cek­si­niz ya­rın pı­rıl pı­rıl bir ga­ze­te çı­ka­cak.
– Pek umut­lu de­ği­lim ama gö­re­ce­ğiz!

* * *

(TE­LE­FON KA­PA­NIR. FA­LİH, HE­MEN GE­NEL YÖ­NET­MEN SA­Lİ­H'­İ ARAR. BAŞ­KA­NIN İS­TEK­LE­Rİ­Nİ VE İŞ­TEN ATI­LA­CAK­LA­RI SÖY­LER. KEN­Dİ­Sİ­NE PI­RIL PI­RIL BİR GA­ZE­TE ÇI­KAR­MA SÖ­ZÜ VER­Dİ­Ğİ­Nİ VE BA­SIL­MIŞ GA­ZE­TE­Yİ MUT­LA­KA GÖR­MEK İS­TE­Dİ­Ğİ­Nİ BE­LİR­TE­REK TE­LE­FO­NU KA­PA­TIR. GE­CE YA­RI­SI­NA DOĞ­RU TEK­RAR SA­Lİ­H'­İ ARAR…)

* * *

– Alo Sa­lih ga­ze­te­nin bas­kı­sı ne­den ge­cik­ti?
Ba­sıl­ma­dı da on­dan!
– Al­lah Al­lah, önem­li bir olay mı var? Ni­çin ba­sıl­ma­dı?
Ga­ze­te­yi ha­zır­la­ya­cak adam kal­ma­dı da on­dan.
Adam­la­rın hep­si­ni kov­duk. Bir bö­lü­mü de işi ken­di­li­ğin­den bı­rak­tı. Sek­re­ter­ler bi­le ay­rıl­dı. Pat­ron­la kah­ve­le­ri­mi­zi ken­di­miz ya­pı­yo­ruz!
– Pe­ki ne ola­cak? Ya­rın ga­ze­te çık­ma­ya­cak mı?
Çı­ka­cak ama sa­de­ce lo­goy­la çı­ka­cak!.. Di­ğer say­fa­lar bem­be­yaz, pı­rıl pı­rıl ola­cak. Ya­ni tam Baş­ka­nın is­te­di­ği gi­bi, ak ga­ze­te ya­yım­la­na­cak!.. Ama pat­ron­la ka­fa­mız bir şe­ye ta­kıl­dı, onu tar­tı­şı­yo­ruz.
– Ne­dir o?
Lo­go­nun al­tın­da­ki “Gü­cü öz­gür­lü­ğün­de…” slo­ga­nı. O kal­sın mı, kal­ma­sın mı, bir tür­lü ka­rar ve­re­me­dik.
– Ne var on­da yav?
Ne ola­cak “gü­ç” var, “öz­gür­lü­k” var! Ya ya­rın te­le­fo­nu açıp da “Kar­de­şim ne­dir o güç, öz­gür­lük gi­bi ke­li­me­ler? Ben­den baş­ka bir gü­cün ol­du­ğu­nu mu söy­le­mek is­ti­yor­su­nuz, öz­gür­lük di­ye­rek bu ül­ke­de öz­gür­lük­le­rin ol­ma­dı­ğı­nı mı ima edi­yor­su­nuz?” de­yip fır­ça­yı ba­sar­sa…
– Hak­lı­sın! Bu sa­at­te ken­di­si­ni uyan­dır­ma­ya­yım da oğ­lu Bi­na­l'­i ara­yıp so­ra­yım. Ba­şı­mı­za ye­ni bir iş al­ma­ya­lım!..

UĞUR DÜN­DA­R'­IN NO­TU: De­ğer­li okur­la­rım, bu ya­zı­da, bir ga­ze­te he­def alın­ma­mış -SÖZ­CÜ ve HALK TV gi­bi bir avuç ba­ğım­sız ga­ze­te ve te­le­viz­yo­nun dı­şın­da ka­lan- tüm bas­kı al­tın­da­ki ya­yın ku­ru­luş­la­rı­nın için­de bu­lun­duk­la­rı ina­nıl­maz ve da­ya­nıl­maz ko­şul­lar, iro­nik bir dil­le an­la­tıl­mış­tır. Bu sü­reç­te sa­de­ce bir ga­ze­te­yi he­def se­çip yük­len­me­nin bü­yük hak­sız­lık ola­ca­ğı­na ve dik­kat­le­ri ba­sın öz­gür­lü­ğü üze­rin­de­ki kor­kunç bas­kı­lar­dan baş­ka bir ya­na kay­dı­ra­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum. Zi­ra bir ga­ze­te ve te­le­viz­yo­nu he­def tah­ta­sı­na oturt­mak, ka­mu­oyun­da san­ki di­ğer­le­rin­de ben­zer du­rum­lar ya­şan­mı­yor­muş gi­bi bir yan­lış al­gı­ya se­bep olur. Oy­sa ik­ti­da­rın ba­sın öz­gür­lü­ğü­nü yok et­me gi­ri­şim­le­ri va­him bo­yut­la­ra ulaş­mış ve çok sa­yı­da ga­ze­te ve te­le­viz­yo­nu bas­kı al­tı­na al­mış bu­lu­nu­yor.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more