Sözcü Plus Giriş
UĞUR DÜNDAR

Şövalye ruhlu semt çocukları…

12 Eylül 2014

Çar­şı'yı mü­eb­bet­le yar­gı­la­yıp, sus­tur­mak is­ti­yor­lar.
Ama bil­mi­yor­lar ki şö­val­ye ruh­lu bu semt ço­cuk­la­rı, hak­sız­lık kar­şı­sın­da as­la sus­maz.
Hiç­bi­ri Haz­re­ti Ali'­nin “Hak­sız­lık kar­şı­sın­da eğil­me­yin. Ak­si tak­dir­de hak­kı­nız­la bir­lik­te şe­re­fi­ni­zi de kay­be­der­si­ni­z” de­yi­şi­ni unut­maz.
Ge­zi'de tek yü­rek olan ve “He­pi­miz Çar­şı'yı­z” di­ye ba­ğı­ran di­ğer ku­lüp­le­rin ta­raf­tar­la­rı da on­la­rı yal­nız bı­rak­maz.

* * * *

İyi­si mi, şö­val­ye ruh­lu semt ço­cuk­la­rı­nı Ge­zi'nin ta­nık­la­rı an­lat­sın, biz de oku­ya­lım:

* * * *

“…Za­ten göz gö­zü gör­mü­yor bir yan­dan da pat pat ses­le­ri yak­la­şı­yor, ge­li­yor­lar. Koş­ma­yı geç­tim, ök­sür­mek­ten ar­tık ne­fes ala­cak ha­lim kal­ma­mış. Aka­ret­le­r'­de­ki Mig­ro­s'­un ora­da bir yer­de çök­tük kal­dık ga­zın or­ta­sı­na, ar­tık ne ola­cak­sa ol­sun di­ye!.. Ar­ka­da­şım ba­na sa­rıl­mış ağ­lı­yor, ben de ar­tık bu­ra­ya ka­dar­mış di­ye dü­şü­nür­ken, o ga­zın du­ma­nın ara­sın­dan üç ta­ne Be­şik­taş for­ma­lı ço­cuk çık­tı… O kar­ga­şa­da bi­zi na­sıl al­dı­lar, ora­dan na­sıl çı­ka­rıp ta­aa Yıl­dı­z'­a gö­tür­dü­ler, hâ­lâ bil­mi­yo­rum, ama o for­ma­yı gö­rün­ce ya­şa­dı­ğım his­si ha­ya­tım bo­yun­ca unut­ma­ya­ca­ğım…”
Tüy­le­ri­niz di­ken di­ken ol­du ve içi­niz­den “B­ra­vo bu ço­cuk­la­ra­” de­di­niz, de­ğil mi?
Çün­kü bu sa­tır­la­rı ilk kez okur­ken ay­nı­sı ben­de de ol­du, hat­ta ağ­la­ma­mak için ken­di­mi zor tut­tum.

* * * *

Şim­di de Çar­şı'dan Yu­nus Em­re'nin an­lat­tık­la­rı­na ku­lak ve­ri­yo­ruz:
“Kor­ku­suz­lar çık­tı so­ka­ğa, genç­lik kork­maz, in­san­lar yaş­lan­dık­ça da­ha çok kor­kar. So­kak­ta­ki­ler genç ol­du­ğu için plan­lar da­ha kı­sa­dır, da­ha dar­dır. Kı­sa plan ya­pan in­san­lar da bi­raz teh­li­ke­li­dir. İş­te o yüz­den de teh­li­ke oluş­tu. Ama bir yer­de kon­trol al­tı­na alın­dı. Bu­nun için de bu olay­lar da­ha faz­la kim­se­yi üz­me­sin di­ye uğ­ra­şan da Çar­şı'y­dı.”
De­mek ki Çar­şı kış­kırt­ma­mış, tam ter­si­ne, kim­se üzül­me­sin di­ye olay­la­rı ya­tış­tır­mak da Çar­şı'ya düş­müş…

* * * *

Sı­ra­da bir baş­ka ta­nık, Ci­han As­lan var:
“Bu­gün Be­şik­ta­ş'­ta sağ­lık oku­yan genç­ler sırt­la­rın­da çan­ta ile ilk yar­dı­ma koş­tu.
“As­tı­mı olan­lar var mı­” di­ye ba­ğı­ran­lar var­dı.
Bu­gün Be­şik­ta­ş'­ta es­naf ka­pı­la­rı­nı hal­ka aç­tı, çay ik­ram et­ti.
Bu­gün Be­şik­ta­ş'­ta ai­le­si­ne ula­şa­ma­ya­na te­le­fo­nu­nu uzat­tı her­kes.
Bu­gün Be­şik­taş Çar­şı'dan, Ab­ba­sa­ğa'ya, Aka­ret­le­r'­den Or­ta­kö­y'­e, Bar­ba­ro­s'­tan Yıl­dı­z'­a, her yer­de di­ren­di…”
So­ru­yo­rum.
Bir sem­tin es­na­fıy­la, sa­ki­niy­le, er­ke­ğiy­le ka­dı­nıy­la, yaş­lı­sı ve gen­ciy­le da­ya­nış­ma­sı ve semt­le­ri­ni sev­me­le­ri suç mu?

* * * *

Ba­kın, An­ka­ra­lı Ay­han ne­ler an­la­tı­yor:
“Şöy­le söy­le­ye­yim sa­na; Bu bi­zim an­tren­ma­nı­mız, biz an­tren­man­lı­yız. Halk bil­mi­yor, po­lis­le kar­şı kar­şı­ya ge­lin­ce, ne ya­pa­ca­ğı­nı bil­mi­yor. Biz yi­ne an­tren­man­lı­yız, maç­lar­da ol­sun, 1 Ma­yı­s'­ta ol­sun bun­lar sa­ye­sin­de an­tren­man­lı­yız.
Ge­zi ey­lem­le­rin­de de biz­den sa­tır­la sal­dı­ran, dö­ner bı­ça­ğıy­la sal­dı­ran ol­ma­dı.
Biz sa­de­ce po­li­sin, ga­zın, ne­yin ne­re­ye et­ki ede­ce­ği­ni bil­di­ği­miz­den in­san­la­rın bi­ber ga­zın­dan na­sıl ko­ru­na­ca­ğı­nı gös­ter­dik. Biz bi­ber ga­zın­dan ko­run­ma­yı nor­mal va­tan­daş­tan da­ha faz­la bi­li­yo­ruz. Çar­şı'nın yap­tı­ğı da bu­dur iş­te, faz­la ile­ri­ye git­me­den ge­ri plan­da kal­dık.”
Yi­ne so­ru­yo­rum:
De­li­ci, ke­si­ci alet kul­lan­ma­mak, sa­de­ce bi­ber ga­zın­dan ko­run­mak ve bu­nun yön­te­mi­ni ga­za ma­ruz ka­lan yurt­taş­la­ra an­lat­mak suç mu?

* * * *

Bu­rak Ku­ru'nun söy­le­dik­le­ri­ne ba­kar mı­sı­nız?
“Çar­şı'yı bu den­li sı­ra­dı­şı ya­pan şey, po­lis şid­de­ti­ne ma­ruz kal­dı­ğı an­da ‘Bi­ber ga­zı ole­y' te­za­hü­ra­tı­nı ya­pı­yor olu­şu ben­ce.
So­ra­rım si­ze… Ge­ce­nin bir vak­ti po­lis şid­de­ti­ne sa­at­ler­ce di­ren­miş­si­niz ve bi­ber ga­zı bu­lu­tun­dan göz gö­zü gör­mü­yor. O or­tam­da kal­kıp ‘bi­ber ga­zı ole­y' di­ye ba­ğır­mak na­sıl bir mey­dan oku­ma­dır?”
Ee­e ne var bun­da? “Bi­ber ga­zı ole­y” di­ye ba­ğır­mak mü­eb­bet­lik suç mu?

* * * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
Ağ­la­mak gü­zel­dir.
Çar­şı ef­sa­ne­si­ni bi­raz da­ha ya­kın­dan ta­nı­mak ve ağ­la­mak is­ter­se­niz “Çar­şı Ge­li­yo­oor- Şö­val­ye Ruh­lu Semt Ço­cuk­la­rı­” ki­ta­bı­nı mut­la­ka oku­ma­nı­zı öne­ri­rim.
Oku­duk­tan son­ra “Ben de Çar­şı­lı­yı­m” di­ye­ce­ği­ni­ze bah­se gi­re­rim.