Yahudi ağacı olan zeytinlerin tümü kesilmelidir!..

So­ner Yal­çı­n'­ın ya­zı­la­rı­na bir kat­kı­da da ben bu­lu­na­yım:
Mer­hum Ece­vi­t'­in AB­D'­nin kar­şı çık­ma­sı­na rağ­men Kıb­rıs Ba­rış Ha­re­ka­tı'nı yap­ma­sın­dan son­ra ül­ke­de mar­ga­rin ve tüp­gaz sı­kın­tı­sı baş­lı­yor. Kı­sa sü­re­de her ta­raf­ta uzun kuy­ruk­lar olu­şu­yor. Ee­e biz­de bir ma­lı bul­mak zor­la­şır­sa ne olur?
Ka­ra­bor­sa olur!
Ni­te­kim çok geç­me­den mar­ga­rin ka­ra­bor­sa­ya dü­şü­yor!

* * * *

O yıl­lar­da tek ka­nal­dan te­le­viz­yon ya­yı­nı ya­pan TRT'­de ça­lı­şı­yo­rum.
Gü­nün bi­rin­de İs­tan­bul Ma­li Po­li­si mar­ga­rin ka­ra­bor­sa­cı­la­rı­na bas­kın dü­zen­le­ye­ce­ği­ni bil­di­rin­ce, TRT'­den ben ve ka­me­ra­man ar­ka­da­şım ope­ras­yo­nu iz­le­mek­le gö­rev­len­di­ri­li­yo­ruz.
Ön­ce ka­ra­bor­sa­cı­nın de­po­su ba­sı­lı­yor, ta­van­la­ra ka­dar yük­se­len ton­lar­ca mar­ga­rin ko­li­le­ri­ne el ko­nu­lu­yor.
Biz de gö­rün­tü­lü­yo­ruz.
Ekip­ler da­ha son­ra ka­ra­bor­sa­cı­nın hem ev hem de de­po ola­rak kul­lan­dı­ğı ye­re yö­ne­li­yor.
Ama o da ne?
Ev­de mar­ga­rin ye­ri­ne, ağ­zı­na ka­dar zey­tin­ya­ğı do­lu çok sa­yı­da ka­va­noz yok mu?
Da­ya­na­ma­yıp “Zey­tin­ya­ğı­nı da ka­ra­bor­sa için mi stok­lu­yor­su­nuz?” di­ye so­ru­yo­rum.
Adam gü­lü­yor.
“Ha­yır!” di­yor. “Bi­zim eve mar­ga­rin gir­mez. Don­muş yağ kan­se­ro­jen ol­du­ğu için sa­de­ce zey­tin­ya­ğı tü­ke­ti­riz. Pi­la­vı bi­le zey­tin­ya­ğı ile pi­şi­ri­riz!..”
Ken­di­si ye­mi­yor, ai­le­si­ne de ye­dir­mi­yor ama hal­ka ye­di­ri­yor. Hem de ka­ra­bor­sa­sı­nı ya­pa­rak fa­hiş fi­yat­la!..

* * * *

Şim­di­ler­de ka­ra­bor­sa yok ama o zih­ni­yet, baş­ka bir kı­lık­ta ara­mız­da do­laş­ma­ya de­vam edi­yor.
Ör­ne­ğin sos­yal med­ya­da do­la­şan, akıl­la­ra dur­gun­luk ve­ri­ci şu me­sa­ja ba­kar mı­sı­nız?
“Kı­ya­me­te ya­kın Müs­lü­man­lar­la Ya­hu­di­ler ara­sın­da bir sa­vaş çı­ka­cak. Müs­lü­man­lar bu sa­vaş­ta ga­lip ge­le­cek­ler. Öy­le ki Ya­hu­di­ler ağaç­la­rın ve taş­la­rın ar­ka­sı­na sak­la­na­cak, ağaç­lar ve taş­lar da ‘Ey Müs­lü­man, şu ar­kam­da­ki Ya­hu­di'dir. He­men gel de onu öl­dü­r' di­ye ha­ber ve­re­cek­ler­dir. Fa­kat sa­de­ce zey­tin ağa­cı ha­ber ver­me­ye­cek­tir. Çün­kü o bir Ya­hu­di ağa­cı­dır. Bu­gün İs­ra­il bü­tün ül­ke­ler­de zey­tin ağa­cı dik­me­yi teş­vik et­mek­te­dir. Zi­ra bu ağaç­la­rın Ya­hu­di­le­ri ko­ru­ya­ca­ğı­nı bi­lir­ler.

* * * *

Dün İs­ra­il, zey­tin ağaç­la­rı­nın ke­sil­me­si­ni en­gel­le­mek ama­cıy­la So­ma'da­ki ter­mik san­tra­lin ya­pı­mı­nı dur­dur­ma­ya ça­lış­tı ve Da­nış­tay ve­si­le­siy­le bu­nu ba­şar­dı. Fa­kat hü­kü­me­ti­miz Da­nış­ta­y'­ın bu ka­ra­rı­na rağ­men ke­si­mi de­vam et­ti­re­rek İs­ra­il'­in bü­tün plan­la­rı­nı su­ya dü­şür­dü. Tür­ki­ye'de­ki zey­tin ağaç­la­rı­nın ta­ma­mı­nın üç yıl için­de ke­sil­me­si plan­la­nı­yor, bu sa­ye­de İs­ra­il'­e bü­yük bir dar­be vu­ru­la­cak. Fa­kat sa­de­ce ağaç­la­rı kes­mek yet­mi­yor. Mil­le­ti­miz de üze­ri­ne dü­şe­ni ya­pıp, bu sa­at­ten son­ra zey­tin tü­ket­me­me­li, bu oyu­na alet ol­ma­ma­lı­dır. Oyu­na gel­me ey Ev­lad-ı Os­man­lı!..”

* * * *

De­mek ki ney­miş?
Zey­tin ağaç­la­rı­nın tü­mü ke­sil­me­li, zey­tin ve zey­tin­ya­ğı tü­ke­til­me­me­liy­miş!

* * * *

Al­la­h'­ım sen bi­zim ak­lı­mı­zı ko­ru!
Şim­di Ro­di­n'­in ün­lü “Dü­şü­nen Ada­m” hey­ke­li­nin bir kop­ya­sı­nın ne­den Ba­kır­köy Ruh ve Si­nir Has­ta­lık­la­rı Has­ta­ne­si bah­çe­si­ne ko­nul­du­ğu da­ha iyi an­la­şıl­mı­yor mu?..

Loading...