Yumuşak konuş ama elinde büyükçe bir sopa bulundur

Ta­ri­hi ha­re­kat için ken­di­le­ri­ne “Gel­dik­le­ri gi­bi gi­der­le­r” di­yen Bü­yük Ön­der Ata­tür­k'­ün ulu­su­na ar­ma­ğan et­ti­ği Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı'nı seç­ti­ler.
Zırh­lı araç­la­rı, ağır si­lah­la­rı ve omuz­la­rın­da Ame­ri­kan Bay­ra­ğı bu­lu­nan üni­for­ma­la­rıy­la ade­ta iş­gal or­du­la­rı gi­bi, kon­voy­lar ha­lin­de ülkemize girdiler.
On­la­rı söz­de bay­rak­la­rı ve al­kış­lar­la kar­şı­la­yan­lar, da­ğa ta­şa “29 Ekim, Peş­mer­ge­nin Tür­ki­ye Top­rak­la­rın­dan Ge­çiş Bay­ra­mı­” di­ye yaz­dı­lar.
Te­rö­rist­ler ka­mu bi­na­la­rı­nı, güm­rük ka­pı­la­rı­nı taş­la­dı­lar, mo­lo­tof­lar at­tı­lar, ya­kıp yık­tı­lar, yet­me­di Ast­su­bay Üst­ça­vuş Nej­det Ay­doğ­du'nun ar­ka­sın­dan kah­pe­ce yak­la­şıp, gen­ce­cik as­ke­ri­mi­zi şe­hit et­ti­ler.
O ne­den­le so­ru­yo­ruz.
Peş­mer­ge­nin 29 Ekim'­de, ya­ni ba­ğım­sız­lı­ğı­mı­zın sim­ge­si Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı'n­da­ki ge­çiş re­za­le­ti­ne kim­ler, na­sıl izin ver­di­ler?

* * * *

So­ru­ya ce­vap arar­ken, yak­la­şık 2 yıl ön­ce bu kö­şe­de yaz­dı­ğım şu sa­tır­la­rı oku­ya­lım:
Tür­ki­ye'ye Ame­ri­ka'dan önem­li ko­nuk­lar ge­li­yor. Ko­nuk­la­rın, ka­pa­lı ka­pı­la­rın ar­dın­da­ki gö­rüş­me­ler son­ra­sın­da net bir açık­la­ma yap­ma­dan git­me­le­ri dik­kat çe­ki­yor! Ön­ce CI­A Baş­ka­nı Da­vid Pet­ra­us gel­di. CI­A Baş­ka­nı, da­ha ön­ce lis­te­si­ni gön­der­di­ği tüm Türk yet­ki­li­ler­le gö­rüş­tü.
Sı­ra­da iki önem­li isim da­ha var: ABD Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Mar­tin Demp­sey ile Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı'nın iki nu­ma­ra­lı is­mi Bill Burns.

* * * *

… Gö­rü­nen o ki, Ame­ri­ka­lı yet­ki­li­ler, özel­lik­le Su­ri­ye için ge­li­yor.
Bu ger­çek, akıl­la­ra Baş­kan Ba­rack Oba­ma'nın, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'la gö­rü­şür­ken çek­tir­di­ği beyz­bol so­pa­lı fo­toğ­ra­fı ge­ti­ri­yor.
Bi­li­yor­su­nuz bu fo­toğ­raf du­rup du­rur­ken çe­ki­lip ser­vis edil­me­di.
O fo­toğ­raf­la çok an­lam­lı bir me­saj ve­ril­di.
So­pa­nın öy­kü­sü uzun yıl­lar ön­ce­si­ne, ta Baş­kan Theo­dor Ro­os­vel­t'­e (1858-1919) ka­dar gi­di­yor.
Ro­os­vel­t'­in ABD si­ya­si ta­ri­hi açı­sın­dan en önem­li özel­li­ği, ül­ke­si­nin dış po­li­ti­ka­sın­da ra­di­kal de­ği­şim ya­p­ma­sı­dır. Baş­kan Ro­os­velt o ta­ri­he ka­dar (1901) “ka­rış­mam-ka­rış­ma­sın­la­r” il­ke­siy­le sür­dü­rü­len Ame­ri­kan dış po­li­ti­ka­sı­nı, “ka­rı­şı­rım-ka­rış­tır­ma­m” an­la­yı­şıy­la de­ğiş­tir­miş­tir.
Bu de­ği­şi­mi özet­ler­ken de “Yu­mu­şak ko­nuş, ama elin­de bü­yükçe bir so­pa bu­lun­dur! Böy­le­ce da­ha uza­ğa gi­der­sin!” de­miş­tir.
O ta­rih­ten son­ra Ame­ri­ka hep yu­mu­şak ko­nuş­tu, hep öz­gür­lük­ler­den söz et­ti, ama elin­de­ki so­pa­yı, hiç­bir za­man bı­rak­ma­dı. Böy­le­ce çok uzak­la­ra, Ok­ya­nus öte­sin­de­ki coğ­raf­ya­la­ra ka­dar git­ti.
Git­mek­le kal­ma­dı, ener­ji zen­gi­ni bu coğ­raf­ya­da is­te­me­di­ği yö­ne­tim­le­ri de­vir­di, is­te­dik­le­ri­ni ge­tir­di.
Şim­di önem­li Ame­ri­ka­lı­lar, Su­ri­ye için ge­li­yor.
On­lar gel­me­den ön­ce Baş­kan Oba­ma, beyz­bol so­pa­lı fo­toğ­raf çek­ti­ri­yor.
Böy­le­ce Ro­os­vel­t'­in “Yu­mu­şak ko­nuş, ama elin­de bü­yük­çe bir so­pa bu­lun­dur!” de­yi­şi­ne uy­gun me­saj ve­ri­yor!
Bü­yük so­pa çok şey söy­lü­yor!..

* * * *

Şim­di gü­nü­mü­ze dö­ne­lim…
Baş­kan Oba­ma bir te­le­fon et­ti ve peş­mer­ge top­rak­la­rı­mız­dan ge­çi­ver­di.
Böy­le­ce akıl­la­ra yi­ne “bü­yük so­pa­”lı fo­toğ­raf gel­di!..