Zehirli ayakkabıları vatandaşa kimler giydirdi?

Güm­rük Ba­ka­nı Nu­ret­tin Ca­nik­li, Çi­n'­den ge­ti­ri­len ze­hir­li mad­dey­le bo­yan­mış 33 bin çift ayak­ka­bı­nın, im­ha edil­me­si ge­re­kir­ken pi­ya­sa­ya sü­rül­dü­ğü­nü iti­raf et­ti.
Ba­kan Ca­nik­li ay­rı­ca şu bil­gi­le­ri de ka­mu­oyu ile pay­laş­tı:
“Ze­hir­li ayak­ka­bı­lar bi­zim ka­yıt­la­rı­mı­za gö­re im­ha edil­miş gö­rü­nü­yor. Ama im­ha edil­me­den, o ayak­ka­bı­la­rın ku­tu­su­na fark­lı ayak­ka­bı­lar ko­nu­yor, tıp­kı kır­mı­zı et­te­ki gi­bi…”
An­cak Ba­kan, ka­yıt­lar­da im­ha edil­miş gö­rü­nen ayak­ka­bı­la­rın na­sıl olup da pi­ya­sa­ya sü­rül­dü­ğü­nü ise açık­la­ma­dı!
O hal­de ben açık­la­ya­yım:

* * * *

Güm­rük­le­re ge­len bir ürü­nün sağ­lı­ğa za­rar­lı ol­du­ğu an­la­şıl­dı­ğın­da im­ha ka­ra­rı alı­nı­yor. Bu iş­lem la­bo­ra­tu­var ra­por­la­rıy­la ger­çek­le­şe­bil­di­ği gi­bi, mal sa­hi­bi­nin ta­le­biy­le de
ya­pı­la­bi­li­yor.
Sü­re­cin aşa­ma­la­rı­na ge­lin­ce…
– İm­ha­sı ge­re­ken eş­ya için “İm­ha Ka­ra­rı­” bel­ge­si dü­zen­le­ni­yor. Bu bel­ge im­ha ko­mis­yo­nun­ca in­ce­le­ne­rek onay­la­nı­yor.
– İm­ha ko­mis­yon­la­rı, Baş­mü­dü­rün yet­ki­len­dir­di­ği, güm­rük mü­dü­rü ve­ya yar­dım­cı­sı ve­ya şe­fin baş­kan­lı­ğın­da, mu­aye­ne me­mu­ru, am­bar me­mu­ru, iş­let­me­ci ku­ru­luş gö­rev­li­si ile var­sa güm­rük kim­ya­ger­le­rin­den oluş­tu­ru­lu­yor.
– “İm­ha Ka­ra­rı­” bel­ge­si; iş­let­me­ci, yet­ki­len­di­ril­miş güm­rük mü­şa­vi­ri ve mu­aye­ne me­mu­ru ta­ra­fın­dan onay­la­dık­tan son­ra, kim­ya­ge­rin im­za­sı­na su­nu­lu­yor. Kim­ya­ge­rin “e­ve­t” de­me­si­nin ar­dın­dan son ona­yı ko­mis­yon baş­ka­nı ve­ri­yor.
– İm­ha iş­le­mi ko­mis­yon baş­ka­nı­nın ne­za­re­tin­de ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. Eş­ya­nın bu­lun­du­ğu yer­de­ki du­ru­mu, nak­li­ye ara­cı­na yük­len­me­si, im­ha ma­hal­li­ne bo­şal­tıl­ma­sı ve im­ha aşa­ma­la­rı­nın vi­de­o çe­kim­le­ri ya­pı­lı­yor. İm­ha­dan son­ra, tu­ta­nak dü­zen­le­ni­yor.
– İm­ha tu­ta­nak­la­rı ve vi­de­o çe­ki­mi ya­pı­lan CD, ka­set vb. im­ha­yı ger­çek­leş­ti­ren ida­re­ler­ce 5 yıl sü­re ile mu­ha­fa­za edi­li­yor.

* * * *

Gör­dü­ğü­nüz gi­bi, im­ha sü­re­ci bir­çok yet­ki­li­nin im­za­sı­nı ta­şı­yan, ko­mis­yon baş­ka­nı­nın ne­za­re­tin­de ger­çek­le­şen, ay­rı­ca vi­de­oya kay­de­di­len bir sü­reç.
Di­ye­lim ki it­hal edi­len ze­hir­li ayak­ka­bı­la­rın ye­ri­ne pi­ya­sa­dan top­la­nan es­ki ayak­ka­bı­lar ko­nul­du ve on­lar İz­mi­t'­te­ki İzay­daş Atık Te­sis­le­ri'n­de im­ha edil­di.
Pe­ki ama güm­rük­ler yol ge­çen ha­nı mı?
TI­R'­lar do­lu­su es­ki ayak­ka­bı güm­rük de­po­la­rı­na ge­ti­ri­le­cek, ora­da ze­hir­li ayak­ka­bı­lar çı­ka­rı­la­rak yer­le­ri­ne on­lar ko­nu­la­cak ve bun­la­rı kim­se­cik­ler fark et­me­ye­cek.
İm­ha­ya ne­za­ret eden ko­mis­yon baş­ka­nı da uyu­yup gör­me­ye­cek!
Bu hi­ka­ye­ye ço­cuk­lar bi­le gü­ler!
Ama bu­ra­sı Tür­ki­ye… Bu­ra­sı ina­nıl­maz olay­la­rın nor­mal­miş gi­bi ya­şan­dı­ğı ül­ke!..
Di­ye­lim ki ol­du?
İm­ha sü­re­ci­nin her aşa­ma­sı ni­çin vi­de­oya kay­de­di­li­yor?
Ba­ka­nın söy­le­di­ği hi­le, ka­me­ra ka­yıt­la­rın­da gö­rül­mez mi?
Apa­çık gö­rü­lür ve iş­lem dur­du­ru­lur.
Ama dur­du­rul­ma­mış!
İd­di­aya gö­re, rüş­vet kar­şı­lı­ğın­da es­ki ayak­ka­bı­lar fa­lan de­ğil, boş ku­tu­lar im­ha edil­miş!
Bel­ki gös­ter­me­lik ola­rak bir­kaç çift es­ki ayak­ka­bı ku­tu­la­rın içi­ne ko­nul­muş ola­bi­lir.

* * * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
Ül­ke­miz­de bü­rok­ra­si, tıp­kı gü­ne­şin ha­re­ke­ti­ne gö­re dö­nen ay­çi­çek­le­ri gi­bi, hep te­pe­ye ba­kar.
Te­pe yol­suz­luk ya­par, rüş­vet alır­sa, bü­rok­ra­si de al­ma­ya baş­lar! (Sö­züm Ba­kan Ca­nik­li'ye de­ğil)
17-25 Ara­lı­k'­ta­ki bü­yük yol­suz­luk ve rüş­vet id­di­ala­rı­nın -şim­di­lik- ört­bas edil­me­si­nin, bü­rok­ra­si­de­ki rüş­vet çar­kı­nı hız­lan­dır­dı­ğı anlaşılıyor.
Bu du­rum­da yu­ka­rı­da­ki­le­rin yap­tık­la­rı­nın yan­la­rı­na kâr kal­dı­ğı­nı gö­ren aşa­ğı­da­ki­ler, va­tan­da­şa ze­hir­li ayak­ka­bı da giy­di­rir, ze­hir­li gı­da da ye­di­rir.
Ni­te­kim giy­di­ri­yor da, ye­di­ri­yor da!..

Loading...