Sözcü Plus Giriş
VAHE KILIÇARSLAN

Artı 1’de “Backstage”

28 Eylül 2014

Sev­gi­li oku­yu­cu­la­rım, ya­zı­ma “Re­ak­si­yo­n” di­zi­si ile baş­la­mak is­ti­yo­rum. Geç­ti­ği­miz pa­zar­te­si ya­yın­la­nan 2'n­ci bö­lüm­de ha­re­ket­li bir se­nar­yo rit­mi ile At­v'­de ya­yın­la­nan Ka­ra­da­yı ile bir­lik­te zir­ve­ye or­tak ol­du. Ka­ra­da­yı, her ge­çen gün rey­ting kay­bı ya­şar­ken bu di­zi­ye ade­ta na­zi­re eder­ce­si­ne “Re­ak­si­yo­n” müt­hiş bir per­for­mans­la iv­me ka­za­nı­yor. Ya­rın ak­şam bu ya­rış­tan Re­ak­si­yon bi­rin­ci çı­ka­cak­tır. Özel­lik­le Er­dal Be­şik­ci­oğ­lu'nun ba­yan hay­ran kit­le­si bir hay­li faz­la di­ye­bi­li­riz. Bu­nun ya­nı­sı­ra yıl­dı­zı bir­kaç yıl­dır par­la­yan İb­ra­him Çe­lik­ko­l'­un oyun­cu­luk per­for­man­sı ve di­zi se­nar­yo­su­nun he­ye­can­lı sey­ri Re­ak­si­yo­n'­u iz­let­ti­ren de­tay­lar­dan. Ma­jör di­zi­le­rin en önem­li ol­gu­la­rın­dan bi­ri, ko­nuş­la­na­ca­ğı gün­dür. Pa­zar­te­si gü­nü Re­ak­si­yon için yer­leş­ke­nin tam ol­du­ğu, ay­rı­ca slot­la­rın bol rey­ting­li geç­ti­ği, pe­ri­yo­dun faz­la­ca ol­du­ğu gün­dür. Star, bu se­zo­na ye­ni pro­je­le­ri ile sü­per baş­lar­ken Acun Ilı­ca­lı ise sa­hi­bi ol­du­ğu ka­na­lı TV8'i, is­te­di­ği rey­ting mer­ke­zi­ne ta­şı­ya­ma­ma­nın sı­kın­tı­sı­nı ya­şı­yor. Çok yük­sek üc­ret­ler öde­ye­rek, iyi pro­je­le­ri ha­ya­ta ge­çir­ten Acun, şu an is­te­di­ği­ni bu­la­ma­dı. Ama bi­r za­man son­ra TV8'in to­par­la­ya­ca­ğı ka­na­atin­de­yim.

*************

Ya­rın ak­şam sa­at 23.20'de ek­ran­la­rın çok se­vi­len is­mi Me­sut Yar, “1 Mil­yon Can­lı Pa­ra­” ile Ka­nal D ek­ra­nın­da ola­cak. Ge­çen se­zon rey­ting re­kor­la­rı kı­ran 1 Mil­yon Can­lı Pa­ra, yo­lu­na de­vam edi­yor. İn­san­la­rı çok mut­lu eden prog­ra­mın, da­ğıt­tı­ğı ik­ra­mi­ye­ler de bir hay­li faz­la. Ha­zır mut­lu­luk­tan bah­se­der­ken ken­di­mi de unut­ma­ya­yım. Evet ben de Star TV'­de­yim. 15 yıl­dır yap­tı­ğım de­ko­ras­yon prog­ra­mı­nı 26 Ekim Pa­zar gü­nün­den iti­ba­ren öğ­le ku­şa­ğın­da, ül­ke­mi­zin en çok iz­le­ni­len ka­nal­la­rın­dan bi­ri olan Star TV'­de ya­pa­ca­ğım. 15 yıl­da 1150 ai­le­nin evi­ni üc­ret­siz ye­ni­le­dik. İn­şal­lah bun­dan son­ra da bir o ka­dar da­ha ça­lış­ma ya­pıp in­san­la­rı mut­lu et­me­ye de­vam ede­ce­ğiz. De­ğer­li oku­yu­cu­la­rım, öm­rü­mün cid­di bir bö­lü­mü­nü bu prog­ra­ma ver­dim di­ye­bi­li­rim. Di­ye­cek­si­niz ‘yi­ne ül­ke ge­ne­lin­de mi ev­ler ye­ni­le­ne­ce­k', ay­nen öy­le. İlk ön­ce şeh­rin ta­ri­hi kül­tü­rel özel­lik­le­ri ve yö­re­sel lez­zet­le­ri ta­nı­tı­la­cak, son­ra da o il­de bir ai­le­nin evi ye­ni­le­ne­cek.

**********

Ahu Şen­tür­k'­ün yö­net­men­li­ği­ni, Şey­da Şe­n'­in su­nu­cu­lu­ğu­nu yap­tı­ğı “Back­sta­ge­” TV prog­ra­mı, Ar­tı 1 TV'­de ya­yı­na baş­lı­yor. Me­kan Pro ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan prog­ram­da iki­li, set set do­la­şıp ka­me­ra ar­ka­sın­da ya­şa­nan­la­rı iz­le­yi­ci ile pay­la­şa­cak. Se­ve­rek iz­le­di­ği­miz di­zi­ler­den si­ne­ma film­le­ri­ne, rek­lam­lar­dan klip­le­re ka­dar bi­lin­me­yen­ler, eğ­len­ce­li rö­por­taj­lar, ko­mik ha­ta­lar ile ol­duk­ça ne­şe­li bir içe­ri­ğe sa­hip prog­ram pa­zar gün­le­ri iz­le­yi­ci­si ile bu­lu­şa­cak. Do­na­nım­lı ga­ze­te­ci Ahu Şen­türk, ay­nı za­man­da ka­me­ra­sıy­la gö­rün­tü ala­cak. Gü­zel­li­ği ile dik­kat­le­ri üs­tün­de top­la­yan Ahu Şen­türk ül­ke­miz­de ilk kez TV ka­me­ra­sıy­la pro­fes­yo­nel kay­da gi­rip çe­kim­ler ala­cak. Ke­yif­li bir prog­ram ola­cak­tır. Biz de “Back­sta­ge­”e ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz. Ar­tı 1 TV, bu yıl elin­den gel­di­ğin­ce iyi iş­ler­de ol­mak is­ti­yor di­ye­bi­li­riz. Se­zon baş­la­dı ve ka­nal­lar zor­lu bir sı­nav ve­ri­yor­lar. Re­ka­be­tin çok yo­ğun ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz. Di­zi­ler, prog­ram­lar ve bir­çok ye­ni fark­lı pro­je­ler ha­ya­ta ge­çer­ken biz de hep ay­nı vur­gu­la­rı dik­kat­le siz­le­re ak­ta­rı­yo­ruz. Hü­ma­nizm in­si­ya­ti­fi kal­bi­mi­zin en ön saf­ha­sın­da ol­sun. Ço­cuk­la­rı­mı­za, genç­le­ri­mi­ze ör­nek pro­je­ler su­na­lım, kö­tü ve ba­sit şey­le­re prim ver­me­ye­lim di­yo­ruz. Sev­gi ile ka­lın…

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more