Sözcü Plus Giriş
VAHE KILIÇARSLAN

Keşke Metin’im de burada olsaydı

2 Kasım 2014

Sev­gi­li oku­yu­cu­la­rım. Ya­zı­ma Ka­nal D ek­ra­nın­da ge­çen se­zon sü­per rey­ting­ler ala­rak sa­lı ak­şa­mın­da bi­rin­ci çı­kan “Kü­çük Ağa­” di­zi­si ile baş­la­mak is­ti­yo­rum. Kü­çük Ağa'da se­nar­yo tek­dü­ze olun­ca bu yıl bir hay­li rey­ting kay­be­dip zir­ve­yi ye­ni baş­la­yan di­zi “Ka­de­ri­min Ya­zıl­dı­ğı Gü­n”­e bı­rak­tı. Bi­rin­ci­li­ği kay­bet­me ne­den­le­ri­nin ba­şın­da di­zi­yi ço­cuk­la­rın dı­şın­da ha­nım­lar da çok faz­la iz­li­yor­du. Çün­kü sa­lı ak­şam­la­rı ka­nal­lar­da ha­nım­la­rın bek­le­di­ği ma­jör di­zi yok­tu. Ne za­man ki ha­nım­la­rın çok sev­di­ği isim Öz­can De­ni­z'­in di­zi­si baş­la­dı he­men aka­bin­de rey­ting lis­te­si­nin bi­rin­ci­si de de­ğiş­ti. Star TV ek­ra­nın­da Öz­can De­ni­z'­in baş­ro­lün­de ol­du­ğu “Ka­de­ri­min Ya­zıl­dı­ğı Gü­n” çok iyi baş­la­ya­rak “Kü­çuk Ağa­”yı ge­ri­de bı­rak­tı ve sa­lı ak­şa­mı­nın zir­ve­si­ne otur­du. Mer­hum Meh­met Ali Bi­ran­d'­ın önem­li ta­le­be­le­rin­den Cü­neyt Öz­de­mir, pa­zar­te­si ak­şa­mın­dan iti­ba­ren Ka­nal D Ana Ha­ber kol­tu­ğun­da gö­rev ya­pa­cak. CNNTürk ek­ra­nın­da uzun yıl­lar yüz­ler­ce prog­ra­ma im­za at­mış Cü­neyt Öz­de­mir, her­ke­sin bek­le­di­ği bü­yük iv­me­yi ger­çek­leş­ti­re­bi­le­cek mi? Ben işi­nin çok zor ol­du­ğu ka­nı­sın­da­yım. Çün­kü ha­be­ri ge­nel ola­rak da­ha faz­la iz­le­yen kit­le D gru­bu ve ar­tı 45 er­kek (+45 Ma­les) ta­bir et­ti­ği­miz iz­le­yi­ci­dir. Cü­ney­t'­in kul­va­rı ise tam ter­si yap­tı­ğı prog­ram­lar­la (AB) ka­te­go­ri­si­ne hi­tap edi­yor.

 
CNNTür­k'­te yap­tı­ğı prog­ram­lar yo­ru­ma hi­ta­ben araş­tır­ma­cı ni­te­lik­tey­di. Şim­di ise ha­be­rin saa­tin­de tem­po ve ha­ber tu­ru­nun di­na­mik­li­ği öne çı­kan et­ken­ler ola­cak­tır. Ay­rı­ca ha­be­rin önün­de­ki se­pa­ra­tor ya­ni ta­şı­yı­cı ya­yın ha­be­rin ba­şa­rı­sın­da bü­yük fak­tör­dür. Yıl­lar­ca Ka­nal D Ha­be­r'­in önü­ne Ko­ca Ka­fa­lar ko­nu­la­rak bü­yük bir stra­te­ji ha­ta­sı ger­çek­leş­tir­di­ler. Bir dö­nem­ki boş­luk­la (5-11) yaş gru­bu­nun çok yo­ğun ol­du­ğu o slo­ta Ko­ca Ka­fa­lar ko­nu­la­rak Ka­nal D Ana Ha­be­r'­e iyi bir se­pa­ra­tor ya­pıl­mış­tı. Son­ra­sın­da ha­ber ön­le­ri ini­si­ya­ti­fi yük­sek, bol rey­ting­li iş­le­re dö­nün­ce Ko­ca Ka­fa­lar ta­şı­yı­cı­lık ko­nu­sun­da ye­ter­siz kal­dı. Ha­zır ha­ber­den bah­set­miş­ken rey­ting kar­ne­sin­den çı­kan isim rey­ting re­kor­la­rı kı­ran Naz­lı Çe­lik olu­yor. Naz­lı Çe­li­k'­in sun­du­ğu ve ay­nı za­man­da ha­ber mer­ke­zi­nin Ge­nel Ya­yın Yö­net­men­li­ği'ni yap­tı­ğı Ana Ha­ber Bül­te­ni, çar­şam­ba ak­şa­mı bü­yük bir ba­şa­rı­ya im­za ata­rak ilk 100 ya­yın­da rey­ting kar­ne­sin­de, hem de to­tal­de ya­ni tüm ki­şi­ler­de 2'n­ci ol­du. Za­ten ge­nel ola­rak ben­ze­ri ba­şa­rı­lı so­nuç­la­ra im­za ata­rak ha­ber mer­kez­le­ri ara­sın­da Star Ha­ber bi­rin­ci­li­ği­ni sür­dü­rü­yor.

 

So­ma fa­ci­asın­da he­pi­miz de­rin­den kah­rol­duk. 301 ca­nı­mı­zı, kar­de­şi­mi­zi şe­hit ver­dik. Bel­li üc­ret­ler kar­şı­sın­da ço­cuk­la­rı­na ve ai­le­le­ri­ne ek­mek gö­tü­rüp ha­yat­la­rı­nı idame et­tir­mek su­re­tiy­le ye­rin yüz­met­re­ler­ce al­tın­da ça­lı­şan Ma­den Oca­ğı Emek­çi­le­ri'ne da­ha faz­la sa­hip çı­ka­lım. Ya­pım­cı­lı­ğı­nı ve su­nu­cu­lu­ğu­nu 15 yıl­dır yapt­ğım “Va­he ile Ev­de­ki Mut­lu­lu­k” prog­ra­mı­mın kap­sa­mın­da So­ma'da şe­hit dü­şen Me­tin Kes­ki­n'­in ai­le­si­ne ko­nuk olup ev­le­ri­ni ye­ni­le­dik. Şe­hit kar­de­şi­mi­zin 3 mi­nik ço­cu­ğu ve eşi Emi­ne Ha­nım, 350 TL'­ye ki­ra­da otur­duk­la­rı evi yep­ye­ni bir hal­de gö­rün­ce çok se­vin­di ve da­ki­ka­lar­ca ağ­laş­tık. Emi­ne Ha­nı­m'­ın, ağ­zın­dan çı­kan sa­de­ce iki ke­li­me ol­du; “Keş­ke Me­ti­n'­im de bu­ra­da ol­say­dı­”. Ya­ra­la­rı sar­mak, el uzat­mak, in­sa­na sım­sı­kı sa­rıl­mak, dos­ta gü­zel söz­ler sar­fet­mek, sa­bır­lı ol­mak, in­san­la­rı kır­ma­mak kı­sa­ca­sı mi­sa­fir ol­du­ğu­muz şu dün­ya­da en bü­yük he­de­fi­mi­zin bi­rer tat­lı ya­şam bı­rak­mak ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Prog­ram bu­gün sa­at 11'de Star TV'­de. Sev­gi ile ka­lın.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more