Özcan Deniz süper gidiyor

De­ğer­li oku­yu­cu­la­rım. Ya­zı­ma bu­gün 18.10'da TRT 1 ek­ra­nın­da 2'n­ci bö­lü­mü ya­yın­la­na­cak olan “Sen Ol­san Ne Ya­par­dı­n” prog­ra­mıy­la baş­la­mak is­ti­yo­rum. Al­tan Er­kek­li'nin su­nu­cu­lu­ğun­da ke­yif­li ve bir o ka­dar da an­lam­lı prog­ra­mı bi­raz özet­le­ye­rek siz­le­re ak­ta­ra­yım. Hiç ta­nı­ma­dı­ğı­nız bi­ri, sırf zor du­rum­da ol­du­ğu için ona ka­yıt­sız şart­sız des­tek mi olur­su­nuz yok­sa hak­sız­lı­ğı gör­mez­den mi ge­lir­si­niz? Ha­ya­tın sa­de­ce çı­kar­lar­dan oluş­tu­ğu­na mı ina­nır­sı­nız yok­sa kar­şı­sın­da­ki in­san­la­rı ta­nı­ma­dı­ğı hal­de on­la­rı önem­se­yen in­san­la­rın var­lı­ğı­na mı? Duy­gu­la­rı sor­gu­la­yan, kay­bo­lan de­ğer­le­ri tek­rar ha­tır­la­tan bir prog­ram di­ye­bi­li­riz. Bu­gün 2'n­ci bö­lü­mü ya­yın­la­na­cak olan prog­ra­mın ilk bö­lü­mü­nü be­ğe­ne­rek iz­le­dim. Su­nu­cu Al­tan Er­kek­li ti­yat­ro­nun önem­li üs­tat­la­rın­dan ol­mak­la be­ra­ber ay­nı za­man­da özel ya­şan­tı­sın­da hü­ma­nist ru­hu ile çok se­vi­len de­ğer­li bir in­san­dır.

 

Star TV ek­ra­nın­da sa­lı ak­şam­la­rı ya­yın­la­nan “Ka­de­ri­min Ya­zıl­dı­ğı Gü­n” di­zi­si, Öz­can De­niz ve Be­güm Kü­tü­k'­ün müt­hiş oyun­cu­luk per­for­mans­la­rı ile ken­di­ni iz­let­tir­me­ye ve zir­ve­de­ki yol­cu­lu­ğu­na de­vam edi­yor. Pa­zar gü­nü ya­ni bu­gün sa­at 11.00'de tek­rar bö­lü­mü ile iz­le­yi­ci­si­nin kar­şı­sı­na çı­ka­cak. Tek­ra­rın­da bi­le rey­ting re­kor­la­rı kı­ran “Ka­de­ri­min Ya­zıl­dı­ğı Gü­n”­ü ben de sa­lı ak­şam­la­rı ve tek­rar bö­lüm­le­ri­ni de ke­sin­lik­le ka­çır­mı­yo­rum. Star TV'­nin bir baş­ka bi­rin­ci­si ise pa­zar ak­şam­la­rı ya­yın­la­nan ve ke­sin­ti­siz zir­ve­de yer alan “Gö­nül İş­le­ri­” di­zi­si. İyi se­nar­yo her za­man iz­let­ti­rir. Se­yir­ci ken­di­ni o ko­nu­nun için­de gö­rü­yor­sa mu­hak­kak di­zi­ye sa­rı­lır. Ka­sım ayın­da Star TV 1'in­ci­li­ği­ni sür­dü­rü­yor. Se­zon ba­şın­da ya­zı­la­rım­da söy­le­miş­tim; Star TV 1'in­ci olur di­ye. Çün­kü ye­ni gi­re­cek di­zi­le­rin çe­kim bil­gi­le­ri­ni alı­yor­dum. Pa­zar­te­si “Re­ak­si­yo­n” ilk üç sı­ra­da, sa­lı “Ka­de­ri­min Ya­zıl­dı­ğı Gü­n” bi­rin­ci, çar­şam­ba “Gü­zel Köy­lü­” zir­ve­de, per­şem­be Uğur Yü­ce­l'­in “A­ra­mız­da Kal­sı­n”­ı yi­ne ta­be­la­da, cu­ma “Med­ce­zi­r” bi­rin­ci ve cu­mar­te­si “Ur­fa­lı­yam Ezel­de­n” fır­tı­na­sı baş­la­dı. Pa­zar ak­şa­mı ise “Gö­nül İş­le­ri­” bi­rin­ci… Üs­tü­ne üst­lük bir de Av­ru­pa'da oy­na­yan Türk ta­kım­la­rı­nın maç­la­rı da Star TV'­de ve ta­bii­ ki maç­lar da rey­ting kar­ne­si­nin 1 nu­ma­ra­sın­da.

 

Ana Ha­ber önün­de yi­ne uzun yıl­lar­dır rey­ting re­kor­la­rı kı­ran “Be­ni Af­fe­t” di­zi­si de ina­nıl­maz ba­şa­rı­lı de­re­ce­ler alı­yor. Sa­at 16.30'lar­da baş­la­yan di­zi tüm ya­yın­la­rı ne­re­dey­se ge­ri­de bı­ra­ka­rak gün ikin­ci­li­ği­ni ku­cak­lı­yor. Off­pri­me ti­me'da olup böy­le bir ba­şa­rı, te­le­viz­yon­cu­luk­ta en­der gö­rü­lür. Şim­di önem­li bir isim Pe­ri­han Sa­va­ş'­tan bah­set­mek is­ti­yo­rum. Pe­ri­han Sa­vaş ül­ke­mi­zin sa­nat­ta de­ğer taş­la­rın­dan bi­ri­dir. Oyun­cu­luk ka­ri­ye­ri­ni her za­man en yu­ka­rı­da tut­muş, hiç­bir za­man men­fa­at kar­ga­şa­la­rı­nın için­de ol­ma­mış hü­ma­nist ru­hu ile ken­di­ni hep sev­dir­miş­tir. Ge­çen pa­zar­te­si yi­ne Star TV'­de haf­ta içi her sa­bah sa­at 11.45'de “Ha­yat Se­vin­ce Gü­ze­l” isim­li prog­ram baş­la­dı. Mağ­dur in­san­la­rın ha­yat hi­ka­ye­si­ni içe­ren for­ma­ta Pe­ri­han Sa­vaş ben­ce çok ya­kış­tı. İyi in­san­lar gü­zel şey­le­ri ha­k e­di­yor. Ge­nel Mü­dür Ömer Öz­gü­ne­r'­in yö­ne­ti­min­de­ki Star TV zir­ve­ye yer­leş­ti. Böy­le­lik­le; “A­cun, TV8'i alıp prog­ram­la­rı­nı ken­di ka­na­lın­da ya­par­sa so­nuç ne olur” söz­le­ri­ne de Star TV'­nin bi­rin­ci­li­ği­nin önem­li bir ce­vap ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Sev­gi ile ka­lın.

Loading...