Sözcü Plus Giriş
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Başarılı etkinlikler

3 Şubat 2014

Top­lum ya­şa­mı­nı ışık­lan­dı­ran, gö­nen­di­ren, can­lı ve mut­lu kı­lan et­kin­lik­ler bü­yük il­gi ve be­ğe­ni top­la­mak­ta­dır. Al­kış­lar­la se­lâm­la­nan sa­nat­çı­la­rın, kül­tür in­san­la­rı­nın ça­ba­la­rı top­lum­sal gü­cü ar­tı­ran en de­ğer­li kat­kı­lar­dır. Üni­ver­si­te­le­rin, ka­mu ku­ru­mu ni­te­li­ğin­de­ki mes­lek ku­ru­luş­la­rı­nın, de­mok­ra­tik kit­le ör­güt­le­ri­nin ça­lış­ma­la­rı bi­lim­sel, kül­tü­rel alan­da ol­du­ğu gi­bi spor ve sa­nat ala­nın­da da ge­liş­me­le­re yol aç­mak­ta­dır. Kı­vanç ve­ren, mut­lu­luk du­yu­ran bu et­kin­lik­ler­de eme­ği ge­çen her­ke­sin kut­la­na­cak bir­lik­te­lik­le­riy­le ge­le­cek ku­şak­la­ra ör­nek oluş­tur­duk­la­rı­nı, ba­rış ve esen­lik or­ta­mı­na kat­kı­la­rıy­la unu­tul­ma­ya­cak­la­rı­nı be­lirt­mek is­ti­yo­ruz.
Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sen­fo­ni Or­kes­tra­sı'nın haf­ta­da iki gün­lük kon­ser­le­ri An­ka­ra'lı­la­rın sı­cak il­gi­siy­le sür­mek­te­dir. İz­mir Dev­let Sen­fo­ni Or­kes­tra­sı sa­nat­çı­la­rı­nın da ka­tıl­ma­sıy­la oluş­tu­ru­lan Bod­rum Oda Or­kes­tra­sı'nın An­ka­ra çı­kar­ma­sı yo­ğun al­kış­lar­la iz­len­di. Şef Ste­fa­no MAZ­ZO­LE­Nİ'nin yö­net­ti­ği kon­ser­de so­list Er­sun KO­CA­OĞ­LU'nun ke­man­la ses­len­dir­di­ği par­ça­lar­la Vi­val­di'den, Ko­dal­lı'dan, Çay­kovs­ki'den ya­pıt­lar bü­yük be­ğe­ni al­dı. Sa­nat Ko­or­di­na­tö­rü Nu­man PEK­DE­Mİ­R'­in ge­le­ce­ğe iliş­kin söz­le­ri Bod­rum için müj­de içe­ri­yor­du.
İs­tan­bu­l' da ça­lış­ma­la­rı­nı ar­tan ça­ba­lar­la sür­dü­ren Türk Hu­kuk­çu Ka­dın­lar Der­ne­ği, Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği ile An­ka­ra Ba­ro­su'nun kat­kı­la­rıy­la An­ka­ra'da dü­zen­le­di­ği “Ço­cuk Ge­lin­le­r” ad­lı açık tar­tış­ma­da ço­cuk ev­li­lik­le­ri­ni de­ği­şik yön­le­riy­le gö­rüş­me­ye aç­tı. Der­nek Baş­ka­nı Av. Alev TO­KER ile TBB Baş­ka­nı Me­tin FEY­Zİ­OĞ­LU'nun açış ko­nuş­ma­la­rı­nı yö­ne­ti­ci İm­ren AY­KUT ile An­ka­ra Ba­ro­su Baş­ka­nı Av. Se­ma AK­SO­Y'­un, Prof. Dr. Se­vim Cen­giz DİN­ÇE­R'­in ve Prof. Dr. Ne­ş'­e ERO­L'­un ko­nuş­ma­la­rı iz­le­di. SÖZ­CÜ ga­ze­te­si ya­za­rı Ay­şe SU­CU'nun ay­dın­la­tı­cı ko­nuş­ma­sı da il­gi ve al­kış top­la­dı. Hu­kuk­çu­la­rın iz­le­di­ği top­lan­tı­nın yur­dun baş­ka yö­re­le­rin­de de ger­çek­leş­ti­ril­me­si is­ten­di.
An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Si­ya­sal Bil­gi­ler Fa­kül­te­si Ka­mu Yö­ne­ti­mi Araş­tır­ma ve Uy­gu­la­ma Mer­ke­zi'nin Rek­tör­lük des­te­ğiy­le dü­zen­le­di­ği “Yir­mi­bi­rin­ci Yüz­yıl İçin Plân­la­ma Ku­rul­ta­yı­” Rek­tör Prof. Dr. Er­kan İBİŞ ile Ku­rul­tay yö­ne­ti­ci­si Prof. Dr. Bil­say KU­RU­Ç'­un ko­nuş­ma­la­rıy­la baş­la­dı. İki gün sü­ren ça­lış­ma­lar­da bi­lim in­san­la­rı ile de­mok­ra­tik kit­le ör­gü­tü yö­ne­ti­ci­le­ri ve ga­ze­te­ci­ler ko­nuş­tu.

Da­ha ön­ce

Ge­çen haf­ta­ki bu et­kin­lik­ler­den ön­ce An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Rek­tör­lü­ğü ile UNES­CO Tür­ki­ye Mil­lî Ko­mis­yo­nu'nun or­tak et­kin­li­ği “U­NES­CO An­la­yı­şı Çer­çe­ve­sin­de Jeo­park ve Je­olo­jik Mi­ra­s” ko­nu­lu bir ça­lış­tay 16 Oca­k'­ta dü­zen­len­miş­ti.
Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği'nin “Hu­kuk Sa­nat Bu­luş­ma­sı­” ad­lı et­kin­li­ği Sa­nat­çı­lar Gi­ri­şi­mi, Ti­yat­ro Plat­for­mu ve TO­BA­V'­la bir­lik­te 20 Oca­k'­ta ger­çek­leş­ti­ril­di. Güç­bir­li­ği Dek­la­ras­yo­nu ile İş­bir­li­ği Pro­to­ko­lü'nün açık­lan­dı­ğı et­kin­lik­te de­ği­şik baş­lık­lı ko­nu­lar gö­rü­şü­lüp tar­tı­şıl­dı.
2000'li Yıl­lar­da Tür­ki­ye Stra­te­jik, Sos­yal ve Eko­no­mik Araş­tır­ma­lar Vak­fı (Va­kıf 2000)'in dü­zen­le­di­ği “2014 Yı­lı Ba­şın­da Tür­ki­ye Eko­no­mi­si­nin Gö­rü­nü­mü- Ge­liş­me­ler, Bek­len­ti­ler ve Risk­le­r” ko­nu­lu top­lan­tı 21 Şu­ba­t' ta ger­çek­leş­ti­ri­le­cek.

Da­ha son­ra

An­ka­ra Üni­ver­si­te­li­ler Der­ne­ği ile An­ka­ra Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Der­ne­ği'nin bi­lim­sel, kül­tü­rel ve sa­nat ça­lış­ma­la­rıy­la Ana­do­lu Çağ­daş Eği­tim Vak­fı'nın eği­tim ağır­lık­lı ça­lış­ma­la­rı, İNÖ­NÜ Vak­fı'nın ta­ri­he kat­kı ya­pan önem­li top­lan­tı­la­rı An­ka­ra'lı­la­rın sı­cak il­gi­siy­le kar­şı­lan­mak­ta­dır.
Si­ya­sal oyun­la­rın ya­rat­tı­ğı üzün­tü­le­ri yu­ka­rı­da de­ğin­di­ği­miz et­kin­lik­ler­le gi­de­rip unut­ma­ya ça­lı­şan An­ka­ra'lı­la­rın re­sim ser­gi­le­riy­le renk­le­nen or­ta­mı­nın da de­ğe­ri­ne de­ğin­me­li­yiz. Onur Ga­le­ri'de Şev­ki DE­MİR­CAN, Sev­gi Ga­le­ri'de Ce­lâl BİN­ZET, TBMM Mus­ta­fa Ne­ca­ti Ga­le­ri­si'n­de Be­tül ÖZ­TÜRK ser­gi­le­ri bun­lar­dan ki­mi­le­ri­dir. Ay­ten TAŞ­PI­NA­R'­ın Muğ­la Be­le­di­ye­si Kül­tür Ya­yın­la­rı Halk­bi­lim Di­zi­si'nin 3. Olan “Cum­hu­ri­yet Ge­lin­le­ri­” fo­toğ­raf, afiş ta­sa­rı­mı ser­gi ki­ta­bı da Muğ­la'nın ilk otuz yı­lın­da­ki ka­dın gi­yi­min­de­ki ge­liş­me­le­rin Ata­türk Dev­ri­mi ile ulaş­tı­ğı so­nu­cu yan­sıt­mak­ta­dır.
Dün­ya Ban­ka­sı Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı'n­dan emek­li olan Atil­la KA­RA­OS­MA­NOĞ­LU'nu an­mak için 31.1.2014 gü­nü TÜ­İK sa­lo­nun­da Kal­kın­ma Ba­kan­lı­ğı kat­kı­sıy­la ya­pı­lan top­lan­tı ile yi­ne ay­nı gün Çan­ka­ya Be­le­di­ye­si Çağ­daş Sa­nat­lar Mer­ke­zi sa­lo­nun­da ADD, An­ka­ra Ba­ro­su ve Türk Hu­kuk Ku­ru­mu'nun or­tak­la­şa dü­zen­le­di­ği Mu­am­mer
AK­SO­Y'­u an­ma top­lan­tı­sı­nı top­lu­mun bil­gi­si­ne sun­ma­yı ya­rar­lı bu­lu­yo­ruz.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more