Bayrağımız Atatürk

Kur­ta­rı­cı­mız, ku­ru­cu­muz, eş­siz ön­de­ri­miz Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal ATA­TÜR­K'­ü ara­mız­dan ay­rı­lı­şı­nın 76. yı­lın­da ta­nı­mı güç, öl­çül­mez bir öz­lem, sev­gi, say­gı ve bağ­lı­lık­la anı­yor, da­ha çok arı­yo­ruz. İn­san hak ve öz­gür­lük­le­ri­ni amaç­la­yan ve sağ­la­yan çağ­daş­lı­ğın yo­lu­nu aça­rak üm­met­ten ulus, kul-kö­le­lik­ten yurt­taş dü­ze­yi­ne yük­selt­me­si­nin, onur­lu
kim­li­ği­mi­zi edin­me­mi­zin ön­de­ri ola­rak unu­tul­maz hiz­met­le­ri­ni, öz­ve­ri­le­ri­ni, uya­rı ve öne­ri­le­ri­ni tüm sı­cak­lı­ğıy­la ya­şı­yo­ruz.
Ge­ri­ci, tu­tu­cu, bö­lü­cü, yı­kı­cı, ay­maz ve sap­kın­lar­la in­san­lık, ah­lâk, de­ğer­bi­lir­lik, ter­bi­ye yok­su­nu ni­te­lik­siz ve ki­şi­lik­siz­le­rin sal­dır­dı­ğı ve sal­dırt­tı­ğı ATA­TÜRK, ulu­su­mu­zun en bü­yük ev­lâ­dı, ül­ke­miz­le tüm­le­şen dev­le­ti­mi­zin en onur­lu sim­ge­si, var­lı­ğı­mı­zın ve ya­şam­sal il­ke­le­ri­mi­zin
öze­ti, Tür­ki­ye'miz­le öz­deş­le­şe­rek ku­rum­la­şan öz­gün de­ğe­ri­miz­dir.
Bil­gi­siz­lik, uy­du­luk ve uşak­lık­la sal­dı­ran, top­lum­sal bi­lin­ci yı­kıp kav­ram­la­rın içi­ni bo­şal­ta­rak de­ğer­ler­le bağ­la­rı­mı­zı ko­par­mak, böy­le­ce her du­ru­ma el­ve­riş­li bi­çim­de boş­luk­ta bı­rak­mak için ça­ba­la­rı­nı sür­dü­ren lâ­ik Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti kar­şıt­la­rı, kö­tü­lük­le­ri­ni sür­dü­rü­yor. Say­gı du­ru­şu­nun “sap gi­bi dur­ma­k” ni­te­le­me­siy­le ya­pay­lı­ğı­nı açık­la­yan­la­rın iz­le­nen çe­liş­ki­le­ri, ka­rı­şık söz­le­ri ve adı­nı an­mak­tan ka­çın­ma te­lâş­la­rı ne olur­sa ol­sun, ATA­TÜRK bi­zim bay­rak­la­şan bü­yü­ğü­müz­dür.
Ha­ka­ret ve eleş­ti­ri­yi bir­bi­rin­den ayı­ra­ma­yan ya da ayır­mak is­te­me­yen yük­sek mah­ke­me üye­le­ri­nin bu­lun­du­ğu ül­ke­miz tab­lo­su­na bir de
ATA­TÜR­K'­e ha­ka­re­ti suç say­ma­yan ki­mi RTÜK üye­le­ri ek­len­di. Bu üzü­cü or­tam­da O'­nun de­ğe­ri­ni bil­me­me­nin, yo­lun­dan ay­rıl­ma­nın, il­ke­le­ri­ne sırt çe­vir­me­nin ona­rıl­ma­sı güç yı­kım­la­rı­nın ürü­nü olan ya­şa­dı­ğı­mız kö­tü­lük­ler­den ders al­ma­mı­zı di­le­ye­rek, O'­na yü­rek­ten bağ­lı­lık an­dı­mı­zı yi­ne­li­yor, Ata­türk­çü şa­ir­le­ri­miz­den bir şi­ir­le anı­sı önün­de say­gıy­la eği­li­yo­ruz:

ATA­TÜRK

Öl­dü­ğü gün,
Şa­şır­dık.
Ak­lı­mı­zı ba­şı­mız­dan al­dı O.

* * * * * *

Anıt­ka­bi­r' e bak­tı­ğı­mız gün,
Kal­bi­miz­de,
Bey­ni­miz­de kal­dı O.

* * * * * *

Bir des­tan­dı Ata­türk,
Bir ef­sa­ney­di.
Düş müy­dü, ger­çek miy­di bil­mem,
Bel­ki de tan­rı­sal
bir ma­sal­dı O.

* * * * * *

Her dar­da kal­dı­ğı­mız­da,
Ka­nat­la­rı­nın al­tı­na,
Sı­ğın­dı­ğı­mız,
Ko­ca­man bir kar­tal­dı O.
* * * * * *

En ka­ran­lık gün­le­ri­miz­de,
Gü­ven­di­ği­miz,
Tu­tun­du­ğu­muz,
Tek dal­dı O.

* * * * * *
Ba­ğım­sız­lık de­di,
Öz­gür­lük de­di,
Baş eğ­me­di sal­dır­ga­na,
Kır­dı zin­cir­le­ri­ni tut­sak­lı­ğın.
Di­ze ge­tir­di yer­yü­zü­nü.
Dos­ta ba­rış çe­lenk­le­ri sun­du,
Düş­ma­na,
Kor­ku sal­dı O.

* * * * * *
“Ey, Türk genç­li­ği!”
de­di bir gün,
“Sa­na bı­ra­kı­yo­rum ese­ri­mi­”,
Ra­hat, hu­zur­lu, mut­lu,
Son­suz uy­ku­su­na dal­dı O.

* * * * * *

On Ka­sım sa­ba­hı he­pi­miz,
On ye­di mil­yon in­san,
Ye­tim kal­dık.
Ana­mız, ba­ba­mız,
ön­de­ri­miz,
Mus­ta­fa Ke­ma­l'­di O.

* * * * * *

Mus­ta­fa Ke­mal­ler
tü­ke­nir mi hiç?
Ni­ce Mus­ta­fa Ke­mal­ler
do­ğu­rur ana­lar.
Bir gök­ta­şı gi­bi
da­ğıl­dı yıl­dız yıl­dız,
Ço­ğal­dı O.
Öz­bek İN­CE­BAY­RAK­TAR

Loading...