Dün-bugün

Gü­nü­müz Baş­ba­ka­nı alan­lar­da, sa­lon­lar­da ka­ba­ra ka­ba­ra, hay­kı­ra hay­kı­ra cum­hu­ri­ye­ti ku­ran par­ti ku­ru­cu­la­rı­na, ku­ru­luş­tan de­mok­ra­si­ye ge­çiş ve de­mok­ra­si­yi kur­tar­ma yıl­la­rı­nı kap­sa­yan sü­re­ce, ana­mu­ha­le­fet par­ti­si­ne sal­dır­mak­ta, seç­men­le­ri­ne “se­lâ­m” tü­rün­den dav­ra­nış­la 27 Ma­yıs ola­yı­nı sö­mür­mek­te­dir. Yol­suz­luk, rüş­vet, ka­yır­ma, ay­rım­cı­lık, par­ti­zan­lık, ge­ri­ye dö­nüş, bö­lün­me ve dış iliş­ki­ler ne­den­li eleş­ti­ri­le­re ku­lak­la­rı­nı tı­ka­mak­ta­dır.
Ne ol­du­ğu be­lir­siz, “yol ha­ri­ta­la­rı­”nı içe­ren ödün­ler çi­zel­ge­si­nin an­la­tıl­dı­ğı “Çö­züm sü­re­ci-açı­lı­m”­la ve­ri­len yi­tik­le­ri gör­mez­lik­ten gel­mek­te­dir. PKK te­rö­rü­nün Tür­ki­ye'mi­ze ver­di­ği öl­çül­mez za­ra­rın so­rum­lu­su­nu dev­let tem­sil­ci­si sa­ya­rak kar­şı­ya alıp gö­rüş­me­ler yap­mak, ce­za­lı ko­nu­mu­na tü­müy­le ay­kı­rı ola­nak­lar sağ­la­mak, onun mer­ha­me­ti­ne bı­ra­kır­ca­sı­na te­rör olay­la­rı­nı de­ğer­len­dir­mek, bü­yük bi­rer ya­nıl­gı­dır.
“Çö­züm sü­re­ci­ne za­rar gel­me­si­n” sığ dü­şün­ce­siy­le ar­ka­sı ke­sil­me­yen, gi­de­rek ar­tan te­rör sal­dı­rı­la­rı­na kar­şı et­kin ön­lem­ler­den, suç­lu­la­rı ya­ka­la­yıp ya­sal yap­tı­rım­la­rın uy­gu­lan­ma­sı ça­lış­ma­la­rın­dan uzak kal­dık­ça ya­rar­lı so­nuç­lar alın­ma­sı ola­nak­sız­dır. Ne bi­çim çö­züm sü­re­ci­dir ki hep Tür­ki­ye adı­na ödün­ler ve­ril­mek­te, PKK sal­dır­mak­tan, adam ka­çır­mak­tan, po­lis ve as­ker öl­dür­mek­ten, ya­kıp yık­mak­tan vaz­geç­me­mek­te­dir. Çö­züm, iki ya­nın an­laş­ma­sı ve uyuş­ma­sıy­la olur. PKK ne­den sü­rek­li sal­dı­rı­yor? İs­tek­le­ri­nin, amaç­la­rı­nın ba­rış öte­si “Bü­yük Kür­dis­ta­n” ol­du­ğu­nu ik­ti­dar gö­zar­dı et­tik­çe, bu­na kar­şın yu­mu­şak ve ken­di­ne gö­re an­la­yış­lı dav­ran­dık­ça da­ha bü­yük olay­lar ya­şa­na­ca­ğı gö­rül­mek­te­dir. Şe­hit­ler yü­rek yak­mak­ta­dır.

Gü­nü­müz

Gü­nü­müz Baş­ba­ka­nı'nın sö­zü­nü et­ti­ği “Fit­ne to­hu­mu­” ödün­ler­le, gül su­nu­la­rak ön­le­ne­mez. Gü­nü­müz Cum­hur­baş­ka­nı'nın son gün­ler­de
“PK­K'­nın uzan­tı­sı par­ti­” de­di­ği, TBMM'­ne gi­ren-alı­nan ya­pı için­de­ki­le­re uy­gu­la­na­cak yap­tı­rım yok mu­dur? Te­rör ör­gü­tü­nün ce­za­lı ba­şı­na “Sa­yı­n” de­ni­le­rek onun ara­mız­dan al­dır­dı­ğı yurt­taş­la­rı­mı­za, ai­le­le­ri­ne, tüm ulu­su­mu­za ha­ka­ret edil­di­ği gö­rül­mü­yor mu? Han­gi kürt kö­ken­li­nin bi­ze gö­re yok­sun­lu­ğu, bi­zim on­la­ra gö­re faz­la­lı­ğı­mız var. “E­şit­siz­li­k” na­sıl ve ne­re­de? Ter­si ol­say­dı TBMM'­ne gi­re­bi­lir­ler miy­di? “P­ro­vo­kas­yo­n” de­ni­le­rek te­rö­rist­ler­le yan­daş­la­rı­nın sa­kın­ca­lı ey­lem­le­ri­ni ha­fif­let­mek, ik­ti­dar açı­lı­mı­nı ya­rar­lı gös­ter­mek teh­li­ke­li bir oyun­dur.
Tra­fik ka­za­la­rı, iş ka­za­la­rı, hu­kuk­suz yar­gı­la­ma­lar­da ölen­ler dı­şın­da Ge­zi olay­la­rın­da, Rey­han­lı'da, Ko­ba­ni ba­ha­ne­li taş­kın­lık­lar­da, ayak­lan­ma de­ne­me­le­riy­le Hak­kâ­ri Yük­se­ko­va'da, gü­ney­do­ğu il ve il­çe­le­riy­le öbür kent­le­ri­miz­de ölen­le­rin sa­yı­sı, ik­ti­da­rın kı­na­dı­ğı ve eleş­tir­di­ği ön­ce­ki olay­lar­da as­la ya­şan­ma­dı. Ne ya­zık ki ölüm­ler hal­kı­mı­zı uyar­mı­yor, ik­ti­da­rın piş­kin­li­ği sü­rü­yor.
So­ma olay­la­rın­da­ki 301, To­run ya­pı­sın­da­ki 10 iş­çi ya­nın­da ter­sa­ne­de­ki ölüm­ler, Ka­ra­ma­n'­da ocak­ta bo­ğu­lan 18 iş­çi, Yal­vaç yo­lun­da­ki tra­fik ka­za­sın­da ölen ka­dın iş­çi­ler, her gün ka­dın­la­ra yö­ne­lik sal­dı­rı­lar ner­den ne­re­ye gel­di­ği­mi­zin ka­nı­tı­dır. He­le po­lis kur­şun­la­rıy­la ölen­ler… Son oni­ki yı­lı öven­ler bun­la­rı na­sıl kar­şı­lı­yor, bun­la­ra na­sıl kat­la­nı­yor, bun­la­rı na­sıl sa­vu­nu­yor? Yurt­taş­la­rı­mı­zın uğ­ra­dı­ğı za­rar­lar­la şe­hit sa­yı­sı­na bak­mak ye­ter. Han­gi yüz­le hal­kın kar­şı­sı­na çı­kıp nu­tuk atı­yor­lar, şa­şı­lır.
İçiş­le­ri Ba­ka­nı ya­pı­lan es­ki va­li­nin Ko­ba­ni ba­ha­ne edi­le­rek PKK'­lı­lar­la yan­daş­la­rı­nın yak­ma ve yık­ma olay­la­rıy­la ne­den ol­duk­la­rı ölüm­le­re iliş­kin ver­di­ği ra­kam­lar, 6/7 Ey­lûl olay­la­rı­nı kat be kat aş­mış­tır. Ye­ni Cum­hur­baş­ka­nı da es­ki Baş­ba­kan­lık gün­le­ri­ni arat­ma­ya­cak tu­tum­la esip gür­le­mek­te­dir. Ye­ni ko­nu­muy­la bağ­daş­ma­dı­ğı­nı bi­le bi­le (ken­di söy­le­di) par­ti­ci­lik yap­mak­tan uzak kal­ma­mak­ta­dır. Yan­sız­lık, si­ya­sal söy­lem­le­ri ve tu­tu­muy­la kâ­ğıt üze­rin­de kal­mış, an­dı an­la­mı­nı yi­tir­miş­tir.

Öv­gü­ye de­ğer

Olum­suz­luk­la­rın ya­rat­tı­ğı bu­ruk­lu­ğu olum­lu ça­ba­la­rın se­vin­ci azalt­mak­ta­dır. CHP Is­par­ta Mil­let­ve­ki­li, emek­li Va­li Ali Hay­dar ÖNE­R'­in eli­mi­ze ge­çen “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Va­tan­daş­lık Hak­la­rı Bil­di­ri­si Tas­la­ğı­” ça­lış­ma­sı ile 3 Tem­muz 2014'te ya­yım­la­dı­ğı “12. Cum­hur­baş­ka­nı Se­çi­mi­” ba­sın açık­la­ma­sı, tüm il­gi­li­le­rin özen­le de­ğer­len­dir­me­si ge­re­ken içe­rik­ler ta­şı­mak­ta­dır. Yi­ne CHP Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Ha­lûk Ah­met GÜ­MÜ­Ş'­ün “Ge­le­cek Tah­min­le­ri-De­ği­şen Güç Den­ge­le­ri-Tür­ki­ye- Or­ta­do­ğu­” ko­nu­lu kar­şı­laş­tır­ma­lı ça­lış­ma­sı önem­le in­ce­le­ne­cek de­ğer­li bir kay­nak­tır. Emek ürü­nü ça­lış­ma­la­rı ne­de­niy­le adı ge­çen mil­let­ve­kil­le­ri­ni kut­lu­yo­ruz.
Ni­te­lik­li ya­pı­sı, ay­dın­lık alan­la­rı, seç­kin kad­ro­su, içi ve dı­şı Ata­tür­k'­ün re­sim­le­ri ve söz­le­riy­le be­ze­nen An­ka­ra ZA­FER KO­LE­Jİ'nin ku­ru­cu­la­rı­nı ve yö­ne­ti­ci­le­ri­ni de öv­güy­le kar­şı­lı­yor, ba­şa­rı­la­rı­nın ar­ta­rak sür­me­si­ni di­li­yo­ruz.
05 Kasım günü Atatürk'ün çok anlamlı bir konuşmasıyla açtığı Ankara Hukuk Mektebi'nin 89. Yılı idi. Tüm ilgililerini kutluyor, ATATÜRK ve Mahmut Esat BOZKURT'u özlemle anıyoruz.

 

Loading...